SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Skattetillägg i mål om internprissättning – en undersökning av domstolarnas hantering

Företrädare för internationellt verksamma svenska företag vittnar om en oklar rättstillämpning som gör det svårt att förutse och hantera riskerna att drabbas av kostsamma skattetillägg i mål om prissättning av koncerninterna transaktioner som sker över landsgränser, s.k. internprissättning.

Skattetillägg är en sanktion som kan påföras den som lämnar oriktig uppgift. Skattetillägg är ett straff enligt Europakonventionen. Rättssäkerhetsaspekter gör sig således särskilt gällande.

Internprissättningsrätten är synnerligen utmanande ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Lagstiftaren har i flera sammanhang gett uttryck för att internprissättning inte är någon exakt vetenskap. Lagstiftaren har också angett att en nyanserad bedömning måste göras när det kommer till att påföra skattetillägg i en internprissättningsfråga.

Hur hanteras dessa frågor i våra domstolar? Får företagen en rättvis och rättssäker behandling?

Vi har låtit Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, och Andreas Hansson, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, ta fram en rapport i syfte att undersöka gällande rätt och domstolarnas hantering av skattetillägg i mål om internprissättning.

Program

Presentation av rapporten:

Roger Persson Österman, professor, Stockholm universitet

Andreas Hansson, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm

Paneldiskussion:

Patricia Schömer, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm

Tomas Algotsson, enhetschef, Skatteverket

Andrea Meyer, Head of Tax, Hexagon

Mikael Hall, ansvarig för Transfer Pricing, EY

Joakim Wittkull, partner med inriktning på skatteprocesser, Skeppsbron skatt

Moderator:

Bertil Wiman, professor, Uppsala universitet

Kaffe serveras från kl. 13.00

Välkommen!

Datum och tid

  • Torsdag 28 juni 2018, kl. 13:30 – 15:00

Plats

Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm