Om NSD

Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD, är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte för säkerhetsfrågor. Detta för att bidra till bättre säkerhets- och riskmedvetande i företagen och hos allmänheten.

Arbetet inom NSD syftar till att stimulera det medvetna risktagandet genom:

 • Erfarenhetsutbyte
 • Avancerade och heltäckande kunskaper
 • Kontinuerlig vetskap om vad som händer i verkligheten
 • Kontakter med aktörer inom området säkerhet
 • Att påverka opinionen

Det är alltid ett risktagande att satsa på en ny affärsidé. Riskhantering är också vad säkerhetsarbete går ut på.

Det handlar inte alls om att undvika alla typer av risker, då nås ju inte de positiva effekterna av risktagandet. Vår syn på säkerhetsarbete innebär att företagen ska ta medvetna risker. Risker som ska vägas mot möjligheter.

Allt säkerhetsarbete ska ha sin utgångspunkt i resultat- och balansräkningen.

Det medvetna risktagandet innebär att säkerhetsfrågorna måste vara en del av affärsverksamheten, de kan inte isoleras.

Svenskt Näringsliv driver bland annat följande frågor:

 • Lagstiftning beträffande frågor som rör säkerhet fungerar inte alltid optimalt. Vi arbetar för att lagstiftningen ska motsvara företagens behov, både i teori och praktik.
 • Företag, myndigheter och organisationer är alla beroende av en gemensam bra säkerhet. Vi arbetar bland annat i nätverket NSD, Näringslivets säkerhetsdelegation, för att finna bra kontaktytor mellan olika aktörer.
 • Initierar och driver utvecklingsprojekt som företagen efterlyser
 • När behov finns av samordnade insatser beträffande utvecklingsprojekt kan vi både ta initiativ till och driva utvecklingsprojekt. Dessa projekt har alltid sin utgångspunkt i företagens behov.
 • Alla företagens tillgångar ska skyddas av rättsordningen
 • Många av företagens tillgångar idag är icke-materiella. Vi arbetar för att synliggöra dessa tillgångar och möjliggöra ett bra skydd.