Hur får man de bästa lärarna till de tuffaste skolorna? En rapport om lärarrekryteringen till socialt utsatta skolor.

RAPPORT Publicerad
Rapport_De_basta_lararna_webb.pdf

Att Sverige har en stor brist på utbildade lärare är det i dagsläget få som betvivlar. Värre lär det bli framgent. Dessutom är vissa områden och vissa typer av skolor mer drabbade än andra. Granskningar har exempelvis visat att andelen behöriga och legitimerade lärare är lägre på skolor med ett mindre privilegierat elevunderlag. Annan forskning har funnit att lärarkompetensenär lägre på skolor där en större andel av eleverna är i behov av särskilt stöd. Situationen är såpass allvarlig att varken ökade statsbidrag eller fler karriärtjänster kommer att göra en tillräcklig skillnad, inte ens om åtgärderna slås samman och genomförs samtidigt.  I den här rapporten kartläggs situationen för lärarbristen och snedfördelningen av lärarkompetens i Sverige. En avgränsning har gjorts till grundskolan. Även om det finns flera inhemska aspekter som självfallet måste åtgärdas för att säkra kompetensförsörjningen av lärare, som exempelvis i form av förbättrad arbetsmiljö för lärare, så ligger fokus i den här rapporten framför allt på en internationell utblick i syfte att finna exempel på hur andra länder har agerat för att bryta den pedagogiska snedfördelningen.