Rapport12 April 2018

Det ekonomiska läget, april 2018

Den internationella konjunkturen ser allt ljusare ut med större volymer i världshandeln och högre ekonomisk tillväxt. Framtidstron ökar trots många osäkerhetsfaktorer av både politisk och ekonomisk karaktär. Den förbättrade internationella utvecklingen gynnar Sverige som en liten, exportberoende ekonomi. Den ekonomiska tillväxten väntas därför bli relativt hög den närmaste tiden och arbetslösheten kommer att sjunka ytterligare. Den tudelade arbetsmarknaden och de stora matchningsproblemen gör däremot att arbetslösheten bottnar vid högre nivåer än under tidigare högkonjunkturer.

Genom hela högkonjunkturen kommer Riksbanken att hålla räntan mycket låg till följd av svag prisökningstakt. Överhettningstendenserna bedöms dock vara små framöver eftersom mycket är annorlunda nu jämfört med tidigare. Globalisering och digitalisering har förändrat grundförutsättningarna för utvecklingen av många ekonomiska variabler. Exempelvis har dessa teknologiska skiften öppnat upp nya marknader för svenska företag. Digitaliseringen kommer med största sannolikhet innebära att dessa marknader framöver fortsätter att växa i snabb takt. Affärsmöjligheterna ökar därmed för en stor del av företagen. Svensk arbetsmarknad påverkas också i hög utsträckning av digitaliseringen som kommer få betydande effekter på vilka förmågor som efterfrågas i framtiden. Många jobb kommer att påverkas och en del till och med försvinna. I internationella jämförelser ligger Sverige relativt långt framme när det gäller digitala färdigheter vilket gör att möjligheterna att skapa konkurrensfördelar är stora om detta förvaltas på ett bra sätt.

I denna konjunkturrapport har det ställts en rad frågor till Svenskt Näringslivs medlemsföretag om hur man upplever digitaliseringen. Företagen ser digitaliseringen mer som en möjlighet än ett hot. Samtidigt oroas man av bristen på arbetskraft och den svaga matchningen på arbetsmarknaden. I den digitala ekonomin väntas flexibilitet och kompetensbehov öka ytterligare. Om inte företagen får tillgång på den kompetens som efterfrågas kan de förlora omställningsförmåga och konkurrenskraft. Företagen vittnar också om att en allt hårdare konkurrens till följd av att digitaliseringen gör det möjligt att prisjämföra och köpa varor och tjänster från utlandet i högre grad. Detta gäller både i konsumentledet och företag emellan, s.k. business-to-business. En effekt av detta som vi redan ser är det låga inflationstrycket i många av världens ekonomier. Framöver kommer fler delar av ekonomin att påverkas av digitaliseringen. Trots de ibland stora förändringarna framöver ser företagen dock positivt på hur de är positionerade i den kommande digitala omvandlingen av stora delar av ekonomin.

Written byGöran GrahnTorbjörn HalldinLars JagrénVioleta JuksTamara ThornquistBo Enegren
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist