SME-kommittén

Svenskt Näringslivs SME-kommitté ska vara rådgivande till styrelsen, verksamhetsstyrelsen och VD i frågor av särskild vikt för små och medelstora företag (SME). SME-företagen bidrar med konkreta exempel på ägarledda företags betydelse i vardaglig verksamhet. Kommitténs uppgift är att stödja Svenskt Näringslivs arbete med att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat äganderätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi.

Små och medelstora företag, SME, är företag med högst 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro. 99,9 procent av alla företag i Sverige, liksom 98 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag tillhör denna kategori. 1,9 miljoner personer var år 2019 anställda i SME, där också fyra av fem nya jobb skapas.

SME är avgörande för hela näringslivet och därmed också för vårt välstånd. Därför är det nödvändigt att ge goda förutsättningar för att kunna äga, driva och utveckla dessa företag. Engagerade ägare ska ses som viktiga samhällsbyggare.

De prioriterade frågorna som SME-kommittén arbetar med uppdateras löpande. För närvarande fokuserar kommittén på stärkt flexibilitet och trygghet, minskat regelkrångel, bättre skatteregler, stävjandet av osund konkurrens, kompetensförsörjning, inre marknaden och handelsavtal, samt brott och trygghet.

Svenskt Näringslivs SME-kommitté består av 36 ledamöter som representerar industri, tjänster, handel/hotell/restaurang, transport och bygg/installation.

Ordförande för SME-kommittén är Marie Svensson.

NYHET — 19 juni 2024

Halvtid i mandatperioden – vad kan företagare förvänta sig framåt? 

Tiden går snabbt och vi har redan nått halvvägs i den här mandatperioden. Johan Britz, statssekreterare i Statsrådsberedningen, besökte SME-kommittén för att berätta lite om vad vi kan förvänta oss av regeringen framgent på det näringspolitiska området.
NYHET — 18 juni 2024

”Gör om och gör rätt i frågan kring lagstiftad lön”

Förslaget om ett höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare är ett oacceptabelt ingrepp i den svenska lönebildningsmodellen. En modell som tjänat Sverige i konkurrenskraft och som vi måste slå vakt om, skriver Anton Svensson, VD EWES AB och ledamot Svenskt Näringslivs SME-kommitté, i Barometern.
NYHET — 12 juni 2024

Vad händer om önskningarna slår in? 

I diskussionen om euron talar många aktörer idag för att den svenska kronan är undervärderad och borde bli starkare. Men jag tror att man ska vara försiktigt med att önska sig detta, risken finns att önskningarna slår in.
NYHET — 4 juni 2024

Varje år får 200 unga se kollektivavtalets betydelse på Daftö Resort

För många av ungdomarna på Daftö Resort är jobbet den första kontakten med arbetslivet. ”Det är ett jätteansvar att visa dem hur man ska vara som arbetsgivare”, säger Lena Kempe, vd på Daftö Resort och medlem i SME-kommittén, till Strömstads Tidning.
NYHET — 28 maj 2024

”Sverige måste hållas öppet för arbetskraftinvandring”

Kompetensbristen är företagens allra största utmaning och hindrar dem att växa. ”Sverige måste hållas öppet för arbetskraftsinvandring”, säger Emma Unevik som driver Stockholms städsystem.
NYHET — 23 maj 2024

Från ord till handling – vägen framåt!

Det är genom det konstruktiva samtalet som vi kan försöka förstå varandras behov och prioriteringar och komma framåt. Och det är så jag också försöker arbeta, både som företagare och som vice ordförande i Svenskt Näringsliv respektive ordförande i SME-kommittén, skriver Marie Svensson.
NYHET — 7 maj 2024

Rasmusson: ”Har du funderat över Laffer-kurvan?”

