Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Att få reda på företagens syn på företagsnära frågor är avgörande för att Svenskt Näringsliv ska kunna vara företagens röst i samhället. Vår webbaserade undersökning med drygt 12 000 registrerade medlemmar är idag Sveriges största företagarpanel.

Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra förutsättningarna för företag i Sverige.
Jan-Olof Jacke, vd

Ju fler som deltar i Företagarpanelen, desto starkare blir företagens röst.

Sven-Olof Gudmundsson, Sannarps Bensin o Butik AB

Ta del av resultaten

Nedan kan du ta del av ett urval av de aktuella undersökningsresultaten.

Sex av tio företag uppger ambitioner att öka antalet anställda

Enligt en undersökning som genomfördes i april 2021 uppger sex av tio företag att deras ambition att växa i volym vad gäller antal anställda är ganska hög, hög eller mycket hög.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren? (april 2021)?

Störst andel företag med tillväxtambitioner i Västernorrland

Den högsta andelen företag med tillväxtambitioner återfinns i Västernorrland, där en tredjedel av företagen uppger att de har höga eller mycket höga ambitioner. Den lägsta andelen företag med tillväxtambitioner hittas på Gotland, där endast ett av tio företag uppger att de har höga tillväxtambitioner.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren?

Andel med höga eller mycket höga ambitioner, uppdelat per region?

Uppdaterad: april 2021

Inom besöksnäringen är ambitionerna högst

Inom besöksnäringen uppger fyra av tio företag att de har höga eller mycket höga ambitioner att växa i volym vad gäller antalet anställda. Branscherna transport och handel uppvisar de lägsta siffrorna, endast 2 av 10 företag i respektive bransch uppger att de har höga eller mycket höga ambitioner att växa.

Hur skulle du beskriva ditt företags ambitioner att växa när det gäller antal anställda under de kommande två åren?

Andel med höga eller mycket höga ambitioner, uppdelat per bransch?

Uppdaterad: april 2021

Svårigheter med att hitta erfaren personal är företagens största tillväxthinder

Sju av tio företag uppger att svårigheter med  att hitta erfaren personal, tätt följt av höga löneskatter utgör de största hindren för tillväxt (i termer av antal anställda).Även höga lönenivåer och arbetsrättsliga regler anses utgöra stora hinder för företagens tillväxt vad gäller antalet anställda.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda?

Andel som svarat ganska hög/mycket hög utsträckning.

Uppdaterad: april 2021.

Inga stora regionala skillnader vad gäller tillväxthinder

Det föreligger inga större skillnader mellan regionerna vad företagen uppfattar som de största hindren för sysselsättningstillväxten. I samtliga 21 län uppger företagen svårighet att hitta erfaren personal samt höga löneskatter som de två största problemen.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda?

Andel som svarat ganska hög/mycket hög utsträckning, uppdelat per region och per tillväxthinder (välj tillväxthinder högst upp i diagrammet).

Uppdaterad: april 2021

Största hinder för sysselsättningstillväxt beror på branschen

Svårigheter att hitta erfaren personal uppges som det största tillväxthindret för majoriteten av branscherna. Inom till exempel byggsektorn uppger nio av tio företag att detta är ett stort hinder. Höga löneskatter uppfattas dock som det största tillväxthindret för såväl besöksnäringen som bygg. 83 procent av företagen inom besöksnäringen uppger detta som ett stort hinder.

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är ett hinder för ditt företags tillväxt vad gäller antal anställda?

(April 2021) - Andel som svarat ganska hög/mycket hög utsträckning, uppdelat per bransch

Konjunkturen har bottnat

Fyra gånger per år svarar flera tusen medlemmar i Svenskt Näringslivs företagarpanel på frågor som bland annat handlar om förändringar i sysselsättning, försäljning och investeringar. Den senaste undersökningen som genomfördes april 2021 visar att allt fler företag uppger att tillväxten nu tagit fart.

Mer än vart tredje företag uppger nu att försäljningen ökat jämfört med för sex månader sedan. Investeringarna och antalet anställda har ökat i knappt vart fjärde företag under samma period. Trots uppgången är det dock fortsatt en bit kvar till företagens normala tillväxttal.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning?

Andel som svarar högre, uppdelat per indikator (antal anställda, investeringar, försäljning)

Starkast konjunktur i industritunga regioner

Regioner med en stor industrisektor, såsom Jönköping, Örebro och Södermanland uppvisar de starkaste tillväxttalen i undersökningen. Här uppger mer än fyra av tio företag en ökad försäljning. Antalet anställda har samtidigt ökat i en fjärdedel av företagen. I till exempel Jämtland och på Gotland utvecklas konjunkturen mindre bra, vilket sannolikt påverkas av den regionala branschstrukturen. Den på grund av pandemin hårt drabbade besöksnäringen är relativt stor i både Jämtland och på Gotland.

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning?

Andel företag per region som svarar högre uppdelat per indikator (antal anställda, investeringar, försäljning), 2021 kvartal 2.

Uppgången i ekonomin är ojämnt fördelad

Det är framförallt inom Tillverkning/Industri som konjunkturen vänt. Här uppger 43 procent av företagen en ökad försäljning. Investeringar och antal anställda utvecklas också starkast inom samma bransch. Besöksnäringen är dock fortsatt starkt påverkad av den pågående pandemin. Endast sju procent av företagen inom branschen uppger att försäljningen ökat under det senaste halvåret.  

Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antal anställda/ investeringar/försäljning?

Andel företag per bransch som svarar högre uppdelat per indikator (antal anställda, investeringar, försäljning), 2021 kvartal 2.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

På den här sidan kan du ta del av ett urval av aktuella undersökningsresultat.

Skrivet om Företagarpanelen

NYHET — 11 maj 2021

Kalmar läns företag tror på bättre tider, men det finns orosmoln 

En undersökning hos Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företagens förväntningar på framtiden ökar, men att coronapandemin fortsatt kommer påverka många branscher även framåt. “Nu behövs reformer så att fler kan komma i arbete”, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län. 
NYHET — 11 maj 2021

Stora utmaningar för Kronobergs företag, trots ljusare tider 

Företagen i Kronoberg har en allt mer positiv syn på framtiden, men coronapandemin kommer fortsatt påverka många branscher under lång tid. “Nu behövs reformer så att fler kan komma i arbete”, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronoberg.
NYHET — 10 maj 2021

Ljusare framtidstro hos företagen, men med fortsatta utmaningar 

Företagen i Blekinge blir allt mer optimistiska om framtiden, men pandemin och dess effekter påverkar fortfarande många branscher. “Bättre konjunktur kommer inte räcka, ska vi komma åt arbetslösheten behövs reformer”, säger Johan Dalén.
NYHET — 10 maj 2021

Skånsk konjunktur i maj – bräcklig återhämtning med utmaningar 

Framtidstron blir allt större hos skånska företag. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel som besvarats av 522 företag i Skåne. Men coronapandemin är inte borta, och kommer skapa stora utmaningar även framåt. 
NYHET — 25 februari 2021

Stort missnöje med att stöden dröjer 

En tredjedel av de skånska företagare som ansökt om stöd under pandemin är missnöjda med tiden det tagit att få pengarna. Särskilt allvarligt är läget för de som behövt överklaga. “Om vi inte vet om vi gjort fel innan, hur ska vi veta om vi gör rätt nu”, frågar Madeleine Svanberg på Rusthållargården i Höganäs.
NYHET — 17 februari 2021

Fortsatt ansträngt läge för Dala-företag 

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg. 44 procent av företagen i länet tror dock på en ökad produktion/försäljning kommande halvår. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.  
NYHET — 17 februari 2021

Kris men också hopp hos Västerbottens företag  

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg bland företag i Västerbotten. Nästan hälften av de svarande företagen tror dock på en ljusning kommande halvår. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. 
NYHET — 17 februari 2021

Fortsatt svårt läge för många företag i Norrbotten  

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg bland Norrbottens företag. 39 procent av företagen tror dock på en ökad produktion/försäljningsvolym kommande halvår. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.  
NYHET — 17 februari 2021

Krisen är långt ifrån över

Signalerna från senaste företagarpanelen i Västernorrland visar att produktion och försäljning i länets företag fortsätter att utvecklas dåligt. Närmare sex av tio företag uppger en nedgång jämfört med för ett halvår sedan. Inget annat län redovisar lägre jämförelsetal.
NYHET — 17 februari 2021

Fortsatt ansträngt läge för jämtländska företag 

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg. 37 procent av företagen tror dock på en ökad produktion/försäljningsvolym kommande halvår. Det visar svaren i Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.  

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra undersökningar.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist