Konsekvenser av Sveriges klimatpolitik i transportsektorn

RAPPORT Publicerad
Klimatpolitik_i_transportsektorn_2017-12-21.pdf

Transporter har under senare år kommit ordentligt under den klimatpolitiska luppen. Sverige har nyligen satt ett världsunikt tufft sektorsmål för transporter. Utsläppen från vägtrafiken ska minska med 70 procent till år 2030. Den svenska ekonomin ska vara klimatneutral till år 2045.

I rapporten, författad av teknikkonsultbolaget Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv, genomförs en konsekvensanalys av 2030-målet för transportsektorn. Förslaget om reduktionsplikt av biodrivmedel specialgranskas. Rapporten fokuserar särskilt på uppfyllnad av klimatmålet i relation till mobilitet och tillgänglighet, näringslivets internationella konkurrenskraft och samhällsekonomisk effektivitet.

En av rapportens huvudslutsatser är att det redan nu, trots att klimatlagen precis trätt i kraft, behövs en översyn av rimliga åtgärder och vilka effekter som är realistiska att uppnå till år 2030 inom transportsektorn. Vidare behövs en översyn hur 2030-strategin ska lägga grunden för hur 2045-målet kan uppnås, utifrån ett effektivt och hållbart transportsystem som skapar förutsättningar för konkurrenskraftigt näringsliv.

Det finns också ett stort behov, enligt rapporten, av att balansera användningen av kortsiktiga och kostnadsdrivande ekonomiska och administrativa styrmedel med riktade satsningar på innovativa lösningar och effektiva transportsystem.

Författare