Svenskt Näringslivs konjunkturprognos kvartal 1 2008

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svenskt Näringsliv har presenterat årets första konjunkturprognos "Räddningsplankan". En viktig del av prognosen bygger på resultaten av en enkät till vår Företagarpanel.

Företagarpanelen stödjer en inbromsning i tillväxten och detta syns bland annat i att produktionsökningen har minskat i många företag. Det finns ändå en god optimism inför det kommande halvåret.

Konjunkturprognosen signalerar att toppen i sysselsättningsuppgången har passerats även om sysselsättningen fortsätter att öka. Företagen uppger att det är allt svårare att få fatt i rätt person när det behövs en nyanställning och enligt vår nyligen presenterade Rekryteringsenkät så har 3 av 4 företag i vårt län liksom i landet som helhet problem. Då 2008 bedöms bli ett mellanår med en svagare tillväxt innebär det att också sysselsättningen mattas av något men under 2009 beräknas tillväxten åter ta fart.

Förväntningarna på produktionsutvecklingen är likartad för de flesta branscher och prognosen för 2008respektive 2009 ligger på en ökning på 2-4 %.

Företagarpanelen i Jämtland Kvartal 1-2008

Svenskt Näringslivs Företagarpanel omfattar ca 4000 företagare i alla branscher över hela landet. I Jämtlands län finns drygt 70 företagare med.

De frågor som företagen återkommande besvarar varje kvartal rör antalet anställda, investeringar och produktion / försäljningsvolym.

Resultaten för den senaste enkätomgången i feb-mars 08 visar följande:

Antalet anställda

Totalt uppger 25% av företagen att de har fler anställda i dag än för sex månader sedan, medan drygt en av tio har färre. Det ger ett positivt netto på 12 % för det senaste halvåret vilket är dubbelt så mycket som för landet som helhet, men 3 % lägre än förra kvartalet.

Även för det kommande halvåret räknar 26 % av företagen med att behöva anställa fler medan 12 % räknar med en minskning av personal. Det innebär ett positivt netto på 14% och därmed 18% högre än förra kvartalet. En mycket positiv utveckling med andra ord.

Bland de större företagen med mer än 50 anställda har expansionen varit starkast. Varannan uppger att de har fler anställda idag jämfört med för 6 månader sedan och fyra av tio tror att antalet om sex månader kommer att öka ytterligare.

- Det är inte förvånande att företag i många branscher har haft stora rekryteringsproblem säger Lisbeth Godin Jonasson, regionchef för Svenskt Näringsliv Östersund.

Investeringar

Så gott som vart tredje företag (36 %) i Jämtlands län uppger att investeringarna är högre än för sex månader sedan. 5% har minskat under samma tid. Det ger ett positivt netto på 31 % för senaste halvåret och innebär en stor ökning på 44 % jämfört med den mer dystra bedömningen i december.

För det kommande halvåret räknar en av fem företag att investera mera i länet. 16 % räknar med att investera mindre. Det betyder en positiv nettoeffekt på 5 % för företag i länet.

- Dock är optimismen högre i landet som helhet där nettoökningen ligger på 16 % säger Lisbeth Godin Jonasson.

Produktion/Försäljningsvolym

Sex av tio (61 %) företag uppger att produktionen/försäljningsvolymen är högre i dag är för sex månader sedan medan 11 % noterar en minskning. Det ger ett positivt netto på 50 % och ligger därmed på samma nivå som förra kvartalet och är dubbelt så högt som för rikssnittet. Mer än hälften av företagen räknar också med att produktionsökningen fortsätter under det kommande halvåret vilket är mer positivt än för riket som helhet.

Statens budgetöverskott

I Konjunkturprognosen diskuteras också det budgetöverskott som staten beräknas uppnå på ca 100 miljoner kronor och i enkäten till Företagarpanelen har vi därför även ställt frågor om vad företagaren anser att det bör användas till.

25 % av de jämtländska företagen anser att det i första hand bör användas till att satsa mer på vård, skola och omsorg. Därefter uppger vart fjärde (25%) företag att man i första hand bör satsa på infrastrukturuppbyggnad. Nästa lika många (22 %) prioriterar skattesänkningar.

De jämtländska svaren är jämförbara med rikssnittet för alla företag som svarat.

Resultaten av Företagarpanelens svar visar att de större företagen med mer än 50 anställda i högre utsträckning prioriterar infrastrukturinvesteringar.

På frågan till företagen om vilken skatt som är viktigast att sänka så anser mer än 80 % av de svarande att det är arbetsgivaravgiften.

- I alla våra undersökningar och i personliga samtal med företagare så är sänkningar av arbetsgivaravgifterna högt prioriterade, säger Lisbeth Godin Jonasson. Kostnader för personal är omfattande för den växande tjänstesektorn och påverkar många av länets mest växande branscher som turism (hotell, restaurang ,handel mm,) contactcenter, supportföretag, kundserviceföretag etc.

 

Kontaktpersoner