Fler bostäder för ett välmående Jönköping

NYHET Publicerad

BOSTÄDER Hur ser bostadsbristen ut i din kommun? I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät tar Sveriges kommuner ställning till frågan. Enkätsvaren att döma ser vi att antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 155 till 240, samtidigt som antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 98 till 46 sedan 2014 till 2019. Siffrorna ger en fingervisning om en bostadsbrist som växt fram i Sverige under de senaste åren.

I Jönköpings län upplever i princip alla kommuner ett underskott på bostäder, med undantag för Sävsjö och Vaggeryd, som är de enda kommunerna i länet där man idag och framöver upplever en balans i kommunen som helhet. Underskottet på bostäder får konsekvenser som sträcker sig bortom individnivå. Arbetsgivare får svårt att rekrytera kompetens och därmed utvecklas, vilket drabbar kommunerna och välfärden. I Svenskt Näringslivs färska undersökning om lokalt företagsklimat ser vi därför att reformer för fler bostäder är en av dem reformer som företagen värderar högst. Detta har företagen gjort under de senaste åren, men det har inte alltid sett ut sett ut, vilket vittnar om en utmaning som växt fram.

För att företag ska kunna tillgodose sina behov, utvecklas och växa måste det bli enklare att anställa personer med rätt kompetens. Och behoven för att anställa finns. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar på att allt fler företag försökt rekrytera under det senaste halvåret. Jämfört med 2015 är det 11% fler och jämfört med 2010 är det 27% fler, vilket vittnar om att det går allt bättre för svenska företag. Enkätsvaren visar också att 67% av företagen i Jönköpings län försökt rekrytera det senaste halvåret. I Stockholms län var motsvarande siffra 72%. De stora rekryteringsbehoven indikerar på att det går bra för svenska företag. Det skulle däremot gå ännu bättre om de också lyckades hitta rätt kompetens. Enkätsvaren visar på att det i snitt är 27% av alla rekryteringsförsök som misslyckas. De främsta orsakerna uppges vara bristen på rätt yrkeserfarenhet, rätt attityd och rätt utbildning. Jobben finns alltså där, men kompetensförsörjning är än en stor utmaning.

För att göra det lättare för personer som besitter rätt kompetens och färdigheter att få jobb måste det byggas fler bostäder. På så vis blir det enklare att flytta dit passande jobb finns för den som bor i en annan kommun eller i ett annat land. På så vis minskar vi en stor del av arbetslösheten, vilket gynnar såväl Jönköpings arbetstagare som arbetsgivare och i förlängningen Sverige. För fler bostäder, fler i jobb och bättre företagsklimat har Svenskt Näringsliv föreslagit en rad reformer.

Lättare att bygga nytt
Det måste först och främst bli lättare att bygga nya bostäder. För det måste byggkostnaderna minska liksom regelkrånglet. Därför vill Svenskt Näringsliv skärpa förbudet mot kommunala särkrav så att endast nationella byggregleringar tillåts och så att förutsägbarheten och konkurrensen ökar. Därutöver måste det också bli lättare att bygga attraktivt i landsbygd för att locka företagare och arbetstagare till kommuner där det finns fler sjöar och öar än boende.

Rimligare hyror
Vissa bor på tok för dyrt och andra på tok för billigt. Hyrorna reflekterar inte alltid nyttjandevärdet, osäkerhet och efterfrågan. Därför vill Svenskt Näringsliv se fri hyressättning för nybyggnation, befintligt bestånd och andrahandsuthyrning. Hur en marknadsprissättning i befintligt bestånd ska genomföras bör utredas, ske under ordnade former och under en lång anpassningsperiod för att inte försvåra för befintliga hyresgäster.

En fri hyressättning kommer att minimera de inlåsningseffekter som finns för äldre lägenheter och göra det mer lönsamt att flytta till en annan ort eller bostad som passar bättre. Görs det även för andrahandsuthyrning kan det även underlätta för dem som vill flytta temporärt och minska osäkerheten för uthyraren.

Svenskt Näringsliv vill också se att bostadsmarknaden förs in i momssystemet för att möjliggöra avdrag för hyresvärdens inköp och i förlängningen lägre hyror. Med dessa hyresreformer kan bostadsbeståndet användas på ett bättre sätt och behov mötas även för dem som söker boende för en kortare tidsperiod.

Mindre dyrt att köpa och sälja sin bostad
Det måste bli mer lönsamt att spara och mindre lönsamt att låna för att minska pådrivningen av prisnivån på bostadsmarknaden. Ägt boende är på lång sikt ofta en bättre ekonomisk affär jämfört med att hyra. För att fler ska få möjligheten att köpa sin första bostad vill Svenskt Näringsliv att ränteavdragen begränsas. Då ränteavdragen är kopplade till skattesatsen på kapitalinkomster kommer en sänkning av kapitalinkomstskatten till en nivå som liknar den som konkurrerande länder har leda till en minskning av avdragsrätten att det därmed blir mindre lönsamt att låna och mindre dyrt att köpa.

För att öka sparandet och för att möjliggöra för fler unga att köpa sin första bostad vill Svenskt Näringsliv se ett offentligt subventionerat bostadssparande för unga i åldern 18–35 år. Det tar dock tid för bostadssparandet att växa till sig. Därför skulle kompletterande åtgärder som exempelvis borttagandet av bolånetaket, stresstester baserade på faktiskt bundna räntor, statliga topplån och en löneväxlingsmodell för bosparande understödja för förstagångsköpare.

Förutom att göra det mindre dyrt att köpa, måste det även bli mindre dyrt att sälja. ”Flyttskatten” ligger på 22% idag, vilket gör att en del hushåll avstår från att sälja sina fastigheter eller lägenheter. Att det blir billigare att flytta till det boende som passar ens familjesituation och arbetsmöjligheter är viktigt för att bostadsbeståndet ska utnyttjas på bästa möjliga sätt

Viktigt för kompetensförsörjningen
Som det ser ut idag har vi arbetskraft utan bostäder och arbetsplatser utan arbetskraft. Det behöver byggas nytt, hyrorna behöver bli rimligare, det måste löna sig att spara och det behöver bli mindre dyrt att sälja och köpa sin bostad. När behovet är stort och musklerna finns måste lagstiftarna hänga med.

Det ska nämligen inte behöva se ut så i din kommun.

Text: Simona Koria

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Vi politiker har mycket att vinna på att öka förståelsen för näringslivet”

FÖRETAGSKLIMAT Snart har första året av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar och spelregler för landets jobbskapare. Vi har pratat med Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby, för att lyssna till vad man som företagare kan vänta sig framåt.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft. 
NYHET Publicerad:

Att tanken är god räcker inte

ARBETSMILJÖ De senaste årens utveckling med fler dödsolyckor måste vi ta på största allvar. Det är dock inte detsamma som att applådera allt som föreslås för att minska risken för dödsolyckor.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning - en strategisk fråga för politiken

JOBBSKAPARNA Snart har första året på den nya mandatperioden gått, vilket innebär att nya förutsättningar för näringslivet både genomförts och kan förväntas framåt. Vilka förväntningar har Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning AB, på näringspolitiken framöver?
NYHET Publicerad:

Fler bostäder för ett välmående Jönköping

BOSTÄDER Hur ser bostadsbristen ut i din kommun? I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät tar Sveriges kommuner ställning till frågan. Enkätsvaren att döma ser vi att antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 155 till 240, samtidigt som antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 98 till 46 sedan 2014 till 2019. Siffrorna ger en fingervisning om en bostadsbrist som växt fram i Sverige under de senaste åren.
NYHET Publicerad:

Sommaren – en tid för reflektion

SOMMARKRÖNIKA Många företag arbetar hårt in i det sista för att sedan klara av att verksamheten taktar av under sommaren – när vi alla ska få tillfälle till ledighet, vila och aktivitet. Då hoppas jag också att våra beslutsfattare nyttjar möjligheten till reflektion kring det fortsatta utvecklingsarbetet av den egna kommunen, regionen och landet som helhet. För om vi inte planerar och agerar strategiskt kommer vi att bli omsprungna av andra som är än mer på tå och med siktet på framtiden.
NYHET Publicerad:

Konditoriägare önskar lägre arbetsgivaravgifter – för alla

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden gått, vilket innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har Fredrik Olsson, VD Bernts Konditori, som företagare på denna mandatperiod? Vilka näringspolitiska åtgärder kan vi vänta oss?
NYHET Publicerad:

Gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i länet

REKRYTERING. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät upplever en majoritet av företagen problem med att rekrytera personal med rätt kompetens. För att lösa det krävs ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv, något som bland annat kan göras genom Svenskt Näringslivs årliga SYV-dag.
NYHET Publicerad:

”Företag är en demokrati”

JOBBSKAPARNA ”Det viktigt att samhället vet var välfärden kommer ifrån”, säger Michael Jonsson på AD Plast i Anderstorp. Hans företag har 41 anställda och bidrar med 56 förskoleplatser.
NYHET Publicerad:

Nytt reformförslag för svensk skola

RAPPORT Trots en arbetslöshet på 5,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jönköpings län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Herrgårdsföretagarna: ”Se över personalkostnaderna”

JOBBSKAPARNA Hans Edberg driver Hooks Herrgård i Vaggeryds kommun, och har ett nära och välfungerande samarbete med kommunen. Från de nationella politikerna upplever han dock ett större motstånd.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning är grunden för Nässjöföretaget

JOBBSKAPARNA För Patrik Sandstedt som driver Sandstedt El i Nässjö är personalen det viktigaste. Men brist på förståelse för vad det kostar att ha en anställd gör att det ibland blir ett arbete i motvind.
NYHET Publicerad:

Jönköping – fortsatt bästa länet i Sverige

FÖRETAGSKLIMAT Idag presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkätundersökning i vilken företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sin kommun. Årets enkät visar att Jönköping fortsätter vara i topp av Sveriges län, gällande det sammanfattande omdömet. En position som länet haft sedan mätningens start.
NYHET Publicerad:

Så funkar Europaparlamentsvalet 2019

EU Snart är det dags för val, men inte vilket val som helst. Mellan den 23:e och 26:e maj 2019 väljer medborgarna i EU:s 27 medlemsländer sina ledamöter till Europaparlamentet. Valet är ett av de största valen i världen och är av stor betydelse för svenskars vardag. Trots det ser vi en oroande utveckling med ett sjunkande valdeltagande.
NYHET Publicerad:

Bättre attityder från politikerna ska ge Eksjö skjuts på rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning är den största utmaningen för majoriteten av Sveriges kommuner. För Eksjö kommun är det inte riktigt så. Istället är det politikers attityder till företagande som upplevs fungera sämre i Eksjö, vars rankingplacering i lokalt företagsklimat minskat två år i följd.
NYHET Publicerad:

Varför ska Sverige alltid vara bäst i klassen?

REGELKRÅNGEL Det kallas ”gold-plating”. Det låter väl egentligen som ett ganska trevligt ord; gold-plating – att förgylla. Men det handlar om något helt annat. Det handlar om olika nationers sätt att vara överambitiösa och ineffektiva vid implementeringen av EU-lagstiftning.
NYHET Publicerad:

Dialog mellan kommun och näringsliv i fokus i Gislaved

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Carina Johansson (C), ny på posten som kommunstyrelsens ordförande i Gislaved, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Kollegor istället för konkurrenter i Gnosjö

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) på företagsklimatet i Gnosjö kommun? Vi har intervjuat Kristine för att få svar.
NYHET Publicerad:

Sävsjöföretagaren: ”Det här bör regeringen fokusera på”

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Ulf Liljewern, platschef på ABL Construction Equipment i Sävsjö om hur han ser på de kommande åren.