G Grahn konfererar

”Vi kan inte blunda för riskbilden”

NYHET Publicerad

EKONOMI Produktivitetstillväxten måste öka om vi ska få fart på ekonomin. Vi kan inte blunda för riskbilden, menar Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv när han mötte företagare, politiker och kommunala näringslivsrepresentanter från Blekinge vid ett frukostmöte i Karlshamn. Han gav sin analys över ekonomin, mot bakgrund av en ny konjunkturrapport som släpptes i dagarna.

Den avmattning i ekonomin som syns i prognosen påverkar välfärdsländerna på flera olika sätt. Sveriges ekonomi påverkas av omvärldens avspeglas på den globala världsmarknaden. Svensk ekonomi går fortfarande bra men det finns orosmoln som kommer att sätta avtryck.

– Den årliga BNP-tillväxten i Japan, Euroområdet och i USA har varit på väg uppåt de senaste åren med 2–3 procents tillväxt. Prognoserna framåt visar en måttlig avmattning i dessa områden, även om det fortfarande är tillväxt och ingen stor dramatik, sa Göran Grahn.

Även BRIC-länderna Kina, Ryssland, Brasilien och Indien, visar på tillväxt där Indien och Kina ligger på en nivå för sig med uppemot sju procents tillväxt.

– Ryssland och Brasilien har varit nere i en svacka med dundrande inflation. Här är det svårare att hitta bra prognoser eftersom man får den tillväxt man vill visa upp, sa Göran Grahn.

I Sverige åkte BNP ner i samband med dramatiken i samband med skatteomläggningen på nittiotalets början.

– Vi skulle ha ner inflationstakten från höga 10 procent till omvärldsnivå vilket fick effekten att inflationstakten gick ner men räntorna låg fortsatt högt. Fastighetsmarknaden kraschade fullständigt och 600 000 jobb försvann i den här lågkonjunkturen.

Göran Grahn Svenskt Näringsliv1

Hur bra går det egentligen för Sverige? Nationalekonomen Göran Grahn, Svenskt Näringsliv, mötte blekingeföretagen på temat ekonomi.

Konjunkturen har sedan dess svängt upp och ner. Det som är oroande nu är den låga produktivitetstillväxten i ekonomin, menade Göran Grahn.

– Vi konsumerar och producerar mycket mer än vad som mäts. Digitaliseringen är en faktor som ändrar förutsättningarna för tillväxt, som det är i hela delningssektorn. Det är en stor förklaring till varför produktivitetstillväxten blir så lång.

Även i Sverige börjar vi se signaler om att vi backar och befinner oss i avmattning.

– Vi kommer att hamna på 2,5 procent för helåret 2018 och sedan ser vi att vi kommer att åka ner till strax under två procent. Även sysselsättningen kommer att bli ännu lite svagare, sa Göran Grahn och pekade på den strukturomvandling i ekonomin som väntas och som är kopplad till sysselsättningar i de olika sektorerna.

Inom varuhandeln har sysselsättningstillväxten minskat medan tjänstesidan, framför allt inom den offentliga sektorn, har ökat.

– Det är inte riktigt bra. Visst, vi har haft en ganska hygglig sysselsättningsökning i ekonomin men det mesta har skett via skattesystem. Det är svårt att skapa jobb på det viset. På den privata marknaden uppstår jobb där det finns efterfrågan och det är ett jättejobb vi har framför oss att få igång sysselsättningstillväxten på den privata sidan, sa Göran Grahn.

Han belyste vidare den riskbild som finns och som påverkar ekonomin och företagens möjligheter till expansion.

– Vi kan inte blunda för riskbilden. Utrikeshandeln som tillväxtmotor är hotad genom protektionistiska strömningar som hotar världshandeln och Sverige. Det finns en geopolitisk oro som också avspeglas hos företagen. Ovissheten om eurons framtid är en betydande del i den totala riskbilden, sa Göran Grahn och menade att en nästa lågkonjunktur kommer att vara svårare att möta politiskt.

Dagens expansiva penning- och finanspolitik kan göra att vi står sämre rustade vid nya kriser.

Bostadssektorn är ett annat område som klart påverkar det finansiella läget och som oroar med prisfall och minskat byggande. Det instabila läget med höga statsskulder och skuldsatt finanssektor leder till trånga förhandlingsutrymmen, varnade Göran Grahn.

– Sen har vi digitaliseringen som vi inte vet hur vi ska hantera, inte bara automationen och att det försvinner folk från arbetsmarknaden, utan också för att lagar och regler inte är anpassade efter den digitala utveckling som sker. Om folk börjar bli sina egna arbetsgivare på nätet, vem tar in skatter från dem då? Om skattebaserna försvinner så hotas välfärdsländerna också. Så vi måste hitta nya skattebaser.

Den nyligen släppta konjunkturrapporten behandlar även den regionala ekonomin. Göran Grahn belyste läget utifrån Blekinges perspektiv.

I Blekinge finns 75 000 sysselsatta personer, alltså människor i arbete. Länet har högst andel sysselsatta i verkstadsindustrin, 11,4 procent, vilket motsvarar 7000–8000 personer. En stor andel finns även inom den offentliga och statliga sektorn, 44 procent.

När det gäller sektorer som handel, transport och hotell så har Blekinge lägst andel sysselsatta.

– Om vi tittar på hur befolkningen har utvecklats under det senaste året så har Blekinge i stort sett stått stilla, 0,2 procent. Bostadsbyggandet har minskat med 50 procent och bostadspriserna har ökat med 11 procent. Bilförsäljningen har minskat något och nyanmälda platser till arbetsförmedlingen har minskat, sa Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Men företagen är optimistiska visar rapporten.

Anna Lindqvist, VD Jeppssons

Anna Lindqvist, VD för bilföretaget Jeppssons, deltog i diskussionerna kring konjunkturrapporten.

– Blekinges företagare är optimister när det gäller sysselsättning och investeringar, sa Göran Grahn och fick direkt respons från företagarna.

– Vi företagare måste vara optimistiska och tro på det vi gör annars är det ju kört, menade Anna Lindqvist, VD för bilföretaget Jeppsons i Karlshamn och Karlskrona.

Sune Ehring

Entreprenören och företagaren Sune Ehring, Karlshamn, ville veta hur det låga värdet på kronan påverkar exportintäkterna.

Sune Ehring, entreprenör och tidigare företagare från Karlshamn, ville veta hur mycket det låga värdet på den svenska kronan betyder för exportintäkterna.

– De svenska räntorna har legat lågt och det är nog det som har pressat ner vår växelkurs. Nu när räntorna är på väg upp kommer vi troligtvis att få en växelkursförstärkning och då blir det tuffare för exportindustrin. Växelkursen stärks och det blir svagare tryck från exportindustrin och även svagare efterfrågan utifrån. Så vi går mot en svarade tillväxttakt i alla delar av ekonomin just nu. Det kan slå mot län som Blekinge med tung exportindustri, sa Göran Grahn.

Näringslivschefen Kjell Persson Karlshamn

Näringslivschefen Kjell Persson menade att vi inte klarar att kompensera rationaliserade arbetsplatser med nya. Det får effekter på sysselsättningen i länet.

Kjell Persson, näringslivschef i Olofströms kommun, gav sin synpunkt kopplat till sysselsättningsutvecklingen i länet.

– Blekinge har en hög tillverkningsindustri som jobbar med rationaliseringar för att öka produktiviteten men vi klarar inte av att kompensera med nya arbetsplatser. Frågan är om vi har fått fler nya arbetsplatser eller om vi har tagit tillbaka de vi förlorade.

Krisztina Andersson

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Myndigheter har mycket att lära”

FÖRETAGSKLIMAT Bemötandet från myndigheter måste bli bättre. Företagen känner sig många gånger motarbetade istället för hjälpta i djungeln av paragrafer och lagtexter. "Myndigheterna måste vara mer samarbetsinriktade och vilja hjälpa till istället för att stjälpa. Man riskerar att få böter för något man inte hade en aning om var fel. Informationen och dialogen med företagen måste bli bättre", säger Jonna Hermansson vd Norje Smidesfabrik AB i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Vi vill hjälpa landets elever till bättre val

KOMMENTAR Mer än 2000 elever i Blekinge ska snart göra sina val till gymnasiet. För många är det ett av de första stora besluten i livet. Det är inte livsavgörande, men viktigt. Kompisar och föräldrar påverkar mycket, men även skolornas rykte. Hittills har det varit svårt att avgöra vilka gymnasier som faktiskt har lyckats bra.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Nina Andersson, ny projektledare

NY PÅ JOBBET Vi välkomnar vår nya projektledare Nina Andersson till Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre – läs hennes presentation här.
NYHET Publicerad:

”Basen är för liten”

REKRYTERING Bristen på kompetenser med rätt behörighet och teknisk bakgrund är kännbart även för Volvo Cars i Olofström. "Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga", säger Håkan Ljungbeck, kvalitets- och verksamhetsutvecklingschef. Mer samarbete och större långsiktighet är vägen framåt för att stärka kompetensförsörjningen i industrin.
NYHET Publicerad:

God Jul, alla företagare

KOMMENTAR Nu råder julstämning i Sverige. Jag vill passa på att tacka alla de företagare som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete under året som har gått!
NYHET Publicerad:

Stark framtidstro bland Blekinges företagare

KONJUNKTURPROGNOS Många företagare planerar att öka investeringarna och antalet anställda de kommande sex månaderna. De blekingska företagarna är mer optimistiska än företagen i resten av Sverige, enligt Svenskt Näringslivs konjunkturbarometer. Samtidigt börjar högkonjunkturen bromsa in och riskerna i den internationella ekonomin är stora.
NYHET Publicerad:

Arbetsrättsexpert: ”Gör det enklare att byta arbete”

FÖRETAGARDAGEN En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag, där företagare från hela landet deltog, diskuterades hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, vill se en förändring. "Med en mer dansk modell skulle det bli enklare för både arbetstagaren och företagen", säger han.
NYHET Publicerad:

Alla elever på yrkesprogram borde få testa att driva företag

ARBETSGIVARDAGEN Antalet ungdomar som driver företag på gymnasiet via Ung Företagsamhet (UF) ökar varje år. Studier visar att dessa elever lyckas bättra senare i livet. De får i snitt högre lön och fler blir chefer. Samtidigt är det många elever som inte har möjlighet att driva UF-företag eftersom det inte ingår i deras gymnasieprogram. "Då hamnar kursen ofta i kläm med andra valbara kurser", säger Jennifer Stenfelt, regionchef för Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla.
NYHET Publicerad:

Nya regler och fokus på vårdskatten för sjukskrivna medarbetare

ARBETSGIVARDAGEN Sjukfrånvaron i Sverige har gått upp och ner som en bergochdalbana genom åren. Just nu blir alltfler sjukskriva på grund av psykisk ohälsa, framförallt kvinnor. Det var några av trenderna som beskrevs när Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, och Marie-Therese Siggelkow, samverkansansvarig på Försäkringskassan, talade på Arbetsgivardagen i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Missförstånd att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter

ARBETSGIVARDAGEN Det har nu gått mer än ett halvår sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft. Många missförstånd råder kring vad reglerna innebär, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på Arbetsgivardagen i Blekinge. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. "Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem", säger Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Pension är en djungel, men konkreta tips finns för arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN Det är många regler att hålla reda på när det gäller pension, och som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att få ordning på alla begrepp. På arbetsgivardagen i Blekinge föreläste Åsa Blomberg, Finfa, och Ambjörn Wahlberg, Grafiska företagen och TMF, om nyheter i pensionssystemet och vad man som arbetsgivare bör hålla extra koll på. "Det kan vara krångligt ibland, men det är väldigt viktigt. Det handlar om vår inkomst efter arbetslivet", säger Åsa Blomberg.
NYHET Publicerad:

”Vi kan inte blunda för riskbilden”

EKONOMI Produktivitetstillväxten måste öka om vi ska få fart på ekonomin. Vi kan inte blunda för riskbilden, menar Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv när han mötte företagare, politiker och kommunala näringslivsrepresentanter från Blekinge vid ett frukostmöte i Karlshamn. Han gav sin analys över ekonomin, mot bakgrund av en ny konjunkturrapport som släpptes i dagarna.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen har halkat efter”

REFORMER Sverige har den lägsta entreprenöriella aktiviteten med tillväxtambitionär. Här behövs reformer för att ta reda på orsaken.
NYHET Publicerad:

”En skev bild som målas upp”

SAMARBETE Den skeva bilden av hur en modern industri ser ut och fungerar måste förändras. Att medverka i projekt där skola och näringsliv samarbetar är ett sätt att vända förutfattade meningar och kunna säkra kompetensförsörjningen på sikt. Företaget Riflex Film i Ronneby deltar i projektet Delta Blekinge vars syfte är att stärka teknikföretagens och industriernas möjlighet att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens genom att med olika aktiviteter och insatser inspirera unga kvinnor att söka sig till teknikbranschen.
NYHET Publicerad:

Företagens överlevnad stavas kompetensförsörjning

UTBILDNING Företag i teknikbranschen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Både företagen och skolorna i Ronneby ser nyttan av att ha ett bra samarbete. De vill tillsammans locka unga till industri- och teknikinriktade utbildningar och matcha utbildningarna med företagens behov av kompetens. ”Teknik för tjejer” är ett obligatoriskt inslag i undervisningen för alla tjejer i årskurs 8 i Ronneby kommun och ett exempel på insatserna att attrahera och inspirera unga att söka sig till yrken med teknisk inriktning.
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av patentansökningar från Blekinge

IMMATERIALRÄTT Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 till 17. Det är en kraftig ökning. ”Förhoppningsvis visar detta på en positiv trend för innovationskraften i Blekinge. Det är positivt att det finns innovativa företag i hela Sverige”, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var upplever Blekingeföretagen att företagsklimatet är bäst i länet?

FÖRETAGSKLIMAT I årets ranking av företagsklimatet ser vi en ny etta i Blekinge. Det är Olofström som nu tagit på sig ledartröjan. Det framgår när Svenskt Näringsliv nu presenterar sin ranking av länets och landets alla kommuner. "Det är glädjande att se Olofström som den kommun där företagen upplever det bästa företagsklimatet i Blekinge. Olofström är en motor i länet och med flera företag som jobbskapare och stor exportandel", säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.
NYHET Publicerad:

Ronnebys företag sätter avtryck i välfärden

VÄLFÄRDSAVTRYCK Arbetstillfällen som skapas i den privata sektorn ger avtryck i välfärden. Företagen i Ronneby bidrar med 1,5 miljarder kronor i skatter. Det motsvarar 10 700 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

”Jaga inte småföretagarna med blåslampa”

FÖRETAGSKLIMAT Försämra inte skattevillkoren och hjälp småföretagare genom att förenkla regelverken. Daniel Ekberg, företagare och huvudägare till nybildade Karöbolaget i Ronneby, har ett tydligt budskap till beslutsfattarna. "Kräv inte att småföretagare ska lägga huvuddelen av sin tid på en massa byråkratiskt tjafs för det finns det inte tid till, vi har en verksamhet att leda."
NYHET Publicerad:

Fler insatser bör göras för att förbättra företagsklimat i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Trots insatser upplever företagen brister i företagsklimatet i Karlskrona. Bland annat behöver dialogen med kommunledningen stärkas och informationen om kommunens service förbättras.