Övergripande lönestatistik avseende september 2014

RAPPORT Publicerad
Fakta om löner.pdf

Lönerna i Svenskt Näringslivs medlemsföretag var i september 2014 i genomsnitt 26 900 kronor i månaden för arbetare och 39 000 kronor i månaden för tjänstemän. Mellan september 2013 och september 2014 var löneutvecklingen 2,1 procent för arbetare och 2,7 procent för tjänstemän. Löneutvecklingen har varierat över tiden både för tjänstemän och för arbetare, men den genomsnittliga löneutvecklingen per år under den senaste 3-årsperioden har varit cirka 2,3 - 2,4 procent för både arbetare och för tjänstemän.

Svenskt Näringsliv samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Denna rapport är en övergripande sammanställning av slutresultatet av årets undersökning, som avser lönerna i september månad 2013. Här redovisas lönenivåer, lönespridning och löneutveckling för arbetare respektive tjänstemän fördelat på näringsgren. Sist finns en kortfattad kvalitetsredovisning av lönestatistiken.

Författare