G Grahn konfererar

”Vi kan inte blunda för riskbilden”

NYHET Publicerad

EKONOMI Produktivitetstillväxten måste öka om vi ska få fart på ekonomin. Vi kan inte blunda för riskbilden, menar Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv när han mötte företagare, politiker och kommunala näringslivsrepresentanter från Blekinge vid ett frukostmöte i Karlshamn. Han gav sin analys över ekonomin, mot bakgrund av en ny konjunkturrapport som släpptes i dagarna.

Den avmattning i ekonomin som syns i prognosen påverkar välfärdsländerna på flera olika sätt. Sveriges ekonomi påverkas av omvärldens avspeglas på den globala världsmarknaden. Svensk ekonomi går fortfarande bra men det finns orosmoln som kommer att sätta avtryck.

– Den årliga BNP-tillväxten i Japan, Euroområdet och i USA har varit på väg uppåt de senaste åren med 2–3 procents tillväxt. Prognoserna framåt visar en måttlig avmattning i dessa områden, även om det fortfarande är tillväxt och ingen stor dramatik, sa Göran Grahn.

Även BRIC-länderna Kina, Ryssland, Brasilien och Indien, visar på tillväxt där Indien och Kina ligger på en nivå för sig med uppemot sju procents tillväxt.

– Ryssland och Brasilien har varit nere i en svacka med dundrande inflation. Här är det svårare att hitta bra prognoser eftersom man får den tillväxt man vill visa upp, sa Göran Grahn.

I Sverige åkte BNP ner i samband med dramatiken i samband med skatteomläggningen på nittiotalets början.

– Vi skulle ha ner inflationstakten från höga 10 procent till omvärldsnivå vilket fick effekten att inflationstakten gick ner men räntorna låg fortsatt högt. Fastighetsmarknaden kraschade fullständigt och 600 000 jobb försvann i den här lågkonjunkturen.

Göran Grahn Svenskt Näringsliv1

Hur bra går det egentligen för Sverige? Nationalekonomen Göran Grahn, Svenskt Näringsliv, mötte blekingeföretagen på temat ekonomi.

Konjunkturen har sedan dess svängt upp och ner. Det som är oroande nu är den låga produktivitetstillväxten i ekonomin, menade Göran Grahn.

– Vi konsumerar och producerar mycket mer än vad som mäts. Digitaliseringen är en faktor som ändrar förutsättningarna för tillväxt, som det är i hela delningssektorn. Det är en stor förklaring till varför produktivitetstillväxten blir så lång.

Även i Sverige börjar vi se signaler om att vi backar och befinner oss i avmattning.

– Vi kommer att hamna på 2,5 procent för helåret 2018 och sedan ser vi att vi kommer att åka ner till strax under två procent. Även sysselsättningen kommer att bli ännu lite svagare, sa Göran Grahn och pekade på den strukturomvandling i ekonomin som väntas och som är kopplad till sysselsättningar i de olika sektorerna.

Inom varuhandeln har sysselsättningstillväxten minskat medan tjänstesidan, framför allt inom den offentliga sektorn, har ökat.

– Det är inte riktigt bra. Visst, vi har haft en ganska hygglig sysselsättningsökning i ekonomin men det mesta har skett via skattesystem. Det är svårt att skapa jobb på det viset. På den privata marknaden uppstår jobb där det finns efterfrågan och det är ett jättejobb vi har framför oss att få igång sysselsättningstillväxten på den privata sidan, sa Göran Grahn.

Han belyste vidare den riskbild som finns och som påverkar ekonomin och företagens möjligheter till expansion.

– Vi kan inte blunda för riskbilden. Utrikeshandeln som tillväxtmotor är hotad genom protektionistiska strömningar som hotar världshandeln och Sverige. Det finns en geopolitisk oro som också avspeglas hos företagen. Ovissheten om eurons framtid är en betydande del i den totala riskbilden, sa Göran Grahn och menade att en nästa lågkonjunktur kommer att vara svårare att möta politiskt.

Dagens expansiva penning- och finanspolitik kan göra att vi står sämre rustade vid nya kriser.

Bostadssektorn är ett annat område som klart påverkar det finansiella läget och som oroar med prisfall och minskat byggande. Det instabila läget med höga statsskulder och skuldsatt finanssektor leder till trånga förhandlingsutrymmen, varnade Göran Grahn.

– Sen har vi digitaliseringen som vi inte vet hur vi ska hantera, inte bara automationen och att det försvinner folk från arbetsmarknaden, utan också för att lagar och regler inte är anpassade efter den digitala utveckling som sker. Om folk börjar bli sina egna arbetsgivare på nätet, vem tar in skatter från dem då? Om skattebaserna försvinner så hotas välfärdsländerna också. Så vi måste hitta nya skattebaser.

Den nyligen släppta konjunkturrapporten behandlar även den regionala ekonomin. Göran Grahn belyste läget utifrån Blekinges perspektiv.

I Blekinge finns 75 000 sysselsatta personer, alltså människor i arbete. Länet har högst andel sysselsatta i verkstadsindustrin, 11,4 procent, vilket motsvarar 7000–8000 personer. En stor andel finns även inom den offentliga och statliga sektorn, 44 procent.

När det gäller sektorer som handel, transport och hotell så har Blekinge lägst andel sysselsatta.

– Om vi tittar på hur befolkningen har utvecklats under det senaste året så har Blekinge i stort sett stått stilla, 0,2 procent. Bostadsbyggandet har minskat med 50 procent och bostadspriserna har ökat med 11 procent. Bilförsäljningen har minskat något och nyanmälda platser till arbetsförmedlingen har minskat, sa Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Men företagen är optimistiska visar rapporten.

Anna Lindqvist, VD Jeppssons

Anna Lindqvist, VD för bilföretaget Jeppssons, deltog i diskussionerna kring konjunkturrapporten.

– Blekinges företagare är optimister när det gäller sysselsättning och investeringar, sa Göran Grahn och fick direkt respons från företagarna.

– Vi företagare måste vara optimistiska och tro på det vi gör annars är det ju kört, menade Anna Lindqvist, VD för bilföretaget Jeppsons i Karlshamn och Karlskrona.

Sune Ehring

Entreprenören och företagaren Sune Ehring, Karlshamn, ville veta hur det låga värdet på kronan påverkar exportintäkterna.

Sune Ehring, entreprenör och tidigare företagare från Karlshamn, ville veta hur mycket det låga värdet på den svenska kronan betyder för exportintäkterna.

– De svenska räntorna har legat lågt och det är nog det som har pressat ner vår växelkurs. Nu när räntorna är på väg upp kommer vi troligtvis att få en växelkursförstärkning och då blir det tuffare för exportindustrin. Växelkursen stärks och det blir svagare tryck från exportindustrin och även svagare efterfrågan utifrån. Så vi går mot en svarade tillväxttakt i alla delar av ekonomin just nu. Det kan slå mot län som Blekinge med tung exportindustri, sa Göran Grahn.

Näringslivschefen Kjell Persson Karlshamn

Näringslivschefen Kjell Persson menade att vi inte klarar att kompensera rationaliserade arbetsplatser med nya. Det får effekter på sysselsättningen i länet.

Kjell Persson, näringslivschef i Olofströms kommun, gav sin synpunkt kopplat till sysselsättningsutvecklingen i länet.

– Blekinge har en hög tillverkningsindustri som jobbar med rationaliseringar för att öka produktiviteten men vi klarar inte av att kompensera med nya arbetsplatser. Frågan är om vi har fått fler nya arbetsplatser eller om vi har tagit tillbaka de vi förlorade.

