Anstånd i skattemål - hur tveksamt ska det vara?

RAPPORT Publicerad
Anstånd i skattemål.pdf

Svenskt Näringsliv har uppfattat att det saknas kunskap om hur reglerna om anstånd med betalning av skatt i samband med omprövning eller överklagande fungerar i praktiken. Beslut om skatt gäller som bekant omedelbart, men om det är tveksamt om den skattskyldige kommer att bli skyldig att betala skatten (det s.k. tveksamhetsrekvisitet) ska anstånd beviljas.

Det tycks råda tämligen delade meningar om hur tveksamhetsrekvisitet bedöms. Är det lätt eller svårt att få anstånd? Mot den bakgrunden och med syftet att försöka ta reda på hur Skatteverket och förvaltningsdomstolarna hanterar anståndsmål har denna rapport tagits fram.

Jur. dr Mats Höglund vid Karlstads universitet har gjort en beskrivning av gällande rätt på området. Advokaterna Lynda Ondrasek Olofsson och Karl-Johan Nörklit vid Setterwalls Advokatbyrå AB har, med biträde av jur. kand. Alexander Lindmark på samma byrå, undersökt förvaltningsdomstolarnas tillämpning av anståndsreglerna.

Eftersom det har visat sig att det inte varit möjligt att få fram relevant statistik från Skatteverket har undersökningen begränsats till att gälla förvaltningsrätter och kammarrätter. Utifrån det material som studerats har sedan jämförelse gjorts mellan beviljade anstånd och i vilken mån den skatteskyldige senare helt eller delvis vunnit bifall i den underliggande skattefrågan.

Förhoppningsvis kan rapporten fungera som utgångspunkt för en diskussion om vilken utformning anståndsreglerna bör ha för att tillgodose såväl rättssäkerhet som effektivitet i skatteprocessen.