'Flaskhalsar'- Svenskt Näringslivs konjunkturrapport

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Sveriges tillväxt bromsas redan av flera flaskhalsar och når därför inte högre än drygt tre procent under toppen av högkonjunkturen. Knappt hälften av företagen anser sig kunna höja priserna, många andra drar ned på anställnings- eller expansionsplaner på grund av arbetskraftsbrist, flaskhalsar i leveranser och löneökningar.

Sysselsättningen ökar snabbare än tidigare, de kommande två åren, i takt med att efterfrågan på inhemska tjänster ökar.

– Ändå är det viktigt att påpeka att sysselsättningen inte ökar mer än under en normal högkonjunktur. I prognosen antar vi dessutom att ytterligare reformer annonseras i höstens budgetproposition som genomförs under 2008 och som ökar utbudet och efterfrågan på arbetskraft, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

BNP-tillväxten dämpas av att delar av exportindustrin drabbas av lägre efterfrågan från världsmarknaden, särskilt USA. Andra delar av industrin slår i kapacitetstaket. Investeringarna stiger visserligen, men många företag avstår också från att investera med hänvisning till arbetskraftsbrist, höga löneökningar eller flaskhalsar för maskiner och nybyggen.

En stark, inhemskt driven konjunktur, kombinerat med höga löneökningar spär på inflationstrycket. Detta leder till att reporäntan successivt höjs till 4,5 procent under andra halvåret 2008. Samtidigt är många företag utsatta för internationell konkurrens och därför mer avvaktande med prishöjningar än i tidigare konjunkturuppgångar.

– Utlokalisering, utländsk arbetskraft, möjligheter att industrialisera byggarbeten eller automatisera på andra sätt medför dessutom att många företag kan hantera kostnadspressen med lägre prishöjningar än vanligt. Priset för detta är dock att sysselsättningsökningen begränsas, fortsätter Fölster.

Skiftet i tillväxten sker så att exporten utvecklas svagare samtidigt som konsumtionen och investeringarna växer i starkare takt. Det innebär att tillväxten blir jämnare fördelad mellan landets regioner än tidigare. Trots detta fortsätter sysselsättningsökningen att variera mellan länen. Spännvidden ligger mellan 2.5-0,8 % och mest ökar den i Kronoberg, Halland och Norrbottens län. Jämtlands län ligger väl till med en beräknad ökning på 1.8 %. Prognosen räknar med att sysselsättningen kommer att utvecklas starkast i län som redan har en låg arbetslöshet. Det medför att arbetslösheten förstärks i redan utsatta delar av landet dit även Jämtland kan räknas. I län med hög arbetslöshet har företagen också mycket svårt att finna rätt arbetskraft. Detta fall är också tydligt i här i vårt län. En förklaring är att personer med rätt utbildning väljer att flytta till regioner där deras kompetens efterfrågas. En annan är att kompetenskraven har ökat med den globala konkurrensen.

– Flaskhalsar i form av matchningsproblem i vissa regioner bromsar också en jämnare sysselsättningsökning i landet. Sysselsättningsutvecklingen är därför i flera län strukturellt, snarare än konjunkturellt, betingad, avslutar Stefan Fölster.

För att ändra denna situation och förbättra för grupper som har svårt att finna jobb är det viktigt att förutsättningarna förbättras för att nya företag och jobb kan växa fram.

Branchanalys

 • Trävaruindustrin ökar sin produktion under 2007 medan massa- och pappersindustrin stagnerar. Båda sektorerna planerar att investera men miljö och energipolitiken är en hämsko för utvecklingen. Sågverken i länet har en starkare konjunktur än på många år.
 • Teknikföretagen (fd verkstadsindustrin) har fulla orderböcker och ökar sysselsättningen. Dessa företag har ofta problem att finna kompetent arbetskraft. Det gäller särskilt i kommunerna utanför Östersund.
 • Byggindustrin har sin bästa konjunktur sedan slutet av 1980-talet.
 • Hotell & Restaurangföretagen har hög efterfrågan och kulmen väntas nästa år. Turismen ökar påtagligt särskilt i Åre och Härjedalen med stora investeringar även från utlandet.
 • Övriga tjänstesektorn ökar också produktion och sysselsättning starkt. Skatteförslaget om stimulans till hushållsnära tjänster beräknas skapa jobb inom bl.a. städsektorn.

En konjunkturavstämning med företag i Jämtlands län ger följande svar:

 • 4% netto av företagen har ökat antalet anställda senaste halvåret vilket är betydligt lägre än riket. 11% netto uppger att de kommer att öka ytterligare de kommande 6 månaderna
 • 29% av företagen har ökat sina investeringar sista halvåret (riket 24%) och 16% uppger att de kommer att investera ytterligare (riket 21%) kommande halvår.
 • 66% netto har ökat sin produktion senaste halvåret (riket 36%) och 46% beräknar öka ytterligare kommande halvår (riket 42%).
 • 69% av företagen säger att det haft ganska eller mycket svårt att finna lämpliga personer att anställa (riket 55%). Företagen anser att de viktigaste åtgärderna för att underlätta rekrytering är att göra det mer lönsamt att arbeta, slopa turordningsreglerna och att utöka relevanta utbildningar. I delar av länet är detta ett allvarligt hot för företagens tillväxt.
 • På frågan till företagen om de kan höja priset på produkterna /tjänsterna när nu personalkostnaderna ökat så säger 68% av företagen i Jämtland att de inte eller troligen inte kan göra det (riket 59%). Konkurrensen för företagen är högre när de befinner sig längre från marknaden här i Norrland.
 • 35% av företagen säger också att de kommer att tvingas minska antalet anställda på grund av de ökade lönekostnaderna (23% för riket). 38% av de jämtländska företagen säger också att en expansion definitivt också skjuts på framtiden (26% för riket).
 • 40% av de svarande jämtländska företagen anser att de nu höjda miniminivåerna på ingångslönerna för yngre och oerfaren arbetskraft är ett hinder för att anställa. För riket anser hela 49% att det är ett hinder.

För ytterligare information kring de jämtländska resultaten kontakta gärna Lisbeth Godin Jonasson tel 063- 12 38 10 / 070-3480 290

Hela rapporten finns att läsa på Svenskt Näringslivs hemsida.

För mer information kontakta:
Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 070-304 31 60
Lars Jilmstad, presschef, tfn 08-553 430 50 / 070-345 64 36

 

Kontaktpersoner