Skolseminarium
Foto: SÖREN ANDERSSON

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.

Trots en rådande högkonjunktur har Sverige en relativt hög arbetslöshet. Enligt Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, är detta problematiskt och riskerar att bidra till att de personer som inte lyckats skaffa sig ett jobb står sig dåligt rustade när konjunkturen vänder nedåt.

– Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd. Vi vill att skolan och landets skolpolitiker tar bristerna på allvar. Det krävs en starkare samverkan mellan skola och näringsliv för att öka såväl lärarnas som elevernas förståelse för företagandets villkor.

Frågan om hur Sverige ska få en mer relevant och bättre skola för framtidens jobb diskuterades på ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv under Almedalsveckan.

En av paneldeltagarna var Susann Jungåker som är vd och rektor på Mälardalens Tekniska Gymnasium. Hon menar att trots att de har en mycket nära relation till näringslivet, på grund av sina ägare AstraZeneca och Scania, så kan mycket av deras arbete implementeras på andra skolor.

– Det är förstås otroligt viktigt för vår verksamhet att vi har en kund som ständigt ger återkoppling till oss och till eleverna. Vi har på många sätt anammat näringslivets arbetssätt och arbetar mycket med kvaliteten.

Hon menar vidare de ställer höga krav på sina elever. Dels på grund av att eleverna själva efterfrågar det för sin motivation, dels på grund av att näringslivet kräver det.

– Dessutom tror jag att det är problematiskt att de som läser teoretiska program kan fjärma sig från arbetslivet. Det är otroligt viktigt att eleverna får känna att det som de lär sig i skolbänken faktiskt efterfrågas av näringslivet.

Lena Hallengren, ordförande utbildningsutskottet (S), menar att problemen med kompetensförsörjning är en jätteutmaning för hela samhället.

– Vi kan inte bestämma vilka utbildningar som unga ska söka sig till. Det handlar snarare om att förbättra matchningen mellan skolan och näringslivet. Och det kommer inte att lösas genom att vi sänker löner eller skatter. Vi borde snarare satsa mer på läraryrket och se till att elever får en tätare kontakt med näringslivet under sin studietid.

Hon anser vidare att det finns en del arbete som kan göras regionalt.

– Vi måste dela på ansvaret. Eftersom vi vet att det är svårt att skapa nya nischade utbildningar, som har få sökande, så kan bättre arbete på regional nivå få fram utbildningar.

Svenskt Näringsliv har lagt fram en färdplan för politiker och skolan. I den efterlyser organisationen bland annat att utbildning på alla nivåer måste hålla högre kvalitet, relevansen måste stärkas, samverkan med arbetslivet måste förbättras och att ungdomar måste tidigt lära sig grundläggande sociala färdigheter. 

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling anser att kompetens inte är synonymt med utbildning.

Det grundläggande problemet handlar inte om att det saknas utbildade personer utan snarare om att företagen inte hittar personer med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. Han menar även att skolan har det huvudsakliga ansvaret för att lära ungdomar studieteknik, hur man fungerar på en arbetsplats samt hur man ska kunna möta krav och förväntningar.

– Det är otroligt viktigt att unga förstår vikten av att till exempel komma i tid, vara förberedd, ha en positiv attityd och att ställa upp. Det handlar i grunden om attityd. Vi menar att det finns ett tydligt samband mellan ett tryggt studieklimat i skolan och kunskapsresultat, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad dialog mellan högskolan och yrkeshögskolan

KOMMENTAR Idag presenterar Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan en utredning där man lyfter ett antal förslag för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Det är ett efterlängtat initiativ som välkomnas av näringslivet.
NYHET Publicerad:

Högskolepolitiken behöver reformeras

KOMMENTAR Hur vi lyckas med högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges utveckling. Därför är det dags att regeringen tar itu med problemen och bland annat ser till att arbetsmarknadens behov tillgodoses, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Så får vi en högskola i världsklass

UTBILDNING Inför en etableringspeng och innovationspremie. Det är några av förslagen i Svenskt Näringslivs skuggutredning om hur framtidens högre utbildning ska se ut. ”Lyckas lärosätena bra ska de också få mer pengar”, sa Fredrik Sand, en av rapportförfattarna på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hög träffsäkerhet inom yrkeshögskolan

UTBILDNING Yrkeshögskolan spelar en viktig roll för det livslånga lärandet. 70 procent av de studerande uppger att de fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter examen, visar en uppföljningsstudie från Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

Avsaknad av incitament och eget ansvar sänker svensk forskning

KOMMENTAR Statens roll som forskningsfinansiär måste bli tydligare. Annars riskerar politiken att fortsatt bli såväl otydlig som ineffektiv. Denna stora och samhällskritiska sektor förtjänar en bättre politik och ett vassare ledarskap, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Sverige bör locka utländska universitet

KOMMENTAR Sverige har alltför svårt att locka till sig utländska forskare och studenter. Frågan om etableringen av filialer av utländska universitet i Sverige bör få förnyad uppmärksamhet, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

”Yrkeshögskolan behöver fördubbla antalet platser”

KOMMENTAR Under en tioårsperiod behöver yrkeshögskolan öka antalet platser från 30 000 till 60 000 för att täcka behoven. Parallellt behöver utbyggnadstakten av den akademiska högskolan minska, skriver Helen Rönnholm och Tobias Krantz i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningar riskerar försvinna i stram statsbudget

DEBATT Yrkeshögskolans expansion är hotad. 11 000 yrkeshögskoleplatser riskerar att försvinna eftersom det saknas pengar till en aviserad utbyggnad av utbildningsplatser i övergångsregeringens budgetförslag, skriver företrädare för tretton medlemsorganisationer.
NYHET Publicerad:

Utbildningar bör spegla arbetsmarknadens behov

KOMMENTAR Lärosäten bör belönas om de lyckas med att skapa utbildningar, som snabbt ger nyexaminerade ett arbete som passar deras utbildning, skriver högskoleexpert Fredrik Sand.
NYHET Publicerad:

Svenska universitet borde kunna bättre

KOMMENTAR Svenska universitet halkar ner på en internationell lista över världens främsta lärosäten. "Sverige borde kunna bättre och klättra rejält i rankningarna”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Utländska toppstudenter ratar Sverige

ARBETSMARKNAD En av tio studenter, utanför EU/ESS, går över till den svenska arbetsmarknaden efter studierna. Ett tungt ansvar vilar på Migrationsverket, anser Fredrik Voltaire, näringslivsexpert.
NYHET Publicerad:

Intyg på godkänd kompetens öppnar för fler jobb

KOMMENTAR Det råder kompetensbrist i de flesta branscher. Att få alla kvalifikationer kartlagda, värderade och godkända är avgörande för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och öka matchningen, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Lärosätenas ställning lyfter utbildningen

KOMMENTAR Chalmers tekniska högskola är landets mest prestigefyllda lärosäte. Samtidigt tappar Karolinska Institutet i anseende, visar en ny ranking. ”Denna och liknande undersökningar bidrar till att höja kvalitén på svensk utbildning och hjälper studenter välja rätt”, skriver Fredrik Sand, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Internationalisering – krävande strategi för regering och universitet

KOMMENTAR Regeringen har tagit initiativ till en ny strategi för internationalisering för högre utbildning och forskning i Sverige. Det är välkommet. Men tyvärr saknas viktiga frågor i strategin, exempelvis uppehållstillstånd, bostadsbristen och samarbetet med näringslivet. Universitet, högskolor och myndigheter har mycket att leva upp till, men regeringen måste också leverera, skriver Fredrik Sand högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.