Rapport19 October 2016

Electricity Market Design for a Reliable Swedish Power System

Copenhagen Economics har på uppdrag av Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Energiföretagen Sverige tagit fram en rapport om framtidens elmarknad. I rapporten, Electricity Market Design for a Reliable Swedish Power System, konstateras att Sverige troligtvis inom en relativt snar framtid kommer att stå inför ett vägskäl vad gäller elmarknadens utformning. Alternativen som pekas ut är att antingen stärka de marknadsmekanismer som dagens energy-onlymarknad bygger på, eller att ta steg mot mer reglering, exempelvis genom införande av kapacitetsmekanism.

Slutsatserna i rapporten pekar på att det finns goda chanser för dagens marknadsdesign att fortsatt kunna säkerställa ett tillförlitligt och kostnadseffektivt elsystem. Samtidigt står vi inför ett antal utmaningar som gör att vissa förändringar kan vara nödvändiga på olika lång sikt, där vissa måste lösas på kort sikt, medan andra utmaningar har en längre tidshorisont. I rapporten presenteras sex förslag som skulle kunna användas till att anpassa en energy-onlymarknad till dessa utmaningar:

  • Definiera en standard för tillförlitlighet
  • Minska marknadsstörningar orsakade av den strategiska reserven
  • Stärk marknadstilltron och prissättning vid brist
  • Förbättra intradags- och balansmarknaderna
  • Stimulera efterfrågeflexibilitet
  • Förbättra villkoren för infrastrukturinvesteringar och handel

Kapacitetsmekanismer har potential att hantera vissa utmaningar beroende på scenario, men det finns också potentiella risker med ett sådant beslut som troligtvis både skulle vara irreversibelt och ha långa ledtider. Dessutom finns det även inom detta vägval ytterligare vägskäl som måste analyseras.

Beslut om framtidens elmarknadsdesign behöver utgå ifrån energipolitikens tre huvudsakliga mål; leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och ekologisk hållbarhet. Att välja mellan olika alternativ kräver att dessa vägs emot varandra.

Written byCopenhagen Economics: Per Klevnäs, Martin Bo Hansen, Carl von Utfall Danielsson
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist