LogoLogo
LogoLogo

Sofia Bildstein-Hagberg

Financial reporting specialist

Policy overview of issues related to accounting, bookkeeping, and auditing, and CSR reporting. Secretary in the Näringslivets redovisningsgrupp (NRG, Business Sector's Accounting Committee).

Latest Articles by Sofia Bildstein-Hagberg

COMMENT — 10 May 2021

Finansdepartementets Promemoria Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

COMMENT — 10 May 2021

EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering

ARTICLE — 30 March 2021

Föråldrade bokföringsregler kostar företagen 3,9 miljarder

Sverige har kvar kravet på arkivering av pappersmaterial. Det innebär att företag inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med de digitaliserade bokföringsverktyg som finns på marknaden, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering.
COMMENT — 7 December 2020

Remiss: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

COMMENT — 10 November 2020

Remiss av promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

COMMENT — 9 July 2020

Remiss av promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet ESEF

COMMENT — 1 July 2020

Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

COMMENT — 15 October 2019

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

COMMENT — 9 October 2019

Finansdepartementets Promemoria Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

COMMENT — 10 June 2019

Förslag till Rekommendationer från RKR om Drift_ och investeringsredovisning samt Förvaltningsberättelse

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist