Jonas Knutsson och Håkan Ljungbeck
Foto: Krisztina Andersson

Jonas Knutsson, kommunikationschef, och Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef, Volvo Cars i Olofström.

”Basen är för liten”

NYHET Publicerad

REKRYTERING Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin. Volvo Cars i Olofström är ett av de företag som aktivt jobbar med kompetensförsörjningsfrågor. Som stor aktör i regionen är företaget en viktig arbetsgivare men också samverkanspart för företag, organisationer och utbildningsanordnare.

Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars.

– Eftersom vi har ett stort inflöde med människor utan teknisk bakgrund har vi fått stärka upp med interna insatser i form av olika utbildningar på plats bland annat, säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef.

Jonas Knutsson

Jonas Knutsson

Foto: Krisztina Andersson

Fram till 2025 räknar Volvo Cars med 50–60 pensionsavgångar per år.

– Vi har ett behov av att ersättningsrekrytera som vi måste klara av, och vi kommer att behöva ta till interna träningar för att säkra kompetenserna, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef.

Hittills har företaget klarat sig i sina rekryteringar när det gäller produktionspersonal. Problemet är att det är få sökanden med teknisk bakgrund eller teknikinriktad utbildning.

– Verktygsmakare är till exempel en bristkompetens, det är ett bekymmer. Basen är för liten av yrkesutbildade inom tekniksektorn, i hela regionen. Som stor arbetsgivare kanske vi uppfattas som mindre sårbara men är rekryteringsbasen i regionen liten så påverkar det alla företag, även oss, säger Jonas Knutsson.

Det behövs krafttag för att lyfta kompetensförsörjningsfrågorna högre på agendan. Håkan Ljungbeck efterlyser större engagemang för kompetensförsörjningsfrågor även från företagens sida.

Håkan Ljungbeck

Håkan Ljungbeck

Foto: Krisztina Andersson

– Vi företag, och då pratar jag generellt, är alldeles för lite engagerade i den här typen av frågor, vi tittar ganska kortsiktigt och deltar i alldeles för liten omfattning i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Det räcker inte att jobba med de här frågorna över 1–2 år, här behövs uthållighet och gedigna insatser över tid, säger Håkan Ljungbeck.

Ökat engagemang kräver också tid och resurser, något som små och medelstora företag har svårare med att avsätta i samma utsträckning som en större aktör. Det är Jonas Knutsson och Håkan Ljungbeck medvetna om.

– Men engagemang kan också vara samverkan med teknikstödjande nätverk och organisationer som driver frågorna och utvecklar former för att möjliggöra konkreta affärer mellan företagen, säger Håkan Ljungbeck.

Yrkeshögskolesystemet är exempel på en modell som behöver ses över och arbetas om, menar Jonas Knutsson.

– Yrkeshögskolan jobbar alldeles för kortsiktigt med insatserna, här behövs långsiktiga satsningar för att vara en attraktiv utbildningsanordnare och även attrahera företagen till samarbete. Två år på sig för att bygga förtroende mellan utbildningsanordnare, företag och studerande räcker inte, säger Jonas Knutsson.

Jonas Knutsson tror också på ökad intern rörlighet mellan företagen. 

– Att rekrytera av varandra eller ”låna” medarbetare av varandra utifrån behovet av kompetens kan vara ett sätt att öka rörligheten mellan företagen och skapa positiva effekter för företagens kompetensförsörjning, säger Jonas Knutsson.

Volvo Cars i Olofström
Foto: Krisztina Andersson

Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef, och Jonas Knutsson, kommunikationschef, Volvo Cars i Olofström.

Gymnasieskolan behöver ta ett rejält kliv framåt i att närma sig näringslivet när det handlar om kunskapsutbyte. Även om samarbetet på senare år har stärkts och skolan fått en betydligt öppnare attityd gentemot näringslivet, finns mer att göra.

– Teknikutvecklingen i sig går framåt i rasande tempo men även arbetssätten och metoderna runt själva tekniken. Skolan måste hålla samma hastighet och veta hur vi som företag jobbar och hur det ser ut på arbetsplatserna. Skolan måste förstå vad som händer och sker ute i fabriks- och företagsmiljöerna och för det behövs ett ökat samarbete med företagen, säger Håkan Ljungbeck.

Kopplat till samarbetet mellan skola och näringsliv, är en del i arbetet med att stärka kompetensförsörjningen att regelbundet bjuda in förskola och skola på besök.

– Vi arrangerar besök för de allra minsta, barn i förskolan, nästa steg är elever i årskurs fem och sju. De små barnen får utmaningar kring problemlösningar, det kan handla om att de ska bygga och konstruera något efter en modell. Enkla varianter som är anpassade även barnens ålder men det handlar om att väcka nyfikenheten och upptäckarglädjen kring teknik och inspirera dem att så småningom välja teknikinriktade utbildningar. Och det är i de lägre åldrarna man måste börja, säger Jonas Knutsson.  

Att hitta och attrahera utbildad teknisk kompetens är en av flera viktiga framgångsfaktorer för att företagen i regionen ska utvecklas.

– Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga, säger Håkan Ljungbeck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.