Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Svenskt Näringslivs Brysselkontor bistår organisationens policyansvariga experter och medlemmar med information, rådgivning och påverkansinsatser gentemot EU:s institutioner.

Kontorets medarbetare företräder det svenska näringslivets intressen och arbetar i nära dialog och samverkan med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter i Bryssel. Brysselkontoret deltar även i policyformulering och näringslivets EU-arbete i Sverige gentemot bland annat regeringen, myndigheter och andra aktörer inklusive frivilligorganisationer. Vi arrangerar regelbundet seminarier och andra aktiviteter.

Omvärldsbevakning

Genom att vara på plats tar vi del av både det formella och informella informationsutbytet som finns i Bryssel. Vi har därmed möjlighet att i god tid informera om beslut som är på gång i Bryssel och vi har goda kunskaper om hur beslutsprocesserna fungerar i EU.

Del av BusinessEurope

Svenskt Näringsliv agerar inom EU dels som självständig organisation dels i samverkan med den europeiska näringslivsorganisationen BusinessEurope (Confederation of European Business) i vilken Svenskt Näringsliv är medlem. BusinessEurope är näringslivets röst i EU och ett viktigt samrådsorgan i näringslivs- och arbetsgivarfrågor. De representerar 21 miljoner företag med närmre 106 miljoner anställda. Representanter för Svenskt Näringsliv och enskilda svenska företag deltar regelbundet i dess kommittéer och arbetsgrupper.

Brysselkontorets EU-Prioriteringar 2018

Under 2018 så kommer Brysselkontoret att fokusera sitt arbete inom följande EU-lagstiftning:

  • Sociala dimensionen               
  • Regelförbättring
  • Den digitala inre marknaden

Läs mer om våra prioriterade frågor här. Utöver dessa, så jobbar vi aktivt med frågor som berör: inre marknaden, energi/klimat, EU:s framtid, Brexit, handel, frihandel och globalisering. Vill du veta mer om dessa frågor, kontakta respektive ansvarig på Brysselkontoret.

Besöksadress:

Rue du Luxembourg 3,
B-1000 Bruxelles, Belgium
Tfn: + 32 2 793 75 60

E-mail: bryssel@svensktnaringsliv.se

Ansvarig

Jens Hedström

Chef Brysselkontoret med särskilt ansvar för EU-frågor, Avdelningschef
+32 479 65 16 86

Internationell chef med särskilt ansvar för EU-frågorna. Svenskt Näringslivs ständige representant vid Businesseurope, ordförande för BE WG Better Regulation, ordförande för BIAC Governance Committee vid OECD samt Medlem i Timmermans Refit Platform

Medarbetare

Policy Adviser
+32 2 793 75 69

Ansvarar över arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå såsom det sociala rättvisepaketet, utstationeringsdirektivet och förslag till nytt upplysningsdirektiv. Bevakar även inre marknadsfrågor, då särskilt fri rörlighet för varor och tjänster.

Sophia Bengtsson

Expert EU frågor
+32 2 793 75 65

EU-frågor med fokus på handel, digitala ekonomin, klimat & energi samt kommunikation.

Valérie Lefever

Kontorsansvarig
+32 2 793 75 62

Ansvar för Brysselkontorets administration, ekonomi, HR, IT, PA kontorschefen, samt besöksverksamhet