Koncernbeskattning och ränteavdrag

RAPPORT Publicerad
Koncernbeskattning_och_ra_nteavdrag_WEBB.pdf

Fr.o.m. 2019 begränsas avdragsrätten ytterligare för ränteutgifter för företag. Detta är baserat på ett EU-direktiv som föreskriver vissa minimikrav för rätten till ränteavdrag.  Medlemsländerna ska ha avdragsbegränsningar där storleken på avdraget begränsar sig till en kvotandel av det skattemässiga resultatet. Som tak i direktivet anges 30 procent av skattemässigt EBITDA. Underlaget motsvarar i princip det skattemässiga resultatet före avdrag för värdeminskning och ränta. Direktivet ger dock medlemsländerna utrymme för ett flertal undantag och lättnader från EBITDA-regeln.  

När reglerna infördes aviserade regeringen att de ska följas upp inom två år, bl.a. med hänsyn till Sveriges konkurrenskraft.  Det är viktigt att de svenska reglerna är konkurrens­kraftiga i förhållande till hur andra medlemsländer har implementerat direktivet. Svenskt Näringsliv har därför givit KPMG i uppdrag att undersöka hur direktivet har implementerats i tio andra EU/EES-länder.

Rapporten visar att reglerna har implementerats på olika sätt i de undersökta länderna. Jämförelseländerna har i varierande omfattning valt för företagen mer gynnsammalösningar än Sverige. Det framstår inte som om Sverige har ett lika konkurrenskraftigt bolagsskattesystem som flera andra länder. Detta behöver beaktas vid regeringens uppföljning.

Författare