Krisztina Andersson

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Länets bästa företagsklimat finns i Sölvesborg 

FÖRETAGSKLIMAT Sölvesborg har bäst företagsklimat i Blekinge. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökningen av hur företagare upplever företagsklimatet i kommunen. Det sammanfattande omdömet om hur företagen upplever det lokala företagsklimatet landar på 3,8 vilket är högre än rikssnittet och de bästa i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Nu krävs satsningar på kvalitet i skolan

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 9,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Blekinge. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Ronneby backar i företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Ronneby upplever att företagsklimatet i kommunen blivit sämre. Det visar Svenskt Näringslivs färska undersökning där ett hundratal företagare svarat. Ronny Johannesson, entreprenör och ordförande i vd-gruppen i Ronneby, efterlyste bättre system kring upphandling på ett dialogmöte nyligen mellan företagare, tjänstemän och politiker i kommunen. 
NYHET Publicerad:

”Anpassa tillsynsavgifterna”

MYNDIGHETSUTÖVNING ”Ärvda” miljötillstånd sätter krokben för småföretag i tillverkningsbranschen som får betala för mer tillsyn än vad som utförs. Det framkom när företagare, politiker och representanter från Karlshamns näringslivsenhet träffades för att diskutera förutsättningar och villkor för småföretag i tillverkningsbranschen med fokus på myndighetsutövning. Patrik Jarlhage på Contura Steel i Mörrum är en av de företagare som belyser problematiken med tillsynsavgifter som inte är anpassade efter verksamheten.
NYHET Publicerad:

Vi vill se fler unga företagsamma i Blekinge

UNG FÖRETAGSAMHET Andelen unga i Blekinge som börjar leda eller driva företag blir allt färre. Förra året var det bara 0,8 procent, färre än var hundrade ungdom, som tog steget ut att bli företagare. Det är den lägsta siffran sedan Svenskt Näringsliv började mäta företagsamheten 2008. "Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här ger företagen högst betyg i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Företagen upplever att det har blivit bättre att driva företag i Sölvesborg. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet. Kommunen får både det högsta betyget i Blekinge och uppvisar den största ökningen jämfört med förra året. Karlshamns kommun har förbättrat sig i nästan samtliga svar, men sticker trots det ut och hamnar som enda kommun i Blekinge med ett betyg under 3, som är gränsen för ett godtagbart företagsklimat. 
NYHET Publicerad:

”Sätt timpeng på tillsyn”

TILLSYNSAVGIFTER Jacob Berg är krögare och driver Restaurang Kronolaxen i Mörrum. Han ger tummen upp för de företagsfrämjande insatser som har gjorts men efterlyser ett bättre anpassat system när det gäller tillsynsavgifter.
NYHET Publicerad:

Vård, skola, omsorg – tacka företagen

FÖRETAGSKLIMAT Det är företagen som gör att det finns pengar att spendera till vård, skola och omsorg. Via den nya tjänsten Välfärdsskaparna kan företagen själva räkna ut vilket bidrag de ger till välfärden.
NYHET Publicerad:

Blekingska företagare satsar, trots risker i ekonomin

FÖRETAGARPANELEN Nästan fem av tio företag i Blekinge planerar att öka sin produktion det kommande halvåret. En av sju planerar att dra ned. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. Blekingska företag är något mer pessimistiska om framtiden än företagarna i övriga Sverige.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel oroar caféägare

PERSONALLIGGARE Oro för att göra fel och rädsla för böter. Det har blivit konsekvensen av de nya reglerna för personalliggare. Carina Olsson, som driver Kickis Café och Kickis Green i Olofström, är kritisk mot att utvärderingen av de nya reglerna dröjer. "Det känns som att politikerna fattat ett beslut utan att förstå hur det slår mot företagen i verkligheten", säger Carina Olsson.
NYHET Publicerad:

Ronneby hämtar inspiration för bättre service

FÖRETAGSKLIMAT Flera företag har på senare år etablerat sig i Ronneby. För kommunen innebär det mer skatteintäkter, men också hårdare belastning på exempelvis bygglovsenheten. Nu siktar kommunen på ännu bättre bemötande och service, med inspiration av den så kallade Rättviksmodellen. ”Ronneby ska vara i framkant när det gäller näringslivsfrågor”, säger kommunalrådet Roger Fredriksson.
NYHET Publicerad:

Spetsprogram ska förbättra för företagen i Karlskrona

FÖRETAGSKLIMAT Karlskrona är en av sju kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Programmet startar under våren och fokuserar på hur kommunerna kan förbättra sitt ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning. "Vi ser fram emot möjligheten att få utbyta erfarenheter och lära av andra kommuner och organisationer", säger kommunalrådet Sandra Bizzozero.
NYHET Publicerad:

Så ser företagsamheten ut i Blekinge – kommun för kommun

UNDERSÖKNING I Blekinge län är 10 procent av människorna företagsamma, dvs de leder eller driver företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019. Störst andel företagsamma människor finns i Sölvesborg, medan Karlskrona är den kommun där företagsamheten ökat mest.
NYHET Publicerad:

"Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme"

Att samverka med det lokala näringslivet var en viktig del när Trelleborgs kommun bytte fokus från biståndsrätt till självförsörjning. Resultatet blev fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I projektet "ge en timme" involverades det lokala näringslivet. "Ingen kan göra allt, men de flesta kan ge en timme av sin tid", säger Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, vid Svenskt Näringslivs inspirationsdag för politiker och tjänstemän från bland annat Blekinges kommuner.
NYHET Publicerad:

”Det är förödande för handeln”

SÄKERHET Vi på Svenskt Näringsliv tog med oss riksdagsledamoten Heléne Björklund (S) på en heldag med varierade och intressanta företagsbesök. Dagen avslutades på Ica Maxi i Olofström där butikens ägare Erik Olsson lyfte den ökade kriminaliteten som ett problem. "Det är förödande för handeln som förlorar stora summor på stölder i butik", säger han.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel i fokus när politiker besökte företag

FÖRETAGSBESÖK De beslut som fattas av politiker kan få stor effekt på företagen, därför är det viktigt att det finns en förståelse för hur företagarnas vardag ser ut. Svenskt Näringsliv har på senare tid tagit med flera av Blekinge riksdagsledamöter på besök på några av våra spännande och växande företag. Ett återkommande tema var regelkrånglet. "Det är inte lätt med alla olika tillståndsprocesser. Man tycker det borde kunna gå snabbare", säger Johan Holgersson på Best Western i Karlshamn.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader i företagsamhet mellan kvinnor och män i Blekinges kommuner

FÖRETAGSKLIMAT Betydligt fler män än kvinnor är företagsamma i Blekinge. Cirka 3 200 kvinnor är företagsamma, mot 8 300 män. Det visar Svenskt Näringslivs rapport Företagsamheten 2019. Som företagsam räknas man om man har F-skattsedel, är delägare i ett handelsbolag eller om man är vd eller ledamot i ett aktiebolag. Skillnaderna mellan könen är betydligt lägre i välfärdsbranschen, och i RUT-sektorn dominerar kvinnorna. "Förslag som slår mot dessa branscher slår också direkt mot kvinnors företagande", säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar bland Blekinges företagare

KONJUNKTUR Den globala ekonomin har börjat sakta in, men i Blekinge tror många företagare på framtiden. Var tredje företag planerar att utöka sin personalstyrka, och nästan hälften tror på ökad produktion. "Företagen har en positiv syn på framtiden, men en del av planerna kan äventyras av kompetensbristen", säger Carina Centrén, Svenskt Näringslivs regionchef i Blekinge.
NYHET Publicerad:

"Våra lastbilar har fått köra halvtomma"

Trygve Bengtsons åkeri i Bromölla är ett av många företag som har drabbats av Hamnarbetarförbundets strejker. Företaget kör transporter med 56 lastbilar, och arbetar ständigt med att optimera sina rutter för att kunna fylla dem så mycket som möjligt. Under strejkerna slås planeringen sönder. "Våra lastbilar har fått köra halvtomma på sina rutter", säger vd Trygve Bengtsson.