Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning

RAPPORT Publicerad
Rapport_Konkurrenskraften_webb.pdf

Sveriges kapitalskattesats är hög i internationell jämförelse. Konsultföretaget Grant Thornton har på Svenskt Näringslivs uppdrag kartlagt aktuella kapitalskatteregler i tio av Sveriges konkurrentländer. Den svenska kapitalskatten behöver sänkas generellt för att bli internationellt konkurrenskraftig.

Kartläggningen visar att det i många fall är noll-skattesats i andra länder genom t.ex. enkelbeskattning (Estland), lägre beskattning för längre innehav och stora fribelopp (motsv. 300 000 kr i USA och upp till 200 000 kr i Storbritannien). I Sverige kommer lägsta skattesatsen inte under 20 procent och skatten tas alltid ut från första kronan.

Flera länder har också generösa specialregler för entreprenörer, småföretag och generationsskiften. Exempelvis har Storbritannien system med skattereduktioner på miljonbelopp, Irland medger omfattande lättnader för återinvesteringar i småbolag och Italien erbjuder möjlighet till 8 procent effektiv beskattning för onoterade innehav.

Andra länder har väsentligt enklare skattesystem och en lägre generell skattesats. I Polen är skatten 19 procent på såväl utdelningar som kapitalvinster och Estland beskattar kapitalvinster till 20 procent medan utdelningar är skattefria.

Kartläggningen är värdefull som underlag till benchmark för den svenska kapitalbeskattningen. Även om regelverken skiljer sig åt finns uppenbart mycket att inspireras av för att stärka konkurrenskraften för det svenska regelverket.

Författare