Personalliggare och kassaregister

RAPPORT Publicerad
Personalliggare.pdf

En sammanställning och genomgång av underlagen för gjorda bedömningar av lagstiftningens effekter Karin Norberg Senior Manager, och Kajsa Boqvist partner, båda PwC, har på uppdrag av Svenskt Näringsliv gjort en kartläggning och granskning av lagstiftningen kring personalliggare och kassaregister. Syftet med genomgången är dels att ge en grundläggande redogörelse för systemen med personalliggare och kassaregister, dels att göra en sammanställning av de underlag som finns för gjorda bedömningar rörande lagstiftningens effekter. I rapporten belyses även frågor rörande lagstiftningens tillkomst, gjorda utvärderingar av lagstiftningens effekter och vilken roll Skatteverket haft.

Rapportens slutsatser är att

  • Skatteverket och lagstiftaren ger en bild av att det finns positiva effekter av lagstiftningen om personalliggare och kassaregister.
  • Det saknas underlag för att dra slutsatsen att lagstiftning om personalliggare och kassaregister har varit effektiva.
  • Det finns ett behov av en oberoende utvärdering av systemens effekter.

Författare Karin Norberg Senior, Kajsa Boqvist

Författare