Så återtar EU en topposition på världsscenen

NYHET Publicerad

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.

Valdis Dombrovskis
Foto: John Thys

Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande i EU-kommissionen, deltog i konferensen.

Är det dags att göra Europa framgångsrikt igen?

Det var frågan som utgjorde huvudtemat för Politicos stora webbkonferens om konkurrenskraft - Competitive Europe Summit. Och visst är konkurrenskraft ett aktuellt ämne; efter cirka 70 år av framsteg börjar EU:s ekonomiska modell förlora i inflytande gentemot exempelvis USA och Kina. I detta syfte tog EU-kommissionen i mars fram en industristrategi och efter Coronakrisen diskuteras att EU behöver ställa om till att bli mer digitalt och klimatvänligt, men utan att tillväxtmålen hamnar i skymundan. Hur kombinerar vi detta framgångsrikt?

På konferensen hade Politico samlat beslutsfattare på hög nivå, liksom företagsledare från olika branscher för att diskutera hur EU ska nå toppen på världsscenen.

Från svensk sida deltog utrikeshandelsminister Anna Hallberg i ett samtal med Polens finansminister Tadeusz Kościński. Båda var ense om att frihandel inte bara är nödvändigt utan helt fundamentalt för att ta Europa ur krisen. I debatten används begreppet ”strategisk autonomi”, något Hallberg tycker är problematiskt.

– Vi skulle ha föredragit – och det är ingen hemlighet – uttrycket ”strategisk motståndskraft” (”strategic resilience”).Vi från regeringens håll inte kan ålägga företag att ta hem produktionen och inte heller kan styra hur de ska hantera sina värdekedjor, sade Anna Hallberg.

Tadeusz Kościński instämde och sade att även han föredrog termen ”motståndskraft” framför ”autonomi”, eftersom den senare ”antyder att vi stänger våra gränser”. Han underströk att ingen regering kan bygga en mur runt sitt land och klara denna kris, utan att det kommer behövas samarbete och ökad öppenhet gentemot omvärlden.

Olivier Guersent, generaldirektör vid EU-kommissionen, fick senare svara på den tyska och franska kritiken om att bristen på europeiska framgångsrika världsbolag, s.k. ”global champions”, beror på EU:s strikta konkurrensregler. Guersent hävdade istället att framkomsten av framgångsrika företag handlade om ekosystem, kapitalbeskattning, tillgången till toppuniversitet och liknande faktorer.

– Det finns många skäl till varför vi inte har GAFAs, företag som Google, Amazon Facebook och Apple, i Europa, men inget av dessa skäl är relaterat till konkurrenspolitiken. Om det bästa sättet att hjälpa inhemska företag att bli framgångsrika globalt vore att skydda dem från konkurrens hade vi nog vetat det vid det här laget – och vi hade dessutom varit dominerade av den mäktiga sovjetiska industrin, sa Guersent.

En del i konferensen handlade om huruvida EU:s industristrategi och gröna giv kan gå hand i hand, ett ämne som är intressant inte minst för näringslivet. Här deltog bland annat Mauro Petriccione som är generaldirektör vid EU-kommissionens DG för klimat och Pete Harrison från European Climate Foundation.

– Den här kommissionen lever som den lär, menade Mauro Petriccione. Vi har massiv lagstiftning på plats för minskande av koldioxidutsläppen och vi har flera överenskommelser. Det som kommer nu bör inte ses som en ensam reform utan snarare som ännu en del i de klimatreformer som finns på plats och som kommer att presenteras framöver. Vi håller på att bygga maskineriet för att medlemsstater ska kunna uppnå miljömålen.

Petriccione tror att de nationella återhämtningarna kommer ha ett grönt fokus, men frågade retoriskt också om detta är det enda målet? Till vilken grad ska gröna reformer sättas före sociala reformer eller jobbskapande? Sådana frågor har medlemsländerna att brottas med i dessa tider.  

Harrison hade ett hårdare fokus på att klimatet måste gå före annan hänsyn och menade att vi befinner oss i en ”allt eller inget-situation” för EU:s klimatstrategi.

– Vi måste göra valet att investera i en grönare industri och en grönare infrastruktur och där utgör gröna given kartan. Jag skulle dock vilja se att mer av EU:s investeringsbudget går till klimatinvesteringar. Det vi inte investerar nu kommer istället att bli en skuld till nästa generations invånare i EU. Skrivningarna och styrningen måste bli hårdare - istället för rekommendationer behövs krav på klimatneutralitet.

Dessa två talare var dock ganska ense om att klimattullar kan behövas, något som MarcoMensink, från Cefic, den europeiska organisationen för kemiindustrier, inte skrev under på.

– När klimattullarna införs tror jag att risken för ett handelskrig är ganska stor. Det kommer vara väldigt svårt för EU att använda sig av gröna importtullar och den komplexa frågan är just vad som ska göras utan att skada inhemsk industri.

Konferensen avslutades med en intervju med Valdis Dombrovskis, som är verkställande vice ordförande i EU-kommissionen med portföljen ”en ekonomi för människor”.

Coronakrisen har självklart påverkat de ekonomiska planerna och Dombrovskis menade att stärka EU:s industribas och konkurrenskraft är några av de viktigaste områdena för att unionen ska återhämta sig från krisen. Kommissionen har tagit fram program som de menar både ska skydda europeisk industri och förbättra klimatet. Ett införande av klimattullar är aktuellt och först ut är produkterna stål och cement.

– Vi kan inte släppa in varor som släpper ut mer än vad våra riktlinjer godkänner, då slår vi undan benen för våra egna industrier. EU får inte heller förlora marknadsandelar till länder som har längre miljöstandard på sina produkter. Det finns planer för att skydda europeisk industri; både stödpaket och finansiellt stöd tillsammans med klimattullar vid gränsen till unionen. Jag menar att klimattullarna kommer att bidra till att öka konkurrensneutraliteten mellan industrin i EU respektive utanför, sa Valdis Dombrovskis.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

EU-direktiv om minimilön skadar svensk arbetsmarknadsmodell

EU EU-kommissionen arbetar med att ta fram ett förslag för hur minimilöner ska fastställas. Motståndet är kompakt från svensk sida, då det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.