Engagemang och drivkrafter i de små- och medelstora företagens miljöarbete

RAPPORT Publicerad
150928_Engagemang_och_drivkrafter_i_SME-foretagens_miljoarbete.pdf

 I ett internationellt perspektiv har miljöfrågan länge stått högt på svenskarnas agenda. Detta gäller även för företagen i Sverige. Men det är många som inte känner till det engagemang och det arbete som pågår i svenska små- och medelstora företag (SME).

Vad som ingår i miljöarbetet varierar från företag och företag, beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Dock står det klart att definitionen av miljöarbete innefattar många aspekter, som till exempel klimatpåverkan, transporter, avfallshantering samt att minska energianvändningen.

En viktig del av miljöarbetet är självklart att minska avtrycken på miljön och klimatet från den egna verksamheten. En ofta bortglömd aspekt är emellertid att många företag också aktivt arbetar med att utveckla produkter och tjänster som under användningen är mer resurseffektiva eller på andra sätt minskar belastningen på miljön.

Svenskt Näringslivs SME-kommitté har låtit göra en studie av svenska små- och medel stora företags miljöarbete. Företagen som intervjuades är medlemsföretag inom olika branscher hos Svenskt Näringsliv och har mellan 10 och 250 anställda. Totalt deltog 600 företag i undersökningen.

Den här skriften bygger på undersökningen och kompletteras av röster från verkligheten i form av företagare i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Syftet är att påvisa det miljöarbete som pågår i svenska SME-företag.

Författare