Skolan är inte mer ojämlik nu än tidigare

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen har fel om likvärdigheten. Det finns inga tecken på att skolan är mer ojämlik nu än tidigare. Det är häpnadsväckande att Skolverkets slutsatser om familjebakgrundens betydelse förklaras av att allt fler femtonåringar med invandrarbakgrund går i sjuan och åttan. Det skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert.

Skolklass
Foto: colourbox.com

IFAU-forskare konstaterar att likvärdigheten i grundskolan har varit konstant över tid. Familjebakgrundens betydelse för resultaten har inte ökat, och skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har inte förändrats.

Har likvärdigheten i skolan verkligen försämrats? Nej, säger forskaren Gabriel Heller-Sahlgren i en ny och fördjupad analys av Pisa-resultaten som presenteras på Dagens Nyheters debattsida (31/8 2017). I skarp kontrast till Skolverket och regeringen finner Heller-Sahlgren få tecken på att föräldrarnas utbildning har fått större betydelse för elevernas resultat i Pisa.

Först och främst jämför regeringen äpplen och päron. Att ha lågutbildade föräldrar i dag är något annat än för 15-20 år sedan. Gruppen elever med låg socioekonomisk status är dels mindre, dels består den i mycket större utsträckning av invandrarelever. Med en enkel justering – en standardisering av elevernas bakgrund varje provår – som kontrollerar för detta förändras resultaten dramatiskt. Det finns inga tecken på någon ökning av den socioekonomiska bakgrundens betydelse. Tvärtom var föräldrarnas påverkan viktigare 2003 än de var 2015.

Någon skulle då kunna invända att Heller-Sahlgren gör en statistisk undanmanöver för att förvilla. Men även med regeringens sätt att räkna håller inte slutsatserna om familjebakgrundens betydelse. De tar nämligen inte hänsyn till att allt fler invandrarelever skriver provet när de går i sjuan och åttan.

Pisa genomförs av ett utvalt antal femtonåringar, oavsett om de går på gymnasiet eller precis har börjat högstadiet. Och sedan 2006 har andelen elever födda utomlands som går i årskurs 7 och 8 när de skriver provet ökat markant. Dessa elever har fått mindre undervisning vid provtillfället än sina jämnåriga kamrater och har generellt sett också lägre socioekonomisk bakgrund. Genom att kontrollera för årskurs och utländsk bakgrund försvinner huvuddelen av effekten.

Heller-Sahlgren får stöd från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). IFAU-forskarna finner att likvärdigheten i grundskolan har varit konstant över tid: familjebakgrundens betydelse för resultaten har inte ökat och skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har inte förändrats.

I en intervju med Sveriges radio (10/12 2016) utvecklar Björn Öckert, professor i nationalekonomi verksam vid IFAU, kritiken om Pisa-resultat som grund för analyser av jämlikheten i skolan. Han menar att OECD använder indikatorer som är väldigt problematiska. Undersökningen baseras dessutom på enkätsvar från elever. Det är därför svårt att bedöma vad likvärdighetsresultaten i Pisa betyder.

– På IFAU studeras syskon från samma familj, vilket är ett mer stabilt sätt att mäta likvärdighet på. Det sker ingen förändring i betydelsen av familjebakgrund för resultaten. Med vårt sätt att mäta har likvärdigheten inte försämrats, säger Björn Öckert.

Gabriel Heller-Sahlgrens nya och fördjupade analys visar att lite tyder på att likvärdigheten har försämrats. Men den bristande likvärdighet måste bekämpas även om den inte ökar. Det är djupt oroväckande att elever med olika hemförhållanden inte får samma chans i skolan. Lösningen är inte att införa kvoter eller att avskaffa valfriheten. I stället handlar det om att ge landets rektorer och lärare de förutsättningar som krävs för att komma tillrätta med problemet. Svenskt Näringsliv har föreslagit en ökad omfördelning av resurser till skolor med stora behov. Vi har också krävt tuffare ingripanden mot kommuner och skolor som år efter år presterar låga resultat. Det gäller också att se till att Sveriges bästa lärare och skolledare tar sig an skolorna med störst behov, t.ex. i utsatta områden.

Men regeringen vill hellre prata om vinstförbud än åtgärder som verkligen löser problemen. Det är mycket möjligt att förskolor och skolor för över 300 000 barn och elever inom kort kommer att ”slås ut”. Regeringen är säkert beredd att offra dessa barn och elever som en ”kompromiss” för att behålla makten, men Heller-Sahlgrens rapport visar att de inte kan använda likvärdigheten som argument.

Länk till debattartikel i Dagens Nyheter

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.