Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar - En analys av rättsläget

RAPPORT Publicerad
Fastställande av Tjänsteställe

Utvecklingen i dagens näringsliv går mot allt högre grad av specialisering. Fokus ligger på kärnområden och tjänster och kompetenser köps vid behov. Detta medför att personalens arbetsplatser växlar och att rörlighet är en förutsättning för fungerande verksamheter. Många är idag anställda av en arbetsgivare men utför arbete på många ställen hos olika uppdragsgivare.

Ett viktigt spörsmål som under många år engagerat Almega och Svenskt Näringsliv är regelverket kring tjänsteresor, det vill säga det regelverk som möjliggör för en skattskyldig att få avdrag för vissa kostnader i samband med tjänsteresor.

En av hörnstenarna i detta regelverk är begreppet ”tjänsteställe”. Var den skattskyldige ska anses ha sitt tjänsteställe avgör nämligen i vilken utsträckning en resa från bostaden till den plats där arbetet utförs är att anse som tjänsteresa, något som i sin tur påverkar rätten att göra avdrag för merkostnader och resekostnader. Denna avdragsrätt avgör i sin tur arbetsgivarens möjligheter att ”skattefritt” kompensera arbetstagaren för de aktuella kostnaderna.

Regelverket är snårigt, tillämpningen spretar och det är mycket svårt att göra rätt.

Författare