Friåret i ny skepnad – knappast vad svensk arbetsmarknad behöver

NYHET Publicerad

KOMMENTAR En statlig utredning föreslår en ny modell kallad utvecklingsledighet. ”Att återigen satsa stora pengar på att ge de som redan har jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet, är knappast vad svensk arbetsmarknad behöver", skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 

Bildcollage.jpg

En ny modell av utvecklingsledighet riskerar att ytterligare öka företagens problem med kompetensförsörjning, anser Svensk Näringsliv.

Miljöpartiets förre partisekreterare Anders Wallner har i dag presenterat första delen i ”Utredningen för hållbart arbetsliv över tid”. Betänkandet domineras av ett förslag om en så kallad utvecklingsledighet, vilket har stora likheter med det numera avskaffade friåret.

Förslaget om utvecklingsledighet består, kort beskrivet, av en möjlighet för personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden att vara lediga för bland annat studier och andra typer av fortbildning i upp till ett år. Precis som med friåret är en förutsättning för möjligheten till ledighet att den anställde kan ersättas av en vikarie som arbetsgivaren godkänner. Vikarien ska vara inskriven vid den offentliga Arbetsförmedlingen.

Ersättningen är generös, inte minst om man jämför med andra som studerar, och motsvarar hela den ersättning som den ledige skulle få som arbetslös – men utan någon nedtrappning efter de första hundra dagarna. Enligt uppgifter till Ekot bedömer utredningen att vid stort intresse kommer systemet kosta över tio miljarder per år.

Förslaget är olyckligt ur många synvinklar. Utveckling och fortbildning är naturligtvis viktigt, men att staten återigen satsar stora pengar på att ge de som redan har ett jobb betalt för att vara frånvarande från arbetet är knappast vad arbetsmarknaden behöver. Den ökade frånvaron riskerar naturligtvis att ytterligare öka företagens problem med kompetensförsörjning. Som arbetsmarknadspolitisk åtgärd är det också en mycket dyr och sannolikt ineffektiv insats. Istället borde fokus riktas mot mer angelägna frågor som att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa till arbete.

Erfarenheterna av friåret är inte positiva. Enligt IFAU ledde det troligen till minskad sysselsättning och några positiva effekter i form av minskad sjukfrånvaro kunde inte beläggas. Det fanns heller inte heller något som tydde på att friårsledigheten gav höjd pensionsålder, snarare tvärtom.

Även utvärderingar av den finska alterneringsledigheten, som utredningen hämtat en hel del inspiration från, visar på samma effekter som friåret. Det är därför högst troligt att även den utvecklingsledighet som utredningen nu föreslår kommer att leda till motsvarande konsekvenser. Det skulle då gå tvärtemot mot de ambitioner som de flesta svenska politiska partier har om att fler måste arbeta längre för att vi ska klara pensionsåtagandena och de offentliga finanserna framöver.

Andra frågor som utredningen skulle bedöma var införandet av en generell rätt att arbeta deltid och lagstadgade arbetstidsbanker. Några sådana förslag lämnar utredningen positivt nog inte, bland annat med motiveringen att det är frågor som arbetsmarknadens parter ska hantera.

Utredningen föreslår dock en rätt för en anställd att begära att få arbeta deltid. Arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja deltiden, men måste under skadeståndsansvar ge ett skriftligt svar på frågan inom viss tid.

Förslaget innebär inget annat än ett slag i luften och kommer inte få några andra effekter än att det skulle vara en helt omotiverad ökning av företagens administrativa börda.

De allra flesta anställda är redan medvetna om att det redan i dag går att fråga om det är möjligt att gå ner i arbetstid och arbetsgivarna ger då ett svar utifrån verksamhetens förutsättningar. Det är en del av den naturliga och fortlöpande dialog som sker på arbetsplatserna i denna och många andra liknande frågor. Den dialogen stärks inte av att införa skadeståndssanktionerade skyldigheter att ge skriftliga svar – det skulle snarare ge rakt motsatt effekt.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

KOMMENTAR Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste vässa politiken för att möta ökande arbetslöshet

HÖSTBUDGET "Regeringens prognos för arbetslösheten är överspelad. Fyra månader i rad har den svenska arbetslösheten legat klart över snittet i EU. Nu måste regeringen vässa sin politik för att möta trendbrottet på arbetsmarknaden." Det säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens budget.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

”Privata aktörer riskerar dö sotdöden innan reformen är sjösatt”

KOMMENTAR Privata aktörer ska ta över viktiga delar av Arbetsförmedlingen uppdrag. Under sommaren har det visat sig att samma leverantörer inte får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

ARBETSMARKNAD Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

ARBETSMARKNAD Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

ARBETSMARKNAD Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.
NYHET Publicerad:

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

ARBETSMARKNAD Att utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden än infödda svenskar beror på många olika saker, konstateras i en ny rapport. Och det krävs många olika lösningar – och snabba insatser. "Sverige skulle vinna mer på att komma igång tidigt", säger nationalekonomen Patrick Joyce.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.