SME-kommittén

Svenskt Näringslivs SME-kommitté ska vara rådgivande till styrelsen, verksamhetsstyrelsen och VD i frågor av särskild vikt för små och medelstora företag (SME). SME-företagen bidrar med konkreta exempel på ägarledda företags betydelse i vardaglig verksamhet. Kommitténs uppgift är att stödja Svenskt Näringslivs arbete med att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat äganderätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi.

Små och medelstora företag, SME, är företag med högst 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro. 99,9 procent av alla företag i Sverige, liksom 98 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag tillhör denna kategori. 1,9 miljoner personer var år 2019 anställda i SME, där också fyra av fem nya jobb skapas.

SME är avgörande för hela näringslivet och därmed också för vårt välstånd. Därför är det nödvändigt att ge goda förutsättningar för att kunna äga, driva och utveckla dessa företag. Engagerade ägare ska ses som viktiga samhällsbyggare.

De prioriterade frågorna som SME-kommittén arbetar med uppdateras löpande. För närvarande fokuserar kommittén på stärkt flexibilitet och trygghet, minskat regelkrångel, bättre skatteregler, stävjandet av osund konkurrens, kompetensförsörjning, inre marknaden och handelsavtal, samt brott och trygghet.

Svenskt Näringslivs SME-kommitté består av 36 ledamöter som representerar industri, tjänster, handel/hotell/restaurang, transport och bygg/installation.

Ordförande för SME-kommittén är Marie Svensson.

NYHET — 29 september 2023

Vad blir konsekvenserna?

Förslaget om att ta bort företagens ersättning för sjuklönekostnaderna riskerar slå hårt mot små och medelstora företag, menar Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET — 26 september 2023

Momsregler försvårar förnyelse av företagens bilparker

Momsreglerna avseende inköp av bilar innebär ett stort hinder för installatörsbranschen att kunna ställa om till ett mer hållbart och klimatvänligt företagande genom inköp av nya bättre miljöanpassade fordon.
NYHET — 21 september 2023

EU-kommissionens småföretagarpaket lämnar mycket att önska

EU-kommissionens stödpaket till SME-företag har goda intentioner, men det kommer att krävas en omfattande och samordnad insats för att skapa en mer gynnsam miljö för små och medelstora företag, menar Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor.
NYHET — 20 september 2023

Dialog och samarbete bygger företagsklimatet

Utan företag skulle det varken bli några skatteintäkter eller arbetstillfällen. En kommun som vill ha framgångsrika företag måste därför sätta sig in i vad företagen behöver för att kunna växa.
NYHET — 15 september 2023

”SME-glasögon behövs på alla nivåer i politiken inom EU”

Frågor som berör små och medelstora företag, så kallade SME, behöver få större utrymme i EU. De riktigt stora företagen är de som av förklarliga skäl tar mest plats, vilket innebär att de mindre behöver ta större plats så att deras frågor inte försvinner. Hur gör vi det?
NYHET — 21 juni 2023

Vill vara en röst för Sveriges småföretagare

”Jag ser väldigt mycket framemot att få dra i gång arbetet med SME-kommittén, få chansen att driva frågor som står mig nära men även att få arbeta med företagare från andra delar av näringslivet.” säger Joakim Tuvér, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och vd för Gävle Fjärrfrakt AB.
NYHET — 20 juni 2023

Utbildningar måste matcha jobben

Majoriteten av de nya jobben skapas i små- och medelstora företag, och det är också i de små- och medelstora företagen som de flesta gör sitt första insteg på arbetsmarknaden. Därför bör insatser som kan hjälpa fler till jobb och samtidigt försörja företagen med behövd kompetens prioriteras högre.
NYHET — 19 juni 2023

”Viktigt med ökat engagemang för EU-frågor, inte minst för de mindre företagen” 

Sverige har under sitt ordförandehalvår i EU lyckats förankra en dagordning för långsiktig konkurrenskraft på högsta politiska nivå. Ett nödvändigt steg för att förverkliga regeringens agenda om ett friare, grönare och säkrare Europa, sade statssekreterare Christian Danielsson hos SME-kommittén.
NYHET — 16 juni 2023

Vi behöver kraftsamla mot brottsligheten

Företag är i allt ökande utsträckning utsatta för brott. Det drabbar alla sorters företag, från de minsta kvartersbutikerna till de stora globala företagen. Utvecklingen måste brytas, men hur? Skulle näringslivet kunna spela en större roll i det brottsbekämpande arbetet?
NYHET — 12 juni 2023

Minskad regelbörda högt på regeringens agenda

Att förenkla regelverken för företag samt att minska deras regelkostnader står högt på agendan, sade Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsministern, på ett möte med SME-kommitténs presidium.

Ledamöter

Styrelsen beslutar om instruktion för SME-kommittén. Enligt instruktionen ska kommittén bestå av 36 ledamöter som representerar de fem sektorer inom vilka Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer är indelade (industri, tjänster, handel/hotell/restaurang, transport och bygg/installation).

Här kan du söka bland alla ledamöter samt ladda ner högupplösta pressbilder.

Visa alla ledamöter

Möten med politiker

Svenskt Näringslivs SME-kommitté träffar regelbundet politiker för att berätta om deras syn på aktuell näringspolitik i stort och i synnerhet de delar som berör SME-företag.

Läs intervjuerna med partiledarna

Viktiga prioriteringar för små och medelstora företag

Alla företag har börjat som små. De flesta företagen började som en idé hos en driven entreprenör. Ett risktagande där ingen på förhand visste om idén skulle bära eller brista. En del av oss har satt hus och hem i pant och inte ens kunnat ta ut lön vissa månader. Så går tiden, några företag växer och blir stora multinationella bolag medan andra förblir mindre.

Ladda ner broschyren

Prioriterade frågor

Svenskt Näringslivs SME-kommitté verkar för bättre villkor för små och medelstora företag i syfte att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat äganderätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi. De prioriterade sakfrågorna vi arbetar med uppdateras löpande.

Stärkt flexibilitet och trygghet

Stärkt flexibilitet och trygghet

Företagens verklighet blir allt mer global och konkurrensutsatt; inte minst gäller det för små och medelstora företag. Därför behöver svenska SME kunna konkurrera med kompetens och spets. Att lagen om anställningsskydd (LAS) är anpassad för dagens arbetsmarknad är viktigt för alla parter. Anställningstryggheten finns idag i möjligheten att vara attraktiv för många presumtiva arbetsgivare, samt att ha rätt kompetens, vilket gör att kompetensutvecklingen är A och O. SME-kommittén välkomnar den överenskommelse Svenskt Näringsliv har tecknat med PTK, Kommunal och IF Metall och som innehåller flera viktiga förslag för SME-företag.

Bättre skatteregler

Bättre skatteregler

Det bästa sättet för staten att trygga framtidens välstånd och välfärd är att underlätta för entreprenörer. På så sätt ökar också skatteintäkterna. Det behövs ett flertal reformer på skatteområdet. Regeringen behöver klargöra att det under kommande år inte ska införas några skattehöjningar eller andra bördor på företagen. De framgångsrika reformer av entreprenörsskatten (3:12) som har genomförts sedan 2005, med både ökat företagande, jobbskapande och skatteintäkter som följd, bör också fortsätta. Kapitalskatten ska sänkas och rättssäkerheten öka. Likaså måste skatterna synliggöras. 

Minska regelkrånglet

Minska regelkrånglet

Företagen behöver ett förutsägbart och kostnadseffektivt regelverk. Det är bättre att företagen får ägna tid åt att utveckla sina affärer än att fylla i blanketter, om än allt oftare digitala. Detta gäller både på nationell och lokal nivå. Sverige bör sluta att överimplementera EU-lagstiftning; detta gör nämligen att de svenska företagen får svårare att konkurrera på den europeiska och internationella planhalvan. Samråd med näringslivet måste ske, nationellt och på EU-nivå och regeringen bör anta en process för att implementera regelförbättringsförslag. Konsekvensanalyserna ska bli bättre och Regelrådets mandat stärkas.

Offentlig sektor måste underlätta för företag – konkurrens på lika villkor

Offentlig sektor måste underlätta för företag – konkurrens på lika villkor

Många SME är – och ännu fler skulle kunna bli – leverantörer av varor och tjänster till kommuner, regioner och myndigheter. Underlagen och processerna måste därför bli enklare och mer transparenta, så att fler företag får möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Osund konkurrens, där den offentliga parten driver egna bolag inom sektorer som konkurrerar med privata aktörer, måste stävjas. Förhindra nya regler som hämmar de privata företagens insteg i välfärdssektorn och LOV ska inte reserveras enbart för idéburna företag.

Kompetensförsörjning – en stor utmaning

Kompetensförsörjning – en stor utmaning

Att det råder goda förutsättningar för att anställa medarbetare är särskilt viktigt för SME-företag. En ny medarbetare är en stor investering och förknippat med ett risktagande. Med ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och lägre arbetskraftskostnader kan SME-företagen skapa fler jobb. Lika viktigt är att stärka tillgången på efterfrågad arbetskraft. Både matchningen på arbetsmarknaden och incitamenten för att gå från bidrag till jobb behöver stärkas. Utbildningarna måste bli mer relevanta och matchas bättre till företagens behov, vilket är viktigt för både företagen och för de arbetssökande. Företagens möjligheter att rekrytera internationell kompetens måste värnas.

EU:s inre marknad och handelsavtal

EU:s inre marknad och handelsavtal

Små och medelstora företag har stor betydelse för svensk export då de bidrar till 41 procent av exporten, men trösklarna för att exportera är högst för små företag. När EU lägger fram nya strategier för näringslivet så ska det vara ett krav att SME-perspektivet finns med. Detsamma gäller i avskaffandet av handelshinder på den inre marknaden. Tullar bör avskaffas, tjänstehandeln förenklas och handelsavtal måste konstrueras så att mindre företag kan dra nytta av dem. En större regelsamordning, så kallad harmoniering, mellan EU:s medlemsländer behövs.

Brott och otrygghet

Brott och otrygghet

Det vanligaste brottet som drabbar företagare är stöld. Efter det kommer, i fallande ordning, inbrott, bedrägeri, snatteri/ringa stöd och skadegörelse. Hårdast drabbade är handeln, följd av tjänstesektorn och byggsektorn. De direkta kostnaderna för näringslivet överstiger 40 mdr kr per år, men de totala kostnaderna är mycket högre än så. Brottslighet ska hanteras av rättsvårdande myndigheter, men även kommunerna kan göra stora insatser. Mer satsningar på brottsförebyggande arbete tillsammans med företagardialoger behövs, liksom en effektivare lagföring och att brott mot företag prioriteras högre av polisen.

Fakta och definitioner

Små och medelstora företag, SME, (Small and medium-sized enterprises) är ett begrepp som ofta används när man talar om små och medelstora företag. En del regler och offentlig statistik utgår från begreppet SME. Begreppet SME definierar företag med ett begränsat antal anställda, omsättning och/eller balansomslutning.

EU kommissionen definierar begreppet SME

EU kommissionen definierar begreppet SME
 • Medelstora företag har mellan 50 och 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.
 • Mikroföretag har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning eller balansomslutning.
 • Små företag har mellan 10 och 49 anställda och omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år.

99,9 procent av alla företag är SME

99,9 procent av alla företag är SME
 • År 2019 fanns det 1 150 000 företag i Sverige. Av dessa var 1 149 000 SME, det innebär att hela 99,9 procent av alla företag i Sverige är SME.
 • Det finns 5 800 medelstora företag, med 50-249 anställda.
 • Det finns 35 000 små företag med 10-49 anställda.
 • Det finns 278 000 mikroföretag med färre än tio anställda.
 • Det finns 830 000 enmansföretag.

Flest jobb finns i SME

Flest jobb finns i SME
 • År 2019 fanns det 3 miljoner anställda i privata företag. Av dessa fanns 1,9 miljoner i SME, vilket motsvarar 65 procent.
 • Från 1992 till 2018 skapades 78 procent av nya jobb i företag med färre än 200 anställda. Fyra av fem nya jobb skapas av SME.

SME dominerande

SME dominerande
 • År 2018 stod SME för 60 procent av omsättningen i näringslivet.
 • 2018 svarade SME för 61 procent av förädlingsvärdet i näringslivet.

Företagen i Svenskt Näringsliv

Storleken på medlemsföretagen i Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer återspeglar väl hur det svenska näringslivet ser ut. Över 98 procent av medlems­företagen är SME. Över 60 procent är mikroföretag med under tio anställda och hela 14 procent av företagen är enmansföretag, det vill säga har noll anställda.

Jens Hedström
Anna Hedensjö Johansson

SENASTE ARTIKLARNA

NYHET — 29 september 2023

Vad blir konsekvenserna?

Förslaget om att ta bort företagens ersättning för sjuklönekostnaderna riskerar slå hårt mot små och medelstora företag, menar Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET — 26 september 2023

Momsregler försvårar förnyelse av företagens bilparker

Momsreglerna avseende inköp av bilar innebär ett stort hinder för installatörsbranschen att kunna ställa om till ett mer hållbart och klimatvänligt företagande genom inköp av nya bättre miljöanpassade fordon.
NYHET — 21 september 2023

EU-kommissionens småföretagarpaket lämnar mycket att önska

EU-kommissionens stödpaket till SME-företag har goda intentioner, men det kommer att krävas en omfattande och samordnad insats för att skapa en mer gynnsam miljö för små och medelstora företag, menar Anna Hedensjö Johansson, ansvarig för SME-frågor.
NYHET — 20 september 2023

Dialog och samarbete bygger företagsklimatet

Utan företag skulle det varken bli några skatteintäkter eller arbetstillfällen. En kommun som vill ha framgångsrika företag måste därför sätta sig in i vad företagen behöver för att kunna växa.
NYHET — 15 september 2023

”SME-glasögon behövs på alla nivåer i politiken inom EU”

Frågor som berör små och medelstora företag, så kallade SME, behöver få större utrymme i EU. De riktigt stora företagen är de som av förklarliga skäl tar mest plats, vilket innebär att de mindre behöver ta större plats så att deras frågor inte försvinner. Hur gör vi det?
NYHET — 21 juni 2023

Vill vara en röst för Sveriges småföretagare

”Jag ser väldigt mycket framemot att få dra i gång arbetet med SME-kommittén, få chansen att driva frågor som står mig nära men även att få arbeta med företagare från andra delar av näringslivet.” säger Joakim Tuvér, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och vd för Gävle Fjärrfrakt AB.
NYHET — 20 juni 2023

Utbildningar måste matcha jobben

Majoriteten av de nya jobben skapas i små- och medelstora företag, och det är också i de små- och medelstora företagen som de flesta gör sitt första insteg på arbetsmarknaden. Därför bör insatser som kan hjälpa fler till jobb och samtidigt försörja företagen med behövd kompetens prioriteras högre.
NYHET — 19 juni 2023

”Viktigt med ökat engagemang för EU-frågor, inte minst för de mindre företagen” 

Sverige har under sitt ordförandehalvår i EU lyckats förankra en dagordning för långsiktig konkurrenskraft på högsta politiska nivå. Ett nödvändigt steg för att förverkliga regeringens agenda om ett friare, grönare och säkrare Europa, sade statssekreterare Christian Danielsson hos SME-kommittén.
NYHET — 16 juni 2023

Vi behöver kraftsamla mot brottsligheten

Företag är i allt ökande utsträckning utsatta för brott. Det drabbar alla sorters företag, från de minsta kvartersbutikerna till de stora globala företagen. Utvecklingen måste brytas, men hur? Skulle näringslivet kunna spela en större roll i det brottsbekämpande arbetet?
NYHET — 12 juni 2023

Minskad regelbörda högt på regeringens agenda

Att förenkla regelverken för företag samt att minska deras regelkostnader står högt på agendan, sade Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsministern, på ett möte med SME-kommitténs presidium.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist