Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige

Vi tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet. Vi sprider kunskap och bildar opinion. Vi driver på politiker och andra beslutsfattare. Vi företräder företagsamheten i samtal med fackliga organisationer och myndigheter. Vi ger det svenska näringslivet en röst i EU.

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 48 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Vi är vad vi heter – rösten för det svenska näringslivet. Vi driver de frågor som är viktiga för alla företag, oavsett bransch och storlek. Men vår uppgift är också att ge röst åt alla de företag och branscher som ännu inte finns, men som kan uppstå om förutsättningarna och klimatet är rätt.

Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer driver frågor som är viktiga för den egna branschen, samt informerar och ger råd direkt till medlemsföretagen. De medlemsorganisationer som är arbetsgivarförbund ger råd i arbetsgivarfrågor och förhandlar om kollektivavtal med fackföreningar.

Svenskt Näringslivs kollektivavtalade försäkringar ger medlemsföretagens medarbetare skydd till en låg kostnad för företagen. Om ett medlemsföretag drabbas av fackliga stridsåtgärder, såsom en strejk, kan Svenskt Näringsliv ge konfliktersättning till företaget.

Ett bättre företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb och ett bättre Sverige. Det är Svenskt Näringslivs uppdrag.

Detta gör Svenskt Näringsliv

Vi påverkar

Lagar och regler i stat, kommun och EU liksom branschöverskridande överenskommelser med fackliga organisationer, myndigheter eller inom näringslivet självt. Allt det sätter spelreglerna och förutsättningarna för att driva och utveckla företagsamheten i Sverige och är därmed områden som Svenskt Näringsliv vill påverka.

Våra möjligheter att påverka bygger på tre saker:

För det första, att vi representerar hela näringslivet. Företagens utmaningar och behov kan skifta mellan olika branscher och över tid. Men genom våra medlemsorganisationer, som har daglig kontakt med företagen i sina branscher, våra styrelser och regionala representanter och vår digitala företagarpanel av medlemsföretag så kan vi snabbt fånga upp näringslivets behov och frågorna vi måste driva. Det ger tyngd åt vår röst. Ingen som inser värdet av ett framgångsrikt näringsliv kan bortse från det Svenskt Näringsliv har att säga.

För det andra, att vi har expertkunskap på områden som är viktiga för näringslivet. Här kan du se alla områden vi har experter inom. Tillsammans med branscherna och de enskilda medlemsföretagen samlar och sprider de kunskap och tar fram konkreta förslag om hur företagsklimatet kan bli bättre.

För det tredje, att vi har kraft och förmåga att föra näringslivets talan. Vårt påverkansarbete sker ofta genom dialog med utredare och beslutsfattare i kommuner, stat och EU’s institutioner. Vi delar med oss av erfarenheter och kunskaper från näringslivet, tar fram lösningar och reagerar på förslag. Oftast är det odramatiskt och vållar inga stora rubriker i media. Men resultaten räknas och de kan vara viktiga.

Ibland kan företag, branscher eller hela näringslivet ställas inför allvarliga hot, som kan skada hela Sverige. Då är det Svenskt Näringslivs uppgift att mobilisera näringslivet och allmänheten. Några sådana tillfällen har också blivit viktiga milstolpar i Sveriges moderna historia, där Sverige hade blivit ett annat land om näringslivets röst varit svagare. Som kampen mot förslagen om att införa planekonomi under 1940-talet och löntagarfonderna på 1980-talet eller folkomröstningen om EU-medlemskap på 1990-talet. Även idag förs det fram förslag som om de blir verklighet skadar hela näringslivet, inklusive alla de företag som ännu inte startats. Det kan handla om förbud mot utdelningar eller vinster i hela branscher. Då är det viktigt att näringslivets röst är stark och enad.

Vi samverkar

En av Svenskt Näringslivs viktigaste roller är att vara en plats för näringslivet att mötas och samverka tvärs över bransch- och storleksgränser. Den uppgiften är viktig i avtalsförhandlingar, där varje bransch träffar sina egna avtal men samverkan mellan olika branscher är viktigt för att resultatet skall bli bra för näringslivet i sin helhet.

Men när det handlar om att träffa avtal med de fackliga organisationerna som omfattar alla branscher, så är det Svenskt Näringsliv som företräder näringslivet och arbetsgivarna. Det kan gälla t ex förhandlingar om anställningsregler eller om pensioner och försäkringar i kollektivavtalen.

Vi sprider kunskap

Alla vill att Sverige skall vara ett rikt land med god miljö, fungerande välfärd och trygga jobb. Men inte alla vet hur detta ytterst avgörs av hur framgångsrikt vårt näringsliv är. Att sprida kunskap om ekonomi, företagande, jobb, välfärd och hur allt hänger ihop är en viktig uppgift för Svenskt Näringsliv. Det är nödvändigt för demokratin och för att vi alla skall kunna fatta kloka beslut. Svenskt Näringsliv stödjer skolorna med kostnadsfria skolmaterial om företagande och ekonomi, vi hjälper kommuner förstå vad som ger ett gott företagsklimat och vad som skadar och vi ser till att alla har tillgång till fakta och statistik om näringslivet, ekonomin och samhället.

Vi informerar

Svenskt Näringsliv hjälper inte bara samhället att förstå företagsamheten. Vi hjälper också företagen att förstå och hålla sig informerade om vad som händer i samhället och deras omvärld. Genom nyhetstjänsten Tidningen Näringslivet ges alla en möjlighet att hålla sig informerade om det viktigaste som hänt, plus fördjupning i allt som rör näringsliv och företagande.

Därför gör vi det

Vad du än gör, vad du än tycker och vad du än tycker är viktigast så är det beroende av ett framgångsrikt näringsliv. Svenskt Näringsliv är därför heller inte en intresseorganisation som de flesta andra. För det vi representerar, är ett intresse för alla. Allmänintresset.

Näringslivet skapar jobb

Över 3 miljoner människor arbetar i näringslivet och är beroende av näringslivet för sin försörjning. De flesta andra är det också, för näringslivet och alla som jobbar där skapar efterfrågan och bidrar med varor, tjänster och skatteintäkter som håller igång stat och kommun.

Näringslivet bidrar till vår ekonomi

En stor del av de varor och tjänster vi konsumerar kommer från näringslivet. Och alla de tjänster som inte kommer från näringslivet, är beroende av näringslivet för att kunna finansieras, produceras och levereras. Näringslivet är motorn i vår ekonomi och även för den offentliga ekonomin

Näringslivet skapar och tar risk

En stor del av de produkter som omger oss är innovationer från näringslivet. Och även många vetenskapliga upptäckter från forskningsinstitutioner och universitet, blir praktiska lösningar och produkter genom näringslivet. Att skapa är också att ta risker. Alla risker är inte framgångsrika. Därför skall de spridas, på olika håll som drivs av olika idéer och lösningar. Såsom det görs i ett fritt och friskt näringsliv.

Näringslivet bygger framtiden

Utmaningarna för framtiden, vare sig det är jobben, ekonomin, klimatet, infrastrukturen eller välfärden, kräver nya lösningar, innovationer och kapital för att lösas. Till stor del måste näringslivet stå för det. Näringslivets är avgörande inte bara för det samhälle vi har idag, utan också för det samhälle vi vill bygga för framtiden

Näringslivet länkar samman världen

Allt från sakerna till maten vi importerar blir möjligt genom att vi också kan exportera till andra. Handel mellan människor, företag och länder gynnar alla. Näringslivet gör den möjlig.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist