Reformagendan – förslag för ett företagsammare Sverige

Reformagendan presenterade fram till och med valet 2014 konkreta idéer för att göra Sverige bättre. Ambitionen var att höja reformtempot och se till att företag och företagsamma människor får bästa möjliga förutsättningar.


Alla reformförslag

Reformer för ökad produktivitet och välfärd

REFORMFÖRSLAG 17 Seminariet direktsänds på webben | Arbetslösheten i Sverige är hög och matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre. En del av lösningen är att öppna vägarna till yrkesutbildningen, bland annat för att underlätta karriärväxling till ett praktiskt yrke. Svenskt Näringsliv presenterar konkreta reformförslag för att underlätta övergången mellan olika utbildningsvägar.

Bättre matchning genom effektivare yrkesutbildning

REFORMFÖRSLAG 16 Arbetslösheten i Sverige är hög och matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre. En del av lösningen är att öppna vägarna till yrkesutbildningen, bland annat för att underlätta karriärväxling till ett praktiskt yrke. Svenskt Näringsliv presenterar konkreta reformförslag för att underlätta övergången mellan olika utbildningsvägar.

Effektivare sanering av förorenade områden

REFORMFÖRSLAG 15 Dagens regler för miljöansvar för mark leder till att verksamheter likvideras eller går i konkurs i onödan. Svenskt Näringsliv presenterar därför ett reformförslag för ändrade regler för att tydliggöra ansvaret för sanering.

Underlätta för små företag att få finansiering

REFORMFÖRSLAG 14 Under senare år har det blivit allt svårare för små och nystartade företag att få banklån. Det bidrar till att företagandet utvecklas svagt, framför allt bland unga. Nu presenterar Svenskt Näringsliv fyra förslag som underlättar företagens finansiering. Läs mer om förslagen och se hela seminariet här.

Stärk medborgarskyddet i välfärdstjänsterna

REFORMFÖRSLAG 13 Svenskt Näringsliv presenterar ett brett reformförslag för att stärka medborgarskyddet i välfärden inom både offentligt och privat driven verksamhet. Det är angeläget eftersom bristande kvalitet kan få mycket negativa konsekvenser för den enskilde.

Ny inriktning för innovationspolitiken

REFORMFÖRSLAG 12 Den svenska klusterpolitiken måste utvärderas och ett nytt fokus behövs i forskningspolitiken. Det föreslår Svenskt Näringsliv i ett reformförslag för att stärka innovationspolitiken.

Trygga den framtida energiförsörjningen

REFORMFÖRSLAG 11 Svenskt Näringsliv föreslår en faktabaserad och brett förankrad energikommission. Utöver detta är det viktigt att inte försämra förutsättningarna för energiförsörjningen, Vattenkraftsutredningens förslag bör inte genomföras. Slutligen är en fungerande energimarknad central för att nå målsättningarna med energipolitiken och därför bör politiken sträva efter neutralitet mellan olika energislag genom att ta bort skatter på produktion av el och genom att fasa ut subventioner.

Slopa fastighetsskatt på maskiner

REFORMFÖRSLAG 10 Svenskt Näringsliv lanserar ett reformförslag för att skapa ett rättssäkert och rättvist system för att fastighetsbeskatta industrifastigheter. Ett system som dessutom inte missgynnar miljöinvesteringar.

Trestegsreform för att stärka lärarrollen

REFORMFÖRSLAG 9 Lärarens roll är en av de mest avgörande faktorerna för en bra skola. Hur kan vi stärka lärarnas status, underlätta rekryteringen av bra lärare och på det sättet stärka skolan? Svenskt Näringsliv lanserar ett reformförslag i tre steg.

Livesändning: Trestegsreform för att stärka lärarrollen

Lärarens roll är en av de mest avgörande faktorerna för en bra skola. Hur kan vi stärka lärarnas status, underlätta rekryteringen av bra lärare och på det sättet stärka skolan? Följ presentationen av Svenskt Näringsliv reformförslag live på webben.

Motverka "Gold Plating"

REFORMFÖRSLAG 8 Mycket av företagens regelbörda skylls på EU – ungefär hälften av regelmassan kommer därifrån. Men problemet är egentligen inte EU i sig utan det faktum att de nationella parlamenten och myndigheterna tenderar att gå längre än vad EU-direktiven kräver. Ett fenomen känt som "gold-plating".

Ny finansieringsmodell av infrastrukturen

REFORMFÖRSLAG 7 Nu lanserar Svenskt Näringsliv tre reformförslag för att möjliggöra högre och bättre investeringar i infrastruktur.

Nya grepp i arbetsmarknadspolitiken

REFORMFÖRSLAG 6 Nu lanserar Svenskt Näringsliv tre konkreta reformförslag för att höja effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken. För det första att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen full ut och komma bort från det olyckliga system där myndigheten är både upphandlare och leverantör. För det andra att minska antalet stödformer för att göra det mer överblickbart. För det tredje att bygga ut yrkeshögskolan och öka chanserna till omskolning genom att satsa på fler platser inom yrkesinriktad vuxenutbildning.

Nya grepp i arbetsmarknadspolitiken

REFORMFÖRSLAG 6 Nu lanserar Svenskt Näringsliv tre konkreta reformförslag för att höja effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken. För det första att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen full ut och komma bort från det olyckliga system där myndigheten är både upphandlare och leverantör. För det andra att minska antalet stödformer för att göra det mer överblickbart. För det tredje att bygga ut yrkeshögskolan och öka chanserna till omskolning genom att satsa på fler platser inom yrkesinriktad vuxenutbildning.

Lägre marginalskatter - en självklar men bortglömd reform

REFORMFÖRSLAG 5 Trots en del positiva förändringar på skatteområdet händer ingenting med Sveriges marginalskatter. Men det är både önskvärt och möjligt att åtgärda problemen visar Svenskt Näringsliv i ett nytt reformförslag. Inte minst finns en stor risk att Sverige annars blir förlorare i den globala kampen om talanger. Ett lämpligt första steg vore att sänka statsskatten med fem procentenheter. Det skulle innebära att statsskatten vid den övre brytpunkten blev 20 procent istället för dagens 25 och att den högsta marginalskatten skulle uppgår till runt 50 procent (beroende av kommunalskatt.) Alltså skulle samma effekt uppnås som vid ett avskaffande av den så kallade värnskatten.

Nytt finansieringssystem för högskolan

REFORMFÖRSLAG 4 Det är hög tid för en genomgripande reform av systemet för fördelning av resurser till den högre utbildningen. I denna rapport presenterar Svenskt Näringsliv en skiss med våra utgångspunkter för ett nytt system. Vårt förslag innebär att resurstilldelningen baseras på fyra komponenter – en studentpeng, en examenspeng, en etableringspeng och en kvalitetspeng.

Släpp strypgreppet kring nya bostäder

REFORMFÖRSLAG 3 Det byggs för få bostäder i Sverige. I kombination med en svag omsättning på bostadsmarknaden innebär det ett allvarligt hot mot den ekonomiska utvecklingen.

Offentliga stödpengar till näringslivet - Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?

REFORMFÖRSLAG 2 Under senare tid har flera fall av stora utgifter för representation i olika myndigheter uppmärksammats i pressen. Det har rört sig om personalfester, jubileer och liknande tillställningar och temat i artiklarna har varit om det är rimligt att skattebetalarnas pengar går till denna typ av aktiviteter.

Skattereformer för företagsamt ägande

REFORMFÖRSLAG 1 Globaliseringen innebär ökad konkurrens. Detta ställer krav på konkurrenskraftiga villkor för företag och investeringar för att behålla och skapa jobb och utveckla välståndet. Ett viktigt sådant villkor är att kapitalbeskattningen är konkurrenskraftig.