Fler bostäder för ett välmående Jönköping

NYHET Publicerad

BOSTÄDER Hur ser bostadsbristen ut i din kommun? I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät tar Sveriges kommuner ställning till frågan. Enkätsvaren att döma ser vi att antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 155 till 240, samtidigt som antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 98 till 46 sedan 2014 till 2019. Siffrorna ger en fingervisning om en bostadsbrist som växt fram i Sverige under de senaste åren.

I Jönköpings län upplever i princip alla kommuner ett underskott på bostäder, med undantag för Sävsjö och Vaggeryd, som är de enda kommunerna i länet där man idag och framöver upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Arbetsgivare får svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas, vilket drabbar kommunerna och välfärden. I Svenskt Näringslivs färska undersökning om lokalt företagsklimat ser vi därför att reformer för fler bostäder är en av dem reformer som företagen värderar högst. Detta har företagen gjort under de senaste åren, men det har inte alltid sett ut sett ut, vilket vittnar om en utmaning som växt fram.

För att företag ska kunna tillgodose sina behov, utvecklas och växa måste det bli enklare att anställa personer med rätt kompetens. Och behoven för att anställa finns. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar på att allt fler företag försökt rekrytera under det senaste halvåret. Jämfört med 2015 är det 11% fler och jämfört med 2010 är det 27% fler, vilket vittnar om att det går allt bättre för svenska företag. Enkätsvaren visar också att 67% av företagen i Jönköpings län försökt rekrytera det senaste halvåret. I Stockholms län var motsvarande siffra 72%. De stora rekryteringsbehoven indikerar på att det går bra för svenska företag. Det skulle däremot gå ännu bättre om de också lyckades hitta rätt kompetens. Enkätsvaren visar på att det i snitt är 27% av alla rekryteringsförsök som misslyckas. De främsta orsakerna uppges vara bristen på rätt yrkeserfarenhet, rätt attityd och rätt utbildning. Jobben finns alltså där, men kompetensförsörjning är än en stor utmaning.

För att göra det lättare för personer som besitter rätt kompetens och färdigheter att få jobb måste det byggas fler bostäder. På så vis blir det enklare att flytta dit passande jobb finns för den som bor i en annan kommun eller i ett annat land. På så vis minskar vi en stor del av arbetslösheten, vilket gynnar såväl Jönköpings arbetstagare som arbetsgivare och i förlängningen Sverige. För fler bostäder, fler i jobb och bättre företagsklimat har Svenskt Näringsliv föreslagit en rad reformer.

Lättare att bygga nytt
Det måste först och främst bli lättare att bygga nya bostäder. För det måste byggkostnaderna minska liksom regelkrånglet. Därför vill Svenskt Näringsliv skärpa förbudet mot kommunala särkrav så att endast nationella byggregleringar tillåts och så att förutsägbarheten och konkurrensen ökar. Därutöver måste det också bli lättare att bygga attraktivt i landsbygd för att locka företagare och arbetstagare till kommuner där det finns fler sjöar och öar än boende.

Rimligare hyror
Vissa bor på tok för dyrt och andra på tok för billigt. Hyrorna reflekterar inte alltid nyttjandevärdet, osäkerhet och efterfrågan. Därför vill Svenskt Näringsliv se fri hyressättning för nybyggnation, befintligt bestånd och andrahandsuthyrning. Hur en marknadsprissättning i befintligt bestånd ska genomföras bör utredas, ske under ordnade former och under en lång anpassningsperiod för att inte försvåra för befintliga hyresgäster.

En fri hyressättning kommer att minimera de inlåsningseffekter som finns för äldre lägenheter och göra det mer lönsamt att flytta till en annan ort eller bostad som passar bättre. Görs det även för andrahandsuthyrning kan det även underlätta för dem som vill flytta temporärt och minska osäkerheten för uthyraren.

Svenskt Näringsliv vill också se att bostadsmarknaden förs in i momssystemet för att möjliggöra avdrag för hyresvärdens inköp och i förlängningen lägre hyror. Med dessa hyresreformer kan bostadsbeståndet användas på ett bättre sätt och behov mötas även för dem som söker boende för en kortare tidsperiod.

Mindre dyrt att köpa och sälja sin bostad
Det måste bli mer lönsamt att spara och mindre lönsamt att låna för att minska pådrivningen av prisnivån på bostadsmarknaden. Ägt boende är på lång sikt ofta en bättre ekonomisk affär jämfört med att hyra. För att fler ska få möjligheten att köpa sin första bostad vill Svenskt Näringsliv att ränteavdragen begränsas. Då ränteavdragen är kopplade till skattesatsen på kapitalinkomster kommer en sänkning av kapitalinkomstskatten till en nivå som liknar den som konkurrerande länder har leda till en minskning av avdragsrätten att det därmed blir mindre lönsamt att låna och mindre dyrt att köpa.

För att öka sparandet och för att möjliggöra för fler unga att köpa sin första bostad vill Svenskt Näringsliv se ett offentligt subventionerat bostadssparande för unga i åldern 18–35 år. Det tar dock tid för bostadssparandet att växa till sig. Därför skulle kompletterande åtgärder som exempelvis borttagandet av bolånetaket, stresstester baserade på faktiskt bundna räntor, statliga topplån och en löneväxlingsmodell för bosparande understödja för förstagångsköpare.

