Slå vakt om valfriheten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Under det senaste årtiondet har elevernas bakgrund fått en ökad betydelse för hur väl de lyckas i skolan. Dessutom har skolsegregationen ökat, vilket innebär att elever med olika bakgrund inte möts lika ofta i skolan. Det är det dystra budskapet i en ny rapport från Skolverket.

KarinRebas

Karin Rebas, skolpolitisk expert

En viktig faktor är ökningen och den förändrade sammansättningen i gruppen utlandsfödda elever. Det är mycket som tyder på att skolan inte blivit sämre på sitt kompensatoriska uppdrag – utan att ”elevernas förutsättningar, som de har med sig hemifrån, har blivit mer olikartade och gjort det kompensatoriska uppdraget svårare”, skriver rapportförfattarna.

De utlandsfödda eleverna är äldre och kommer från länder med sämre utbildningssystem, vilket gör att eleverna har fått sämre förutsättningar att nå goda resultat jämfört med tidigare årskullar.

Att fler och äldre elever från krigsdrabbade länder får effekter för skolresultaten i stort är knappast förvånande. Sverige har många skickliga lärare och de nyanlända eleverna är ofta ambitiösa, men även med optimala förutsättningar kan det vara omöjligt att lära sig ett nytt språk och ta igen flera års missad skolgång på kort tid.

Det är sant att boendesegregationen och skolans svårigheter att kompensera för familjebakgrund leder till en situation där vissa skolor väljs bort – av såväl elever som lärare.  Risken finns dock att några av åtgärderna som föreslås skulle förvärra effekten.

Svaret från exempelvis Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är att ”se över skolvalet och etableringsrätten”. Det är feltänkt. Att inskränka det fria skolvalet riskerar snarare att förvärra segregationen. Det reella alternativet till skolval är närhetsprincip – att eleven måste gå i den skola som ligger närmast hemmet; det leder till ökade klyftor förvärrad integration. Rätt utformat är skolval snarare en viktig murbräcka mot segregation.

Välbärgade föräldrar skulle också kunna välja bort det offentliga skolsystemet genom att själva finansiera exklusiva privatskolor med som kan locka till sig skickliga lärare, något som verkligen skulle skapa ett A- och B-lag i Skolsverige. I länder utan valfrihet inom ramen för offentlig finansiering finns det ofta istället en omfattande privatskolesektor. Det nationella skolsystemet slits isär. Det skulle kunna leda till kraftigt ökad segregation på sikt.

Jag är - precis som skoldebattören Åsa Melander https://www.svd.se/vem-vill-ta-risk-med-barnets-skolgang-for-allas-basta - övertygad om att tvångsplacering på skolor med ”dåligt” rykte inte kommer att fungera för att minska segregationen. Resursstarka föräldrar kommer att hitta andra vägar.

Lösningen ligger snarare i att skapa skolor som är attraktiva för alla - för såväl resurssvaga som resursstarka familjer.

Det behövs tuffare ingripanden mot huvudmän och skolor som år efter år presterar usla resultat. Socioekonomiska förutsättningar måste få ett tydligare genomslag i skolpengen. Skolan behöver få användbara mått på progression, så att elever och föräldrar kan göra vettiga val, baserade på det värde som en enskild skola faktiskt tillför.

Det gäller också se till att de skickligaste lärarna och skolledarna tar sig an skolorna med störst behov. Här kan man influeras av länder, som Sydkorea, där man har lyckats rekrytera skickliga lärare till de mest krävande skolorna. Fungerande incitamentsstrukturer handlar inte bara om höjda löner, utan också om andra typer av reformer, som tvålärarsystem, som kan göra arbetsbördan lättare.

Sverige har en unik modell som förenar frihet och jämlikhet – valfrihet inom ramen för offentlig finansiering och förbud mot skolavgifter. Svensk skola är i stort behov av reformer; att alla elever oavsett bakgrund ska få samma chans i skolan är centralt. Men den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bra att näringslivets behov av kompetens ska styra

UTBILDNING Arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra gymnasieskolans olika program i framtiden, enligt en utredning. Svenskt Näringsliv välkomnar den övergripande inriktningen.
NYHET Publicerad:

Likvärdighetsutredning missar målet

KOMMENTAR Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår ett förändrat skolval. "Svenskt Näringsliv anser att utredningen landar i ett antal mycket problematiska förslag", skriver Magnus Wallerå, chef för utbildning, forskning & innovation.
NYHET Publicerad:

Rätt program ökar chanserna att klara av gymnasieskolan

KOMMENTAR 25 procent av gymnasieeleverna, som går det avslutande året på högskoleförberedande program, studerar inte vidare, enligt nya siffror från SCB. Bättre går det för dem som går ett yrkesprogram. Chanserna att klara av gymnasieskolan ökar om eleverna väljer rätt program, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Ökad kvalitet i skolan viktigare än kösystem

DEBATT Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill avskaffa kötid som urvalskriterium för fristående skolor för att motverka segregation. Fel fokus, anser Svenskt Näringsliv som hellre ser åtgärder som ökar kvalitén i skolan.    
NYHET Publicerad:

Skolinspektionen ska visa musklerna

UTBILDNING Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

DN Debatt. ”Gymnasiets yrkesprogram leder snabbast till jobb”

DEBATT Ny statistik visar att det är stor skillnad mellan olika gymnasieprogram i hur lång tid det tar för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka medvetenheten om hur programmen står sig på arbetsmarknaden, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar ger välbetalda jobb

UTBILDNING Studenter från yrkesutbildningar har en gynnsam löneutveckling, visar siffror från SCB som Ekonomifakta har sammanställt.
NYHET Publicerad:

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

KOMMENTAR Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

KOMMENTAR Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
NYHET Publicerad:

Så blir studievägledningen effektivare

UTBILDNING Studievägledningen i den svenska skolan måste bli bättre, anser flera instanser. Större möjligheter att mäta och följa upp verksamheten samt en övergripande strategi på området är centralt, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagen måste få större inflytande över yrkesutbildningar  

DEBATT Företag efterfrågar kompetens från gymnasial yrkesutbildning, men vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Kompetenskrisen kräver att staten och privata företag tar ett större ansvar för utformningen av yrkesutbildningarna, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson.
NYHET Publicerad:

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

KOMMENTAR Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
NYHET Publicerad:

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

KOMMENTAR Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får Sveriges elever en bättre skolgång

UTBILDNING Allt fler elever går ut skolan utan godkänt i alla ämnen. För att vända trenden har Svenskt Näringsliv tagit fram fem konkreta förslag. ”Ju bättre prestationer på nationella prov, desto högre blir tillväxten”, sa rapportförfattaren Anders Morin vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Samordnade antagningar bra för svensk skola

UTBILDNING En ny rapport ger ytterligare bränsle till debatten om det fria skolvalet. Bland annat föreslås att antagningarna samordnas, vilket ger skolor en tydligare bild av vilka och hur många elever som börjar vid terminstarten.
NYHET Publicerad:

Svenska elever underpresterar – här är lösningarna

DEBATT Sverige hade kunnat ha betydligt högre tillväxt om landets elever presterat bättre på internationella prov. Att öka den lärarledda undervisningen och andelen friskoleelever skulle höja tillväxten betydligt, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Gymnasierapporten 2019 - attityder, antal och etablering

RAPPORT I en ny rapport redovisar Svenskt Näringsliv statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den.
NYHET Publicerad:

Så vänder svensk skola den negativa utvecklingen

KOMMENTAR Det krävs omfattande reformer om Sverige ska lyckas vända den negativa utvecklingen i skolan, hävdar OECD i en färsk analys. Kompetent personal, fokus på kunskap och tydlig redovisning för hur skolan presterar är några förslag från Karin Rebas, utbildningsexpert, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik