Effektivare sanering av förorenade områden

REFORMFÖRSLAG 15 Dagens regler för miljöansvar för mark leder till att verksamheter likvideras eller går i konkurs i onödan. Svenskt Näringsliv presenterar därför ett reformförslag för ändrade regler för att tydliggöra ansvaret för sanering.

Reformförslagen presenterades vid ett seminarium som går att se i sin helhet, liksom i ett kortare sammandrag, här nedan. Förslagen presenterades av Nicklas Skår, miljöjurist vid Svenskt Näringsliv. De kommenterades av statssekreterare Håkan Ekengren vid Näringsdepartementet och Helena Fürst, gruppchef, WSP Environmental.

Här finns sammandraget av seminariet. Det är på cirka 6:30 minuter.

I Sverige finns omkring 78 000 områden som anses vara i behov av sanering till en kostnad som kan uppskattas till mellan 40 och 80 miljarder kronor. Självklart ska dessa områden lämnas i gott skick till kommande generationer och förorenaren ska vara betalningsansvarig. Men dagens regler för ansvaret är otydligt och följden har blivit långa domstolsprocesser där saneringar fördröjs, samtidigt som verksamhetsutövarna tvingas betala för skador de aldrig bidragit till.

Reglerna leder därmed till kapitalförstöring och samhällsekonomiska förluster. Verksamheter likvideras eller går i konkurs i onödan. Företag avstår från förvärv på mark som kan vara förorenad och söker sig hellre till nya områden. Samtidigt riskerar staten att behöva betala mer för saneringar än som annars hade varit nödvändigt.

Därför föreslår Svenskt Näringsliv en reform för att tydliggöra ansvaret för sanering. Reformen har följande huvudinriktning:

  • En utredning om hur sanering kan ske på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.
  • Ett ökat statligt anslag för sanering av mark.
  • En revidering av miljöbalkens regler där ansvaret tydliggörs och läggs där det hör hemma och där nya verksamheter inte drabbas.
  • En möjlighet för staten och företag att ingå bindande avtal kring sanering i syfte att undvika framtida oklarheter.
  • En ökad möjlighet att kunna använda sig av så kallade administrativa skyddsåtgärder.

Se alla livesändningar från tidigare reformförslag:

 

Reformagendan

Fram till valet 2014 kommer Svenskt Näringsliv en gång i månaden presentera en reform som kan bidra till att stärka den svenska tillväxten.

Detta är ett av reformförslagen. Läs alla på www.svensktnaringsliv.se/reformagendan.