Förutom att göra det mindre dyrt att köpa, måste det även bli mindre dyrt att sälja. ”Flyttskatten” ligger på 22% idag, vilket gör att en del hushåll avstår från att sälja sina fastigheter eller lägenheter. Att det blir billigare att flytta till det boende som passar ens familjesituation och arbetsmöjligheter är viktigt för att bostadsbeståndet ska utnyttjas på bästa möjliga sätt

Viktigt för kompetensförsörjningen
Som det ser ut idag har vi arbetskraft utan bostäder och arbetsplatser utan arbetskraft. Det behöver byggas nytt, hyrorna behöver bli rimligare, det måste löna sig att spara och det behöver bli mindre dyrt att sälja och köpa sin bostad. När behovet är stort och musklerna finns måste lagstiftarna hänga med.

Det ska nämligen inte behöva se ut så i din kommun.

Text: Simona Koria

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Helt nytt grepp löser kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningen är ett stort problem för många företag. Därför har Falks metall i Gnosjö utvecklat en egen lösning.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen - så sparar vi 70-100 miljarder

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Så rustar vi för framtidens utmaningar

KRÖNIKA De ekonomiska framtidsutsikterna tycks dystra, såväl i Jönköpings län som i riket i helhet. Konjunkturinstitutet sänker sina tillväxtprognoser för 2019 och 2020 och konstaterade senast att högkonjunkturen är över.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning - så tycker de lokala företagen 

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst och sämst företagsklimat i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag, den 24 september, släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Gnosjö kommun har bäst företagsklimat i Jönköpings län, enligt företagen. För första gången på fyra år återfinns nu alla länets kommuner på den övre halvan av landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Jönköpings län ut inför 2019 års ranking?
NYHET Publicerad:

Jönköping fortsatt bra på att använda patent

PATENT Företag i Jönköpings län har under många år varit duktiga på att använda sig av nationella patent. Av den statistik för 2018 som Patent- och registreringsverket nyligen presenterade framgår att detta fortsatt gäller. Såväl Jönköpings län som Jönköpings kommun ligger bra till i en nationell jämförelse, vare sig man tittar på absoluta tal eller sett i relation till antal invånare.
NYHET Publicerad:

Politikers makthunger oroar Gnosjöföretagaren

JOBBSKAPARNA Snart har ett år gått av den nya mandatperioden, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Michael Jonsson, VD och Ägare på AD-plast, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist fortsatt viktigast i servicebranschen

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat. Det innebär nya förutsättningar och spelregler för näringslivet. Vi har pratat med Åsa Storm, VD för städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs i Jönköping, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Dalande intresse för offentliga upphandlingar oroar

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Politiker på företagsbesök: “Vi är överens om personalliggare inom byggbranschen”

JOBBSKAPARNA Som verksamma inom byggbranschen välkomnar NaijBygg i Smålandsstenar att man eftersträvar sund konkurrens i branschen. ”Tanken är god men frågan är om detta system gör den nytta som eftersträvas.
NYHET Publicerad:

Företagarens förslag till ett hållbart samhälle

JOBBSKAPARNA ”Vi som alla andra bolag har idag stora utmaningar i den otroliga förändringstakten som finns i näringslivet och samhället” säger Erik Kylberg, VD på Flit AB i Jönköping. ”Men det tror jag att vi kommer reda ut, det är ju det som företagandet går ut på.”
NYHET Publicerad:

Det lilla är det stora i Mullsjö

FÖRETAGSKLIMAT Mullsjö har en stark och positiv utveckling av företagsklimatet sedan 2012, det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Vad kan företagen förvänta sig under pågående mandatperiod? Vi har intervjuat Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Mullsjö.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagaren om näringspolitiskt fokus framåt

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat, vilket innebär nya förutsättningar, både lokalt och nationellt. Vi har pratat med Johan Åsbrink, VD för Lunnagårds Sjukhem i Eksjö, om vad han tycker politikerna bör fokusera på.
NYHET Publicerad:

Företagen bidrar till att rädda klimatet

KLIMAT Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. 
NYHET Publicerad:

Fokus kompetensförsörjning i Värnamo

FÖRETAGSKLIMAT Det har snart gått ett år sedan den nya mandatperioden påbörjades. Det innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson på företagsklimatet i Värnamo kommun och mandatperioden han nu besitter?
NYHET Publicerad:

”Vi politiker har mycket att vinna på att öka förståelsen för näringslivet”

FÖRETAGSKLIMAT Snart har första året av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar och spelregler för landets jobbskapare. Vi har pratat med Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för att lyssna till vad man som företagare kan vänta sig framåt.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft. 
NYHET Publicerad:

Att tanken är god räcker inte

ARBETSMILJÖ De senaste årens utveckling med fler dödsolyckor måste vi ta på största allvar. Det är dock inte detsamma som att applådera allt som föreslås för att minska risken för dödsolyckor.