Svenskt Näringslivs Företagarpanel

Att få reda på företagens syn på företagsnära frågor är avgörande för att Svenskt Näringsliv ska kunna vara företagens röst i samhället. Vår webbaserade undersökning med drygt 13 000 registrerade medlemmar är idag Sveriges största företagarpanel.

Företagarpanelen är ett ovärderligt verktyg i Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra förutsättningarna för företag i Sverige.
Jan-Olof Jacke, vd

Ta del av resultaten

Nedan kan du ta del av ett urval av de aktuella undersökningsresultaten.

Regelverken blir krångligare att efterfölja

Ett av Svenskt Näringslivs prioriterade reformområden är att minska företagens regelbörda. För att följa utvecklingen på detta område över tid, har vi under hösten genomfört en s.k. nollmätning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Mätningen besvarades av cirka 4 700 företag, och pågick under perioden 30 augusti – 16 september 2022.

På frågan om hur företagen upplever att de regelverk som man behöver förhålla sig till har utvecklats under de senaste två åren, svarar 44 procent att de blivit krångligare att följa. Endast en procent av företagen uppger att de blivit enklare. 

Hur upplever du att regelverken som påverkar ditt företag har utvecklats under de senaste två åren?  (september 2022)

Var finns störst behov av förenklingar?

Därefter har företagen fått frågan vilka regelområden som man anser behöver förenklas i högre grad. De fick välja mellan nio olika regelområden och fick möjlighet att välja upp till tre av dessa områden där man såg störst behov av regelförenklingar.

Arbetsrättsliga-, miljö- och skatteregler är de tre områden som flest företag helst vill se förenklingar. Men även tillståndsfrågor, GDPR och arbetsmiljöregler uppger fler än tre av tio företag som prioriterade områden. Gemensamt för dessa regelområden är att de allra flesta företag behöver förhålla sig till dessa på ett eller annat sätt.

Var ser företagen störst behov av regelförenklingar (september 2022)

Hur påverkas företagen av prishöjningarna?

Inflationen i Sverige är för närvarande den högsta på flera decennier. Men det är inte bara konsumenterna som känner av de senaste prisökningarna. Även företagen som producerar varor och tjänster påverkas i hög utsträckning.

Svenskt Näringsliv har utfört en undersökning under september månad, där drygt 5 000 medlemsföretag deltagit, som visar att fler än nio av tio företag uppger att de påverkats av prisökningar på varor/tjänster som är nödvändiga för företagets verksamhet

En följdfråga till de företag som påverkats av prishöjningar visar att en överväldigande majoritet inte kan kompensera prisökningarna fullt ut genom att själva höja sina försäljningspriser till kund. Endast sex procent av företagen uppger att detta är möjligt. Sju av tio företag kan föra över en del av kostnadsökningarna på kunderna, medan närmare en fjärdedel inte anser sig kunna föra över någon del av kostnadsökningen till kund.

Har ditt företag möjligheter att kompensera för prisökningar på insatsvaror/tjänster genom att själva höja era försäljningspriser till kund? (september 2022)

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

På den här sidan kan du ta del av ett urval av aktuella undersökningsresultat.

Skrivet om Företagarpanelen

NYHET — 8 december 2022

Företagen i Västernorrland fortsatt pessimistiska

Svenskt Näringslivs Företagarpanel för fjärde kvartalet målar upp en mörk bild av företagens framtidstro. Endast under pandemins inledning har företagen i Sverige sett lika dystert på framtiden som nu, avseende försäljningsvolym och investeringar.
NYHET — 8 december 2022

Svag framtidstro bland företag i Jämtland

Det råder en svag framtidstro bland de jämtländska företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel. I samtliga mätvärden ligger länets företag under riksgenomsnittet.
NYHET — 30 september 2022

Vikande konjunktur för företagen i Västernorrland

Jämfört med övriga landet är det svaga konjunktursiffror som framträder i Svenskt Näringslivs färska företagarpanel för Västernorrland. Förväntningarna på kommande 12 månader är också lägre än snittet för riket.
NYHET — 15 december 2021

Fortsatt framtidstro bland företagen i Västra Götaland – men orosmolnen är många   

Konjunkturutvecklingen är fortsatt stark i Västra Götaland. Drygt hälften av företagen i Västra Götaland tror på ökad försäljning och produktion kommande halvåret.
NYHET — 15 december 2021

Fortsatt framtidstro bland företagen i Värmland – men orosmolnen är många

Konjunkturutvecklingen är fortsatt stark i Värmland. Nästan hälften av företagen i Värmland tror på ökad försäljning och produktion kommande halvåret.
NYHET — 15 december 2021

Det finns framtidsoptimism hos företagen i Jönköpings län, men mycket är osäkert

Konjunkturutvecklingen fortsätter vara stark i Jönköpings län. Drygt hälften av företagen i länet tror på ökad försäljning och produktion det kommande halvåret.
NYHET — 9 december 2021

Hög arbetslöshet väntar, trots stort tryck i ekonomin 

Kronobergs företagare planerar för ökad produktion och fler anställda, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men många arbetslösa saknar den kompetens som krävs och arbetslösheten kommer fortsatt vara hög.
NYHET — 8 december 2021

Skånsk konjunktur – företagen vill satsa men har svårt att hitta personal

De skånska företagen fortsätter att visa upp allt mer optimistiska planer för framtiden, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Men bristen på kompetens är fortsatt ett stort hinder.
NYHET — 1 oktober 2021

Blekinges företag går uppåt, men cementkrisen hotar

Företagen i Blekinge är nu lika positiva om framtiden som innan pandemin. Men brist på arbetskraft och en potentiell cementkris hotar återhämtningen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.
NYHET — 30 september 2021

God framtidstro i Kalmar län – men cementkrisen oroar

Företagens förväntningar i Kalmar län är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin, men det finns flera orosmoln.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra undersökningar.

Tipsa och dela

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist