Effektivitet eller legalitet? En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer

RAPPORT Publicerad
Effektivitet eller legalitet.pdf

I rapporten gör professorerna Ulf Bernitz och Jane Reichel en bedömning av Skatteverkets nya arbetsformer. Det handlar om den modell som kallas Fördjupad dialog (tidigare benämnd Fördjupad samverkan) som erbjuds ett urval av stora företag samt Skatteverkets samarbete med FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF).

Skatteverkets nya arbetsformer torde ha inspirerats av en internationell trend inom offentlig förvaltning. Skatteverkets nya arbetsformer skiljer sig i grundläggande avseenden från den vedertagna svenska förvaltningsmodellen och aktualiserar centrala frågor som rör likabehandling av företag och rättssäkerhet.

Genom att samarbetet mellan företagen och Skatteverket organiseras informellt vid fördjupad dialog och lämnad information inte är avsedd att ligga till direkt grund för skattebeslut, hamnar Skatteverkets verksamhet i en informell gråzon, som knappast låter sig kategoriseras inom ramen för förvaltningsrättens traditionella tredelning mellan faktisk förvaltning, ärendehandläggning och ärendehandläggning med inslag av myndighetsutövning mot enskild. Det innebär att formella rättssäkerhetsgarantier saknas i stor utsträckning.

Skatteverkets samverkan med redovisningsföretag och konsulter står endast öppen för dem som är anslutna till FAR eller SRF. Detta avtalsarrangemang framstår inte som förenligt med den allmänna likabehandlings- och objektivitetsprincip som är fastlagd i RF 1:9 och därmed inte med Skatteverkets ställning som förvaltningsmyndighet.

Författare