Moms i affärssystem - Funktionalitet, arbetsinsats och kostnader

RAPPORT Publicerad
Moms i affärssystem.pdf

Deloitte har av Svenskt Näringsliv ombetts att översiktligt redogöra för affärssystemens grundläggande funktionalitet i momshänseende. Syftet med genomgången är att ge lagstiftaren, myndigheter, företag, skattekonsulter m.fl. en grundläggande redogörelse och därmed även öka förståelsen för hur lagändringar och nya rapporteringskrav påverkar företagen. Rapporten innehåller även en mindre analys över företagens kostnader för att anpassa sig till lagändringar samt i vilken utsträckning lagstiftaren synes beakta företagens situation i samband med att lagändringar övervägs