Tillväxt och fördelning - bortom de enkla svaren

RAPPORT Publicerad
TIllvaxt_och_fordelning_-_bortom_de_enkla_svaren_2165712_Rapport_Skatteavdelningen_webb.pdf

I denna rapport, som bland annat innehåller en översiktlig litteraturstudie, kan konstateras att förhållandet mellan tillväxt och ojämlikheter inte är fastslaget bland akademiker. Bland annat kritiseras det faktum att två rapporter från OECD och IMF presenterat resultat som framställts som generellt applicerbara trots att annan forskning visar att relationen kan te sig annorlunda beroende på vilka landspecifika förhållanden som råder.

Enligt två rapporter från OECD (Cingano, 2014) och IMF (Ostry, Berg & Tsangarides, 2014) skulle ökade ojämlikheter leda till försvagad tillväxt samtidigt som omfördelningar skulle leda till minskade ojämlikheter. På lång sikt menar man därmed att det är möjligt att genom omfördelningar öka tillväxten.

Trots att det inte råder konsensus bland akademiker när det kommer till relationen mellan tillväxt och ojämlikheter diskuterar många regeringar och organisationer runt omkring i världen åtgärder med sikte på de ökande inkomstklyftorna. Den senaste tiden har relationen mellan ojämlikheter och tillväxt även diskuterats i Sverige eftersom Sverige, som har en mycket jämn inkomstfördelning, är det OECD-land som fått se inkomstojämlikheterna öka mest de senaste decennierna.

Samtidigt rankas Sverige som det främsta landet i världen när det kommer till engagemanget för att minska ojämlikheter – bland annat på grund av det redan så progressiva skattesystemet och omfattande transfereringar. Avslutningsvis är det därför angeläget att ifrågasätta behovet av ytterligare progressivitet av skattesystemet och behovet av att öka inkomstjämlikheten i Sverige.

Givet de störningar och snedvridningar i samhällsekonomin som höga och progressiva skatter medför kan det mycket väl vara så att ökat välstånd för alla grupper skulle kunna uppnås om skatterna sänktes. Ett borttagande av värnskatten har av många forskare bedömts öka arbetsinsatserna och de totala skatteintäkterna, vilka sedan skulle kunna användas för att minska utanförskap och fattigdom.

Rapportförfattare: Olle Warström, post graduate, Master of Science in Economics