Energikommissionen och industrins konkurrenskraft – Energi som möjliggörare för framtidens näringsliv

RAPPORT Publicerad
Energikommissionen och industins konkurrenskraft

Energi, och inte minst el, har en viktig roll i samhället. Trygga och stabila elleveranser har blivit en självklarhet och en grundförutsättning för många samhällsviktiga funktioner, allt från betalningssystem, IT-lösningar och sjukvård. För den svenska industrin är energiförsörjningen en viktig faktor för konkurrenskraften. Sverige har fortfarande en stark bas i vår exporterande industri. Svensk industri har genom åren bibehållit och stärkt sin konkurrenskraft på världsmarknaden tack vare innovation, effektivisering och specialisering. I dag sysselsätter industrin i Sverige, såväl direkt som indirekt, cirka en miljon människor. Industrin, tillsammans med de industrinära tjänsterna, står för mer än 75 procent av svensk export, och exporten står för hälften av Sveriges BNP. Hur det går för industrin har därför en central betydelse för svensk ekonomi och därmed vårt välstånd.

I denna rapport ges en bild av varför energipolitiken är en angelägen fråga för industrin i Sverige, och vilka förväntningar som näringslivet har på den politiskt tillsatta Energikommissionen, vars uppgift är att arbeta fram ett underlag till en blocköverskridande energipolitisk överenskommelse. Rapporten innehåller bland annat resultaten från en enkätundersökning, där 931 industriföretag har besvarat frågor om energipolitik och dess koppling till konkurrenskraften och investeringar.

Kontaktpersoner: Maria Sunér Fleming och Linda Flink

Författare