Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Att få reda på företagens syn på företagsnära frågor är avgörande för att Svenskt Näringsliv ska kunna vara företagens röst i samhället. Vår webbaserade undersökning med drygt 12 000 registrerade medlemmar är idag Sveriges största företagarpanel.

Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra förutsättningarna för företag i Sverige.
Jan-Olof Jacke, vd

Ju fler som deltar i Företagarpanelen, desto starkare blir företagens röst.

Sven-Olof Gudmundsson, Sannarps Bensin o Butik AB

Ta del av resultaten

Nedan kan du ta del av ett urval av de aktuella undersökningsresultaten.

Knappt sex av tio företag uppger ambitioner att höja sysselsättningen

I en uppföljning av en undersökning som utfördes under våren 2021 uppger numera 59 procent av företagen att de har ambitioner att växa när det gäller antalet anställda under den kommande tvåårsperioden.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren? (september 2021)?

Högsta tillväxtambitioner hos företagen i Jönköpings län

I Jönköpings län uppger närmare sju av tio företag att de har mycket eller ganska höga tillväxtambitioner vad gäller sysselsättningstillväxten. Motsvarande andel för företagen på Gotland ligger på 46 procent, vilket är lägst i hela riket.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren? (september 2021)

Höga ambitioner om sysselsättningstillväxt inom besöksnäringen

Företagen som verkar inom besöksnäringen har rikets högsta tillväxtambitioner vad gäller sysselsättningen. Hela sju av tio företag inom branschen uppger ambitioner om att öka sysselsättningen. Inom byggindustrin och handeln ligger motsvarande andel på drygt 50 procent.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren? (september 2021)

Allt svårare att hitta erfaren personal

Närmare åtta av tio företag uppger att svårigheterna med att hitta erfaren personal är en hämmande faktor till att nå sysselsättningstillväxt. Det är en uppgång med cirka tio procentenheter sedan i våras. 65 procent uppger att höga löneskatter är ett hinder för öka antalet anställda. Det är en oförändrad andel jämfört med i våras.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda? (september 2021)

Avser de som svarat i mycket/ganska hög utsträckning

Inga stora regionala olikheter vad gäller tillväxthinder

I 20 av 21 län uppger företagen svårigheten att hitta erfaren personal som sitt största tillväxthinder när det gäller sysselsättningen. Undantaget är Jämtlands län, där istället höga löneskatter uppges vara det största hindret, om än med liten marginal. Jämtland är en region med stark koppling till turist- och besöksnäringen och det är främst denna bransch som har störst problem med löneskatterna.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda? (september 2021)

Byggsektorn har störst problem med att hitta erfaren personal

Nio av tio företag inom byggsektorn uppger att svårigheter med att hitta erfaren personal hindrar sysselsättningstillväxten. Inom handeln är motsvarande andel knappt sju av tio företag. Inom besöksnäringen uppger åtta av tio företag att löneskatterna är ett stort tillväxthinder, vilket är den högsta andelen av samtliga branscher.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda? (september 2021)

Konjunkturen fortsätter att stärkas

Fyra gånger per år svarar flera tusen medlemmar i Svenskt Näringslivs företagarpanel på frågor som bland annat handlar om förändringar i sysselsättning, försäljning och investeringar. Den senaste undersökningen som genomfördes september 2021 visar att tillväxten som uppmättes i våras nu har blivit än starkare.

Närmare hälften av företagen uppger att försäljningen/produktionen har ökat under de senaste sex månaderna. Knappt en tredjedel har ökat antal anställda under samma tidsperiod. Bägge dessa noteringar är nu på en högre nivå än innan Covid-19 pandemin bröt ut. Däremot så fortsätter investeringstakten att utvecklas långsammare än såväl antal anställda som försäljningen. Här uppger 26 procent att investeringstakten ökat under det senaste halvåret. Det är fortsatt en lägre tillväxttakt än hur det såg ut innan Covid-19 pandemin bröt ut.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning? (september 2021)

Tillväxten starkast i Jönköpings län

I Jönköpings län uppger 54 procent av företagen att försäljningen har ökat. Samtidigt har antal anställda ökat i knappt 40 procent av företagen i länet. Den svagaste tillväxten hittas i Gävleborg. Där är det endast 38 procent som ökat försäljningen och 22 procent som ökat antal anställda.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning? (september 2021)

Försäljningen ökar snabbast inom besöksnäringen

Efter att Covid-19 pandemin och dess restriktioner nu lättats har det gett en ordentlig skjuts i försäljningen inom besöksnäringen. Hela sex av tio företag inom branschen uppger en ökad försäljning jämfört med för sex månader sedan. Besöksnäringen är också den bransch som uppvisar starkast tillväxt vad gäller antal anställda. 

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning? (september 2021)

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

På den här sidan kan du ta del av ett urval av aktuella undersökningsresultat.

Skrivet om Företagarpanelen

NYHET — 1 oktober 2021

Blekinges företag går uppåt, men cementkrisen hotar

Företagen i Blekinge är nu lika positiva om framtiden som innan pandemin. Men brist på arbetskraft och en potentiell cementkris hotar återhämtningen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.
NYHET — 30 september 2021

God framtidstro i Kalmar län – men cementkrisen oroar

Företagens förväntningar i Kalmar län är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin, men det finns flera orosmoln.
NYHET — 30 september 2021

Cementkris hotar återhämtningen i Kronoberg

Konjunkturen i Kronoberg är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Men det finns flera orosmoln som kan störa uppgången.
NYHET — 29 september 2021

Skånsk konjunktur – företagen vill anställa, men kommer de att lyckas? 

De skånska företagen blir allt mer optimistiska kring sina anställningsplaner. Men brist på rätt kompetens är ett stort hinder, trots att var sjätte skåning lever i utanförskap. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel i september. 
NYHET — 11 maj 2021

Kalmar läns företag tror på bättre tider, men det finns orosmoln 

En undersökning hos Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företagens förväntningar på framtiden ökar, men att coronapandemin fortsatt kommer påverka många branscher även framåt. “Nu behövs reformer så att fler kan komma i arbete”, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län. 
NYHET — 11 maj 2021

Stora utmaningar för Kronobergs företag, trots ljusare tider 

Företagen i Kronoberg har en allt mer positiv syn på framtiden, men coronapandemin kommer fortsatt påverka många branscher under lång tid. “Nu behövs reformer så att fler kan komma i arbete”, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronoberg.
NYHET — 10 maj 2021

Ljusare framtidstro hos företagen, men med fortsatta utmaningar 

Företagen i Blekinge blir allt mer optimistiska om framtiden, men pandemin och dess effekter påverkar fortfarande många branscher. “Bättre konjunktur kommer inte räcka, ska vi komma åt arbetslösheten behövs reformer”, säger Johan Dalén.
NYHET — 10 maj 2021

Skånsk konjunktur i maj – bräcklig återhämtning med utmaningar 

Framtidstron blir allt större hos skånska företag. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel som besvarats av 522 företag i Skåne. Men coronapandemin är inte borta, och kommer skapa stora utmaningar även framåt. 
NYHET — 25 februari 2021

Stort missnöje med att stöden dröjer 

En tredjedel av de skånska företagare som ansökt om stöd under pandemin är missnöjda med tiden det tagit att få pengarna. Särskilt allvarligt är läget för de som behövt överklaga. “Om vi inte vet om vi gjort fel innan, hur ska vi veta om vi gör rätt nu”, frågar Madeleine Svanberg på Rusthållargården i Höganäs.
NYHET — 17 februari 2021

Fortsatt ansträngt läge för Dala-företag 

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg. 44 procent av företagen i länet tror dock på en ökad produktion/försäljning kommande halvår. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.  

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra undersökningar.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist