Skolseminarium
Foto: SÖREN ANDERSSON

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.

Trots en rådande högkonjunktur har Sverige en relativt hög arbetslöshet. Enligt Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, är detta problematiskt och riskerar att bidra till att de personer som inte lyckats skaffa sig ett jobb står sig dåligt rustade när konjunkturen vänder nedåt.

– Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd. Vi vill att skolan och landets skolpolitiker tar bristerna på allvar. Det krävs en starkare samverkan mellan skola och näringsliv för att öka såväl lärarnas som elevernas förståelse för företagandets villkor.

Frågan om hur Sverige ska få en mer relevant och bättre skola för framtidens jobb diskuterades på ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv under Almedalsveckan.

En av paneldeltagarna var Susann Jungåker som är vd och rektor på Mälardalens Tekniska Gymnasium. Hon menar att trots att de har en mycket nära relation till näringslivet, på grund av sina ägare AstraZeneca och Scania, så kan mycket av deras arbete implementeras på andra skolor.

– Det är förstås otroligt viktigt för vår verksamhet att vi har en kund som ständigt ger återkoppling till oss och till eleverna. Vi har på många sätt anammat näringslivets arbetssätt och arbetar mycket med kvaliteten.

Hon menar vidare de ställer höga krav på sina elever. Dels på grund av att eleverna själva efterfrågar det för sin motivation, dels på grund av att näringslivet kräver det.

– Dessutom tror jag att det är problematiskt att de som läser teoretiska program kan fjärma sig från arbetslivet. Det är otroligt viktigt att eleverna får känna att det som de lär sig i skolbänken faktiskt efterfrågas av näringslivet.

Lena Hallengren, ordförande utbildningsutskottet (S), menar att problemen med kompetensförsörjning är en jätteutmaning för hela samhället.

– Vi kan inte bestämma vilka utbildningar som unga ska söka sig till. Det handlar snarare om att förbättra matchningen mellan skolan och näringslivet. Och det kommer inte att lösas genom att vi sänker löner eller skatter. Vi borde snarare satsa mer på läraryrket och se till att elever får en tätare kontakt med näringslivet under sin studietid.

Hon anser vidare att det finns en del arbete som kan göras regionalt.

– Vi måste dela på ansvaret. Eftersom vi vet att det är svårt att skapa nya nischade utbildningar, som har få sökande, så kan bättre arbete på regional nivå få fram utbildningar.

Svenskt Näringsliv har lagt fram en färdplan för politiker och skolan. I den efterlyser organisationen bland annat att utbildning på alla nivåer måste hålla högre kvalitet, relevansen måste stärkas, samverkan med arbetslivet måste förbättras och att ungdomar måste tidigt lära sig grundläggande sociala färdigheter. 

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling anser att kompetens inte är synonymt med utbildning.

Det grundläggande problemet handlar inte om att det saknas utbildade personer utan snarare om att företagen inte hittar personer med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. Han menar även att skolan har det huvudsakliga ansvaret för att lära ungdomar studieteknik, hur man fungerar på en arbetsplats samt hur man ska kunna möta krav och förväntningar.

– Det är otroligt viktigt att unga förstår vikten av att till exempel komma i tid, vara förberedd, ha en positiv attityd och att ställa upp. Det handlar i grunden om attityd. Vi menar att det finns ett tydligt samband mellan ett tryggt studieklimat i skolan och kunskapsresultat, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar riskerar försvinna i stram statsbudget

DEBATT Yrkeshögskolans expansion är hotad. 11 000 yrkeshögskoleplatser riskerar att försvinna eftersom det saknas pengar till en aviserad utbyggnad av utbildningsplatser i övergångsregeringens budgetförslag, skriver företrädare för tretton medlemsorganisationer.
NYHET Publicerad:

Utbildningar bör spegla arbetsmarknadens behov

KOMMENTAR Lärosäten bör belönas om de lyckas med att skapa utbildningar, som snabbt ger nyexaminerade ett arbete som passar deras utbildning, skriver högskoleexpert Fredrik Sand.
NYHET Publicerad:

Svenska universitet borde kunna bättre

KOMMENTAR Svenska universitet halkar ner på en internationell lista över världens främsta lärosäten. "Sverige borde kunna bättre och klättra rejält i rankningarna”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utländska toppstudenter ratar Sverige

ARBETSMARKNAD En av tio studenter, utanför EU/ESS, går över till den svenska arbetsmarknaden efter studierna. Ett tungt ansvar vilar på Migrationsverket, anser Fredrik Voltaire, näringslivsexpert.
NYHET Publicerad:

Intyg på godkänd kompetens öppnar för fler jobb

KOMMENTAR Det råder kompetensbrist i de flesta branscher. Att få alla kvalifikationer kartlagda, värderade och godkända är avgörande för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och öka matchningen, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lärosätenas ställning lyfter utbildningen

KOMMENTAR Chalmers tekniska högskola är landets mest prestigefyllda lärosäte. Samtidigt tappar Karolinska Institutet i anseende, visar en ny ranking. ”Denna och liknande undersökningar bidrar till att höja kvalitén på svensk utbildning och hjälper studenter välja rätt”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Internationalisering – krävande strategi för regering och universitet

KOMMENTAR Regeringen har tagit initiativ till en ny strategi för internationalisering för högre utbildning och forskning i Sverige. Det är välkommet. Men tyvärr saknas viktiga frågor i strategin, exempelvis uppehållstillstånd, bostadsbristen och samarbetet med näringslivet. Universitet, högskolor och myndigheter har mycket att leva upp till, men regeringen måste också leverera, skriver Fredrik Sand högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Resurstilldelning till högre utbildning bör stöpas om

KOMMENTAR Det är dags att göra om systemet som fördelar resurser till universitet och högskolor. Utbildningar bör till exempel anpassas efter arbetsmarknadens behov. Lärdom finns att få från Nederländerna, Norge och Österrike, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten ska inte styra över universitetens pengar

UTBILDNING Den svenska staten bestämmer idag hur mycket pengar universitet och högskolor ska satsa på utbildning respektive forskning. I en färsk rapport beställd av Svenskt Näringsliv utreds om Sverige har något att lära av tre länder som provat en annan väg.
NYHET Publicerad:

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

KOMMENTAR Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
NYHET Publicerad:

Danska lärdomar kan stärka Sveriges högutbildade

UTBILDNING För att göra Sveriges högutbildade mer gångbara på arbetsmarknaden kan Danmark vara en bra förebild, enligt en ny rapport. Men för att efterlikna den danska modellen krävs det att alla inom politiken, näringslivet och akademin vågar öppna för ett tätare samarbete.
NYHET Publicerad:

HD-dom ger utländska studenter upprättelse

KOMMENTAR HD:s dom ger den amerikanska studenten Connie Dickinson pengarna tillbaka för en utbildning som inte höll måttet. En välkommen upprättelse, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.