G Grahn konfererar

”Vi kan inte blunda för riskbilden”

NYHET Publicerad

EKONOMI Produktivitetstillväxten måste öka om vi ska få fart på ekonomin. Vi kan inte blunda för riskbilden, menar Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv när han mötte företagare, politiker och kommunala näringslivsrepresentanter från Blekinge vid ett frukostmöte i Karlshamn. Han gav sin analys över ekonomin, mot bakgrund av en ny konjunkturrapport som släpptes i dagarna.

Den avmattning i ekonomin som syns i prognosen påverkar välfärdsländerna på flera olika sätt. Sveriges ekonomi påverkas av omvärldens avspeglas på den globala världsmarknaden. Svensk ekonomi går fortfarande bra men det finns orosmoln som kommer att sätta avtryck.

– Den årliga BNP-tillväxten i Japan, Euroområdet och i USA har varit på väg uppåt de senaste åren med 2–3 procents tillväxt. Prognoserna framåt visar en måttlig avmattning i dessa områden, även om det fortfarande är tillväxt och ingen stor dramatik, sa Göran Grahn.

Även BRIC-länderna Kina, Ryssland, Brasilien och Indien, visar på tillväxt där Indien och Kina ligger på en nivå för sig med uppemot sju procents tillväxt.

– Ryssland och Brasilien har varit nere i en svacka med dundrande inflation. Här är det svårare att hitta bra prognoser eftersom man får den tillväxt man vill visa upp, sa Göran Grahn.

I Sverige åkte BNP ner i samband med dramatiken i samband med skatteomläggningen på nittiotalets början.

– Vi skulle ha ner inflationstakten från höga 10 procent till omvärldsnivå vilket fick effekten att inflationstakten gick ner men räntorna låg fortsatt högt. Fastighetsmarknaden kraschade fullständigt och 600 000 jobb försvann i den här lågkonjunkturen.

Göran Grahn Svenskt Näringsliv1

Hur bra går det egentligen för Sverige? Nationalekonomen Göran Grahn, Svenskt Näringsliv, mötte blekingeföretagen på temat ekonomi.

Konjunkturen har sedan dess svängt upp och ner. Det som är oroande nu är den låga produktivitetstillväxten i ekonomin, menade Göran Grahn.

– Vi konsumerar och producerar mycket mer än vad som mäts. Digitaliseringen är en faktor som ändrar förutsättningarna för tillväxt, som det är i hela delningssektorn. Det är en stor förklaring till varför produktivitetstillväxten blir så lång.

Även i Sverige börjar vi se signaler om att vi backar och befinner oss i avmattning.

– Vi kommer att hamna på 2,5 procent för helåret 2018 och sedan ser vi att vi kommer att åka ner till strax under två procent. Även sysselsättningen kommer att bli ännu lite svagare, sa Göran Grahn och pekade på den strukturomvandling i ekonomin som väntas och som är kopplad till sysselsättningar i de olika sektorerna.

Inom varuhandeln har sysselsättningstillväxten minskat medan tjänstesidan, framför allt inom den offentliga sektorn, har ökat.

– Det är inte riktigt bra. Visst, vi har haft en ganska hygglig sysselsättningsökning i ekonomin men det mesta har skett via skattesystem. Det är svårt att skapa jobb på det viset. På den privata marknaden uppstår jobb där det finns efterfrågan och det är ett jättejobb vi har framför oss att få igång sysselsättningstillväxten på den privata sidan, sa Göran Grahn.

Han belyste vidare den riskbild som finns och som påverkar ekonomin och företagens möjligheter till expansion.

– Vi kan inte blunda för riskbilden. Utrikeshandeln som tillväxtmotor är hotad genom protektionistiska strömningar som hotar världshandeln och Sverige. Det finns en geopolitisk oro som också avspeglas hos företagen. Ovissheten om eurons framtid är en betydande del i den totala riskbilden, sa Göran Grahn och menade att en nästa lågkonjunktur kommer att vara svårare att möta politiskt.

Dagens expansiva penning- och finanspolitik kan göra att vi står sämre rustade vid nya kriser.

Bostadssektorn är ett annat område som klart påverkar det finansiella läget och som oroar med prisfall och minskat byggande. Det instabila läget med höga statsskulder och skuldsatt finanssektor leder till trånga förhandlingsutrymmen, varnade Göran Grahn.

– Sen har vi digitaliseringen som vi inte vet hur vi ska hantera, inte bara automationen och att det försvinner folk från arbetsmarknaden, utan också för att lagar och regler inte är anpassade efter den digitala utveckling som sker. Om folk börjar bli sina egna arbetsgivare på nätet, vem tar in skatter från dem då? Om skattebaserna försvinner så hotas välfärdsländerna också. Så vi måste hitta nya skattebaser.

Den nyligen släppta konjunkturrapporten behandlar även den regionala ekonomin. Göran Grahn belyste läget utifrån Blekinges perspektiv.

I Blekinge finns 75 000 sysselsatta personer, alltså människor i arbete. Länet har högst andel sysselsatta i verkstadsindustrin, 11,4 procent, vilket motsvarar 7000–8000 personer. En stor andel finns även inom den offentliga och statliga sektorn, 44 procent.

När det gäller sektorer som handel, transport och hotell så har Blekinge lägst andel sysselsatta.

– Om vi tittar på hur befolkningen har utvecklats under det senaste året så har Blekinge i stort sett stått stilla, 0,2 procent. Bostadsbyggandet har minskat med 50 procent och bostadspriserna har ökat med 11 procent. Bilförsäljningen har minskat något och nyanmälda platser till arbetsförmedlingen har minskat, sa Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Men företagen är optimistiska visar rapporten.

Anna Lindqvist, VD Jeppssons

Anna Lindqvist, VD för bilföretaget Jeppssons, deltog i diskussionerna kring konjunkturrapporten.

– Blekinges företagare är optimister när det gäller sysselsättning och investeringar, sa Göran Grahn och fick direkt respons från företagarna.

– Vi företagare måste vara optimistiska och tro på det vi gör annars är det ju kört, menade Anna Lindqvist, VD för bilföretaget Jeppsons i Karlshamn och Karlskrona.

Sune Ehring

Entreprenören och företagaren Sune Ehring, Karlshamn, ville veta hur det låga värdet på kronan påverkar exportintäkterna.

Sune Ehring, entreprenör och tidigare företagare från Karlshamn, ville veta hur mycket det låga värdet på den svenska kronan betyder för exportintäkterna.

– De svenska räntorna har legat lågt och det är nog det som har pressat ner vår växelkurs. Nu när räntorna är på väg upp kommer vi troligtvis att få en växelkursförstärkning och då blir det tuffare för exportindustrin. Växelkursen stärks och det blir svagare tryck från exportindustrin och även svagare efterfrågan utifrån. Så vi går mot en svarade tillväxttakt i alla delar av ekonomin just nu. Det kan slå mot län som Blekinge med tung exportindustri, sa Göran Grahn.

Näringslivschefen Kjell Persson Karlshamn

Näringslivschefen Kjell Persson menade att vi inte klarar att kompensera rationaliserade arbetsplatser med nya. Det får effekter på sysselsättningen i länet.

Kjell Persson, näringslivschef i Olofströms kommun, gav sin synpunkt kopplat till sysselsättningsutvecklingen i länet.

– Blekinge har en hög tillverkningsindustri som jobbar med rationaliseringar för att öka produktiviteten men vi klarar inte av att kompensera med nya arbetsplatser. Frågan är om vi har fått fler nya arbetsplatser eller om vi har tagit tillbaka de vi förlorade.

Krisztina Andersson

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så får vi mer pang för pengarna

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Dags för miljöskatter att designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Alla i kommunen ska förstå vikten av bemötande och information

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn har ett något förbättrat företagsklimat men ligger fortfarande under vad som räknas som godtagbart. Företagen lyfter samarbete, dialog och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat. Det visar resultatet från Svenskt Näringslivs senaste undersökning av det lokala företagsklimatet – ett resultat som var underlag för dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Karlshamn och där man diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättringar ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Morgan Bengtsson, nytillträtt kommunalråd i Olofström

INTERVJU "Jag vill ha en bra dialog med företagen i kommunen. Alla vill vi mot samma mål, det bästa för Olofström och det bästa för näringslivet. Vi utvecklas och växer tillsammans." Så säger Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) i en kort intervju om hans tankar kring sin nya roll i kommunen.
NYHET Publicerad:

Hundra dagar med Blekingefokus

SOMMARKRÖNIKA "Det finns så mycket bra med Blekinge, potentialen är enorm. Det är viktigt att prata om vad som är bra med det lokala företagsklimatet. Det gör jag både gärna och ofta. Men för att kunna förbättra måste vi också våga prata om det som inte fungerar." Så skriver Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv i Blekinge, när hon i sin sommarkrönika summerar sina första hundra dagar på jobbet.
NYHET Publicerad:

Skapa bättre enhetlighet kring lagtolkningar

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lätt för företagen att göra rätt, man ska kunna förstå upphandlingsunderlag, tillståndsrestriktioner eller kravspecifikationer för att kunna göra de insatser som regelverket kräver. Företagsklimatet och tillväxtfrämjande myndighetsutövning var temat när företag, politiker och tjänstemän möttes för att diskutera vad som krävs för att det ska bli bättre och enklare att driva företag i Olofström.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen är vårt största problem”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbyggd infrastruktur med bättre tågförbindelser och en hubb till Europa. Det är exempel på vad företagen listar som viktiga förutsättningar för att klara säkra kompetensförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.