LogoLogo
LogoLogo
Nyhet3 juni 2015

LO:s recept för lägre arbetslöshet håller inte

LO presenterade idag sin utredning om hur full sysselsättning ska uppnås. Riskerna är stora att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast skulle leda till högre jämviktsarbetslöshet, skriver Ann Öberg, chefekonom.

Ann Öberg
Foto: Sören Andersson

LO presenterade idag sin utredning om hur full sysselsättning ska uppnås. LO definierar full sysselsättning som en arbetslöshet på mellan 2 och 4 procent och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent. Detta ska uppnås med en mycket mer expansiv finanspolitik än vad regeringen har föreslagit.

LO föreslår finanspolitiska stimulanspaket i storleksordningen 1,5-3 procent av BNP. Detta är inte förenligt med det gällande finanspolitiska ramverket. Inte ens med ett balansmål för statens finanser skulle en så pass expansiv finanspolitik vara förenlig med ett ansvarstagande för statens finanser.

I statliga Konjunkturinstitutets senaste konjunkturrapport bedöms budgetutrymmet framöver vara negativt, i storleksordningen -1,5 procent av BNP eller -70 miljarder kronor vid bibehållet enprocentigt överskottsmål. Också med ett reformerat finanspolitiskt ramverk och ett balansmål bedöms budgetutrymmet vara negativt de närmaste åren. Finanspolitiska stimulanser uppemot 3 procent av BNP per år är i dagens konjunkturåterhämtningsfas således inte förenligt med varken gällande eller alternativt ramverk.

En jämviktsarbetslöshet på mellan 2 och 4 procent är en ambitiös målsättning men knappast realistisk. Flertalet bedömare, däribland Konjunkturinstitutet, tror snarare på nivåer kring 6-7 procent. Med så pass orealistiska bedömningar av konjunkturläget på svensk arbetsmarknad blir storleksordningen på LO:s föreslagna stimulanspaket kraftigt överdrivet.

En mycket expansiv finanspolitik kan visserligen förmå arbetslösheten att sjunka under sin jämviktsnivå. Men så länge som regeringen inte förmår komma med trovärdiga förslag som långsiktigt förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt tenderar en sådan lägre arbetslöshet att leda till överhettning och konstgjord andning som rent av kan få negativa sysselsättningseffekter på längre sikt. Målet om EU:s lägsta arbetslöshet kan rimligen inte tolkas som något som man bara tillfälligt ska uppnå ett visst år. Målet bör snarare avse en låg och långsiktigt hållbar arbetslöshet.

Faktorer som sänker den långsiktigt hållbara arbetslöshetsnivån är exempelvis högre kvalifikationer i arbetskraften, lägre kostnader för att anställa, mer effektiv matchning, en väl fungerande lönebildning, anställningsavdrag och större ekonomiska skillnader mellan arbete och arbetslöshet (se t.ex. nobelpristagaren Pissarides bok Equilibrium Unemployment Theory från 2000 för en diskussion om dessa faktorer).

Bland LO:s förslag på åtgärder framträder främst höjd a-kassa, tredelad föräldraförsäkring och andra satsningar som skulle minska lönegapet mellan kvinnor och män och därmed öka sysselsättningsgraden bland kvinnor. Ett högre arbetskraftsdeltagande och en högre sysselsättningsgrad bland kvinnor är givetvis önskvärt, särskilt bland utrikes födda.

Resultatet av LO:s förslag riskerar dock att ytterligare pressa samman lönerna på svensk arbetsmarknad, vilka redan idag är de mest sammanpressade bland jämförbara länder. Riskerna är stora att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast skulle leda till högre jämviktsarbetslöshet och ytterligare svårigheter för regeringen att nå sitt arbetslöshetsmål 2020.

Arbetsmarknad
Skriven avAnn Öberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist