Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

NYHET Publicerad

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver", skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 

Bildcollage.jpg

En ny modell av utvecklingsledighet riskerar att ytterligare öka företagens problem med kompetensförsörjning, anser Svensk Näringsliv.

Miljöpartiets förre partisekreterare Anders Wallner har i dag presenterat första delen i ”Utredningen för hållbart arbetsliv över tid”. Betänkandet domineras av ett förslag om en så kallad utvecklingsledighet, vilket har stora likheter med det numera avskaffade friåret.

Förslaget om utvecklingsledighet består, kort beskrivet, av en möjlighet för personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden att vara lediga för bland annat studier och andra typer av fortbildning i upp till ett år. Precis som med friåret är en förutsättning för möjligheten till ledighet att den anställde kan ersättas av en vikarie som arbetsgivaren godkänner. Vikarien ska vara inskriven vid den offentliga Arbetsförmedlingen.

Ersättningen är generös, inte minst om man jämför med andra som studerar, och motsvarar hela den ersättning som den ledige skulle få som arbetslös – men utan någon nedtrappning efter de första hundra dagarna. Enligt uppgifter till Ekot bedömer utredningen att vid stort intresse kommer systemet kosta över tio miljarder per år.

Förslaget är olyckligt ur många synvinklar. Utveckling och fortbildning är naturligtvis viktigt, men att staten återigen satsar stora pengar på att ge de som redan har ett jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet är knappast vad arbetsmarknaden behöver. Den ökade frånvaron riskerar naturligtvis att ytterligare öka företagens problem med kompetensförsörjning. Som arbetsmarknadspolitisk åtgärd är det också en mycket dyr och sannolikt ineffektiv insats. Istället borde fokus riktas mot mer angelägna frågor som att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa till arbete.

Erfarenheterna av friåret är inte positiva. Enligt IFAU ledde det troligen till minskad sysselsättning och några positiva effekter i form av minskad sjukfrånvaro kunde inte beläggas. Det fanns heller inte heller något som tydde på att friårsledigheten gav höjd pensionsålder, snarare tvärtom.

Även utvärderingar av den finska alterneringsledigheten, som utredningen hämtat en hel del inspiration från, visar på samma effekter som friåret. Det är därför högst troligt att även den utvecklingsledighet som utredningen nu föreslår kommer att leda till motsvarande konsekvenser. Det skulle då gå tvärtemot mot de ambitioner som de flesta svenska politiska partier har om att fler måste arbeta längre för att vi ska klara pensionsåtagandena och de offentliga finanserna framöver.

Andra frågor som utredningen skulle bedöma var införandet av en generell rätt att arbeta deltid och lagstadgade arbetstidsbanker. Några sådana förslag lämnar utredningen positivt nog inte, bland annat med motiveringen att det är frågor som arbetsmarknadens parter ska hantera.

Utredningen föreslår dock en rätt för en anställd att begära att få arbeta deltid. Arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja deltiden, men måste under skadeståndsansvar ge ett skriftligt svar på frågan inom viss tid.

Förslaget innebär inget annat än ett slag i luften och kommer inte få några andra effekter än att det skulle vara en helt omotiverad ökning av företagens administrativa börda.

De allra flesta anställda är redan medvetna om att det redan i dag går att fråga om det är möjligt att gå ner i arbetstid och arbetsgivarna ger då ett svar utifrån verksamhetens förutsättningar. Det är en del av den naturliga och fortlöpande dialog som sker på arbetsplatserna i denna och många andra liknande frågor. Den dialogen stärks inte av att införa skadeståndssanktionerade skyldigheter att ge skriftliga svar – det skulle snarare ge rakt motsatt effekt.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.