Högre elanvändning år 2045. Samhällsutvecklingen och klimatomställningen kräver mer el

RAPPORT Publicerad
Elanvandning_PRINT_20191021.pdf

Klimatomställningen är den dominerande drivkraften bakom kommande års
kraftigt ökande elanvändningen. Fossila energikällor fasas ut och ersätts med
elenergi. Vid sidan av elektrifieringen använder digitaliseringens serverhallar
allt större mängder el. Exakt hur stor den framtida elförbrukningen kommer
att bli är svårt att fastställa, men baserat på vår nuvarande kunskap går det att
göra kvalificerade prognoser.


Svenskt Näringsliv gör bedömningen att elbehovet ökar med minst 60 procent
till år 2045 jämfört med dagens behov. Det innebär en ökning av elanvändningen
från dagens 126 TWh till 200 TWh. Det ökade elbehovet är lika stort
som den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland.

Författare