Det låter kanske konstigt, men lägre skatter kan leda till att staten får in mer pengar. I Plåt&Ventmagasinet förklarar Jörgen Rasmusson varför Laffer-kurvan är ständigt aktuell - eftersom den visar hur både individen, företagen och staten kan vinna på att sänka skatterna.
NYHET — 7 maj 2024

Dåliga vägar tillväxthinder för företagen: ”Inte potthål utan badkar”

Vägarna blir allt sämre, små företag kämpar med stor regelbörda och det är svårt att hitta rätt kompetens. Så kan man sammanfatta Svenskt Näringslivs undersökning bland företagen i Västernorrland. ”Det ställs stora krav på oss företagare”, säger SME-kommittéledamoten Håkan Eriksson i SVT.
NYHET — 6 maj 2024

”Jämtlands konkurrenskraft är beroende av EU”

Som medlem i EU stärker vi vår konkurrenskraft betydligt, till exempel så exporterar företagen i Jämtlands län varor och tjänster till EU för cirka 9 miljarder kronor, skriver Adam Brånby och Ola Toftegaard i ÖP.
NYHET — 26 april 2024

Även smarta upphandlingar finns - men borde bli fler

Normen i offentliga upphandlingar är att lägst pris vinner. Pris är förstås viktigt, men är det viktigare än en bra leverans? Karl Johan Börjeson, Protrain AB, har erfarenheter av båda former av upphandlingar; de som styrs av pris och de som styrs av innovationsgrad.

Ledamöter

Styrelsen beslutar om instruktion för SME-kommittén. Enligt instruktionen ska kommittén bestå av 36 ledamöter som representerar de fem sektorer inom vilka Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer är indelade (industri, tjänster, handel/hotell/restaurang, transport och bygg/installation).

Här kan du söka bland alla ledamöter samt ladda ner högupplösta pressbilder.

Visa alla ledamöter

Möten med politiker

Svenskt Näringslivs SME-kommitté träffar regelbundet politiker för att berätta om deras syn på aktuell näringspolitik i stort och i synnerhet de delar som berör SME-företag.

Läs intervjuerna med partiledarna

Viktiga prioriteringar för små och medelstora företag

Alla företag har börjat som små. De flesta företagen började som en idé hos en driven entreprenör. Ett risktagande där ingen på förhand visste om idén skulle bära eller brista. En del av oss har satt hus och hem i pant och inte ens kunnat ta ut lön vissa månader. Så går tiden, några företag växer och blir stora multinationella bolag medan andra förblir mindre.

Ladda ner broschyren

Prioriterade frågor

Svenskt Näringslivs SME-kommitté verkar för bättre villkor för små och medelstora företag i syfte att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat äganderätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi. De prioriterade sakfrågorna vi arbetar med uppdateras löpande.

Stärkt matchning och flexiblare arbetsmarknad

Stärkt matchning och flexiblare arbetsmarknad

Företagens vardag blir allt mer global och konkurrensutsatt; inte minst gäller det för små och medelstora företag. Det är i de små och medelstora företagen som de flesta nya jobben skapas. En mer väl fungerande arbetsmarknad är en viktig grundförutsättning för SME-företags konkurrensförmåga. Därtill behöver myndigheter i högre utsträckning ha förståelse och kunskap om SME-företagens förutsättningar. Både matchningen på arbetsmarknaden och incitamenten för att gå från bidrag till jobb behöver stärkas. Näringslivet är dessutom beroende av internationell kompetens som bidrar till företagens utvecklingskraft och samhällets välfärd.

Bättre skatteregler

Bättre skatteregler

Det bästa sättet för staten att trygga framtidens välstånd och välfärd är att underlätta för entreprenörer. På så sätt ökar också skatteintäkterna. Det behövs ett flertal reformer på skatteområdet. Regeringen behöver klargöra att det under kommande år inte ska införas några skattehöjningar eller andra bördor på företagen. De framgångsrika reformer av entreprenörsskatten (3:12) som har genomförts sedan 2005, med både ökat företagande, jobbskapande och skatteintäkter som följd, bör också fortsätta. Kapitalskatten ska sänkas och rättssäkerheten öka. Likaså måste skatterna synliggöras.

Minska regelkrånglet

Minska regelkrånglet

Företagen behöver ett förutsägbart och kostnadseffektivt regelverk. Det är bättre att företagen får ägna tid åt att utveckla sina affärer än att fylla i blanketter, om än allt oftare digitala. Detta gäller både på nationell och lokal nivå. Sverige bör sluta att överimplementera EU-lagstiftning; detta gör nämligen att de svenska företagen får svårare att konkurrera på den europeiska och internationella planhalvan. Samråd med näringslivet måste ske, nationellt och på EU-nivå och regeringen bör anta en process för att implementera regelförbättringsförslag. Konsekvensanalyserna ska bli bättre och Regelrådets mandat stärkas.

Offentlig sektor måste underlätta för företag – konkurrens på lika villkor

Offentlig sektor måste underlätta för företag – konkurrens på lika villkor

Många SME är – och ännu fler skulle kunna bli – leverantörer av varor och tjänster till kommuner, regioner och myndigheter. Underlagen och processerna måste därför bli enklare och mer transparenta, så att fler företag får möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Osund konkurrens, där den offentliga parten driver egna bolag inom sektorer som konkurrerar med privata aktörer, måste stävjas. Förhindra nya regler som hämmar de privata företagens insteg i välfärdssektorn och LOV ska inte reserveras enbart för idéburna företag.

Utbildningar som leder till jobb

Utbildningar som leder till jobb

Att det råder goda förutsättningar för att anställa medarbetare är särskilt viktigt för små- och medelstora företag. En ny medarbetare är en stor investering och förknippat med ett risktagande. Ett väl fungerande utbildningssystem är avgörande för att företagen ska kunna skapa fler jobb. Utbildningarna måste hålla hög kvalitet och relevans samt dimensioneras utifrån arbetsmarknadens efterfrågan. Majoriteten av de nya jobben skapas i små- och medelstora företag och det är där som de flesta gör sitt första insteg på arbetsmarknaden. Därför ska insatser prioriteras på detta område för att hjälpa fler till jobb och samtidigt försörja företagen med behövd kompetens.

EU:s inre marknad och handelsavtal

EU:s inre marknad och handelsavtal

Internationell handel, genom export, import och investeringar, är avgörande för Sveriges välstånd. Små och medelstora företag har stor betydelse för svensk export då de bidrar till dryga 40 procent av varuexporten (motsvarande 600 miljarder kronor), men trösklarna för att exportera är hög för små företag. EU:s inre marknad, utan hinder för företagen och med en öppen handelspolitik mot omvärlden, är en förutsättning för det svenska näringslivets konkurrenskraft. SME-perspektivet måste bli tydligare, tullar bör avskaffas, tjänstehandeln förenklas och handelsavtal måste konstrueras så att mindre företag kan dra nytta av dem. En större regelsamordning, så kallad harmonisering, mellan EU:s medlemsländer behövs.

Brott och otrygghet

Brott och otrygghet

Brottsligheten kostar svenska företag över 100 miljarder kronor årligen, inklusive direkta och indirekta kostnader. En stor del av företagen faller offer för brott, vilket skadar deras verksamhet och avskräcker från nyetableringar. Vissa brott, som bedrägerier och stölder, kopplas till grov organiserad brottslighet och finansierar våld och terrorism. Nolltolerans mot vardagsbrott och ökad anmälningsfrekvens är viktigt för att förebygga brott och öka förtroendet för rättssystemet. Samarbete mellan polisen, näringslivet och kommunen är avgörande, liksom att skapa en lättillgänglig och välutbildad poliskår med fokus på brott mot företag.

Fakta och definitioner

Små och medelstora företag, SME, (Small and medium-sized enterprises) är ett begrepp som ofta används när man talar om små och medelstora företag. En del regler och offentlig statistik utgår från begreppet SME. Begreppet SME definierar företag med ett begränsat antal anställda, omsättning och/eller balansomslutning.

EU kommissionen definierar begreppet SME

EU kommissionen definierar begreppet SME
 • Medelstora företag har mellan 50 och 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.
 • Små företag har mellan 10 och 49 anställda och omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år.
 • Mikroföretag har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning eller balansomslutning.

99,9 procent av alla företag är SME

99,9 procent av alla företag är SME

 • År 2022 fanns det ca 1 217 400 företag i Sverige. Av dessa var ca 1 216 100 SME, det innebär att hela 99,9 procent av alla företag i Sverige är SME.
 • Det finns ca 7 300 medelstora företag med 50–249 anställda
 • Det finns ca 41 200 små företag med 10-49 anställda.
 • Det finns ca 257 000 mikroföretag med färre än tio anställda.
 • Det finns ca 909 900 enmansföretag.

Flest jobb finns i SME

Flest jobb finns i SME
 • År 2022 fanns det 3,3 miljoner anställda i privata företag. Av dessa fanns 2,1 miljoner i SME, vilket motsvarar 65 procent.
 • Från 1993 till 2019 skapades 82 procent av nya jobb i företag med färre än 200 anställda. Fyra av fem nya jobb skapas av SME.

SME dominerande

SME dominerande
 • År 2021 stod SME för 60 procent av omsättningen i näringslivet.
 • År 2021 svarade SME för 60 procent av förädlingsvärdet i näringslivet.

Företagen i Svenskt Näringsliv

Storleken på medlemsföretagen i Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer återspeglar väl hur det svenska näringslivet ser ut. Över 98 procent av medlems­företagen är SME. Över 60 procent är mikroföretag med under tio anställda och hela 14 procent av företagen är enmansföretag, det vill säga har noll anställda.

Jens Hedström
Anna Hedensjö Johansson

SENASTE ARTIKLARNA

NYHET — 19 juni 2024

Halvtid i mandatperioden – vad kan företagare förvänta sig framåt? 

Tiden går snabbt och vi har redan nått halvvägs i den här mandatperioden. Johan Britz, statssekreterare i Statsrådsberedningen, besökte SME-kommittén för att berätta lite om vad vi kan förvänta oss av regeringen framgent på det näringspolitiska området.
NYHET — 18 juni 2024

”Gör om och gör rätt i frågan kring lagstiftad lön”

Förslaget om ett höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare är ett oacceptabelt ingrepp i den svenska lönebildningsmodellen. En modell som tjänat Sverige i konkurrenskraft och som vi måste slå vakt om, skriver Anton Svensson, VD EWES AB och ledamot Svenskt Näringslivs SME-kommitté, i Barometern.
NYHET — 12 juni 2024

Vad händer om önskningarna slår in? 

I diskussionen om euron talar många aktörer idag för att den svenska kronan är undervärderad och borde bli starkare. Men jag tror att man ska vara försiktigt med att önska sig detta, risken finns att önskningarna slår in.
NYHET — 4 juni 2024

Varje år får 200 unga se kollektivavtalets betydelse på Daftö Resort

För många av ungdomarna på Daftö Resort är jobbet den första kontakten med arbetslivet. ”Det är ett jätteansvar att visa dem hur man ska vara som arbetsgivare”, säger Lena Kempe, vd på Daftö Resort och medlem i SME-kommittén, till Strömstads Tidning.
NYHET — 28 maj 2024

”Sverige måste hållas öppet för arbetskraftinvandring”

Kompetensbristen är företagens allra största utmaning och hindrar dem att växa. ”Sverige måste hållas öppet för arbetskraftsinvandring”, säger Emma Unevik som driver Stockholms städsystem.
NYHET — 23 maj 2024

Från ord till handling – vägen framåt!

Det är genom det konstruktiva samtalet som vi kan försöka förstå varandras behov och prioriteringar och komma framåt. Och det är så jag också försöker arbeta, både som företagare och som vice ordförande i Svenskt Näringsliv respektive ordförande i SME-kommittén, skriver Marie Svensson.
NYHET — 7 maj 2024

Rasmusson: ”Har du funderat över Laffer-kurvan?”

Det låter kanske konstigt, men lägre skatter kan leda till att staten får in mer pengar. I Plåt&Ventmagasinet förklarar Jörgen Rasmusson varför Laffer-kurvan är ständigt aktuell - eftersom den visar hur både individen, företagen och staten kan vinna på att sänka skatterna.
NYHET — 7 maj 2024

Dåliga vägar tillväxthinder för företagen: ”Inte potthål utan badkar”

Vägarna blir allt sämre, små företag kämpar med stor regelbörda och det är svårt att hitta rätt kompetens. Så kan man sammanfatta Svenskt Näringslivs undersökning bland företagen i Västernorrland. ”Det ställs stora krav på oss företagare”, säger SME-kommittéledamoten Håkan Eriksson i SVT.
NYHET — 6 maj 2024

”Jämtlands konkurrenskraft är beroende av EU”

Som medlem i EU stärker vi vår konkurrenskraft betydligt, till exempel så exporterar företagen i Jämtlands län varor och tjänster till EU för cirka 9 miljarder kronor, skriver Adam Brånby och Ola Toftegaard i ÖP.
NYHET — 26 april 2024

Även smarta upphandlingar finns - men borde bli fler

Normen i offentliga upphandlingar är att lägst pris vinner. Pris är förstås viktigt, men är det viktigare än en bra leverans? Karl Johan Börjeson, Protrain AB, har erfarenheter av båda former av upphandlingar; de som styrs av pris och de som styrs av innovationsgrad.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist