Läsförmåga grunden till lärande

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är lite si och så med läslusten hos svenska elever. Följaktligen finns potential till förbättring. Skolan har en viktig uppgift att lära så många elever som möjligt att knäcka läskoden, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert. 

Läsning.
Foto: Hasse Holmberg/TT

Digitaliseringen och att svenska föräldrar är relativt dåliga på att ge sina barn så kallade ”tidiga läsaktiviteter” är orsaker till bristande läslust, enligt PIRLS-undersökningen.

Svenska fjärdeklassare är allt bättre på att läsa – det visar den internationella studien PIRLS. Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat ligger läsförståelsen på samma nivå som 2001, då de svenska eleverna presterade som bäst. Av samtliga 50 länder i studien hamnar Sverige på åttonde plats.

Det är förstås mycket glädjande att den negativa trenden har brutits. Men det förbättrade resultatet innebär inte att dagens insatser räcker. Den som läser statistiken noggrant upptäcker snart det finns förbättringspotential på flera områden.

Precis som i andra internationella undersökningar presterar flickor bättre än pojkar och det finns stora skillnader beroende på elevernas sociala bakgrund. De svenska eleverna utmärker sig också genom att de inte är särskilt förtjusta i att läsa. Sverige hamnar, tillsammans med Danmark, i botten vad gäller andelen elever som ”tycker mycket om” att läsa.

Det resultatet återspeglas också i hur mycket de läser. 63 procent av de svenska eleverna anger att de läser mindre än 30 minuter per dag medan så få som 7 procent anger att de läser mer än en timme per dag. Jämfört med år 2001 har läsningen minskat av alla typer av texter.

Digitaliseringen är förstås ett viktigt skäl till att svenska nioåringar läser färre böcker, serietidningar och dagstidningar. PIRLS mäter inte hur mycket barnen läser medan de ägnar sig åt sociala medier eller spel. Men den bristande lusten kan också ha ett samband med att svenska föräldrar är relativt dåliga på det som PIRLS kallar ”tidiga läsaktiviteter”, det vill säga nöjesläsning av bilderböcker, rim och ramsor medan barnen är små. 35 procent av eleverna hamnar i kategorin som ”ofta” utfört tidiga läsaktiviteter, jämfört med genomsnittet för EU- och OECD-länderna som ligger på 44 procent.

Genomslaget för social bakgrund och föräldrarnas engagemang gör skolans uppgift än mer angelägen. De barn som nu slussas igenom, år från år, utan att lyckas knäcka läskoden måste fångas upp och få särskilt stöd.

Vid en lunchföreläsning på Svenskt Näringsliv den 5 december framhöll hjärnforskaren Martin Ingvar, medförfattare till boken ”Kunskapssynen och pedagogiken”, just vikten av läsförmåga för att förbättra skolresultaten i allmänhet. Det är en färdighet som måste sitta tidigt, åtminstone i årskurs två. Annars läser eleven utan att förstå innehållet, hjärnan är upptagen av själva avkodningen.

Skolan är ett komplext system, den som vill se bättre resultat kan inte förlita sig på quick fixes, ansåg Martin Ingvar, som förordade åtgärder på en rad olika områden. Lärarutbildningen borde reformeras och lärarnas självförtroende måste stärkas. Goda exempel borde spridas mellan skolorna. Alla elever måste mötas av höga förväntningar, inte minst de nyanlända. Det finns ingen anledning att ett barn som kommit till Sverige före 5-6 års ålder inte ska klara av skolan i samma takt som infödda barnen, inskärpte han.

Men framför allt måste skolans fokus ligga på det viktigaste av allt: att lära eleverna att läsa. Det är grunden för all annan kunskapsinhämtning. När eleverna väl lärt sig läsa blir skolan meningsfull – och därmed får de studiero och goda resultat på köpet.

Utbildningskedjan är inte starkare än sin svagaste länk. En väl fungerande grundskola är en förutsättning för att Sverige ska kunna bevara och stärka sin ställning som ledande kunskapsnation.                   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik
NYHET Publicerad:

Rapport: Viktigt att mäta om skolan är bra eller dålig

UTBILDNING Det svenska utbildningsväsendet saknar ett system för att mäta skolornas kvalitet. I en ny rapport föreslås en rad förändringar för att lättare kunna mäta effektiviteten. ”Poängen med rapporten är att lyfta kvalitetsfrågan i skolan”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska nyanlända få bättre grundskolebetyg

UTBILDNING Tre av tio niondeklassare med invandrarbakgrund har behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. För att förbättra resultaten föreslår vi bland annat att skolplikten förlängs till arton år, kortare sommarlov och en bättre studie- och yrkesvägledning, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Framtidens gymnasieskola: ”Kan lära av näringslivets effektivitet”

UTBILDNING Gymnasiekommissionen har presenterat sin slutrapport om hur svensk gymnasieskola bör se ut år 2030. Syftet är att motverka Sveriges allt mer ökande kompetensbrist. Under ett seminarium nyligen låg fokus på att individualisera lärandet och nyttja digitala verktyg på nya sätt, men även på hur näringslivet kan inspirera en omstrukturering av skolornas ledning.
NYHET Publicerad:

Kommission: Så ska framtidens gymnasieskola se ut

UTBILDNING Gymnasiekommissionen har presenterat sina slutsatser. Siktet är inställt på 2030. Fram tills dess ska svenska gymnasieelever ha höjt kunskapsnivån. Det ska ske genom att lärarrollen renodlas och digitaliseras, fler statliga kvalitetskontroller, att betygsystemet görs om och satsningar på yrkesprogram.
NYHET Publicerad:

Ljusa framtidsutsikter för teknikeleverna

YRKESUTBILDNING Alla får jobb. Det är en av orsakerna till att söktrycket till SKF Tekniska Gymnasium i höstas nådde all-time-high. Förhoppningsvis är det också en trend som gör att allt fler väljer tekniska utbildningar på gymnasiet.
NYHET Publicerad:

Så ser föräldrar på gymnasievalet

GYMNASIEVALET Snart är det dags för drygt 110 000 elever i årskurs nio att göra sina gymnasieval. Det är många faktorer som har betydelse för valet. De högskoleförberedande programmen verkar ha högre status än yrkesprogrammen bland föräldrarna, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Så klarar sig gymnasieelever på arbetsmarknaden

KOMMENTAR För att lösa knutarna på arbetsmarknaden måste gymnasieprogrammen bli mer relevanta för yrkeslivet. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Tobias Krantz och Johan Olsson på DN Debatt, och hänvisar till den nya upplysningstjänsten Gymnasiekvalitet.se för ett bättre utbildningsval.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom gymnasievalet noga

DEBATT Jämför utbildningar på olika skolor, våga utmana din tonåring är några tips till föräldrar inför gymnasievalet.
NYHET Publicerad:

Tvångsplacering löser inte segregationen

KOMMENTAR Minskad valfrihet motverkar inte skolsegregation. Det finns alternativ som gör den vanliga skolan attraktiv för fler. Bygg ut skolor som fungerar väl, skapa en kultur där alla elever lär sig mer och se till att skolor med störst behov kan rekrytera skickliga skolledare och lärare, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Bra skola kräver rätt fokus

KOMMENTAR Utbildningspolitiken är en viktig samhällsfråga. Nästa regering behöver bland annat fokusera på kvalitet och studiero, värna friskolereformen och stärka samarbetet med företag inom hela utbildningssystemet, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Företagens behov bör spilla över på Komvux

KOMMENTAR Komvuxutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. Bra att utredningen ser behovet av att förändra urvalsreglerna, så att fler personer snabbare kan komma i jobb, skriver Helen Rönnholm, utbildningspolitisk expert.