Victor Snellman

Economist

Manages policy overview for financial markets and international economics.

Latest Articles by Victor Snellman

ARTICLE — 13 September 2023

Positiva signaler om hållbar finansiering från EU-kommissionen

EU-kommissionen rekommenderar att merparten av all hållbar finansiering till en början ska underlätta omställningen mot hållbar produktion. Bra, men det är svårt att förutse vilken inverkan det kommer att få, skriver Victor Snellman, ansvarig för finansiella marknader och internationell ekonomi.
ARTICLE — 18 April 2023

Taxonomikrav ökar kostnaderna för de minsta företagen

Hållbarhetsbegreppet taxonomi ställer krav på småföretagen. En utmaning. EU-kommissionen måste erkänna problemet och agera för att åtgärda det, skriver nationalekonomen Victor Snellman.
ARTICLE — 1 March 2023

Inte självklart att taxonomin får det inflytande EU-kommissionen önskar

Om taxonomin ska bli den definitiva hållbarhetsstandard som EU önskar sig, så är det viktigt att de tekniska kriterierna i möjligaste mån är teknikneutrala, grundade i vetenskap och möjliga att rapportera, skriver nationalekonomen Victor Snellman.
ARTICLE — 18 October 2022

Ineffektiva sätt att använda pengarna

En utredning har presenterat förslag hur näringslivets gröna omställning ska finansieras. Tyvärr håller de inte måttet, konstaterar nationalekonomen Victor Snellman.
COMMENT — 25 August 2022

Remiss av SOU 2022:12 Startlån till förstagångs­köpare av bostad

ARTICLE — 7 April 2022

Nya bankregler riskerar att hämma företagsfinansieringen

I höstas kom ett EU-förslag som reglerar bankernas riskhantering. De nya reglerna försvårar för företag att få lån. Bristerna måste åtgärdas, anser nationalekonomen Victor Snellman.
COMMENT — 17 January 2022

Remittering av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om slopad karenstid. Förslaget underlättar för de företag som drabbas av den stigande smittspridningen.
ARTICLE — 7 September 2021

Swedish Enterprise’s response to the Report on Taxonomy extension 

The Confederation of Swedish Enterprise’s comments on the Platform’s report on the Taxonomy extension options linked to environmental objectives.
COMMENT — 2 November 2020

Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket

COMMENT — 3 March 2020

Remiss: Betänkandet EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist