Massiv kritik mot förslag om vårdskatt

NYHET Publicerad

REMISSVAR Hård kritik riktas mot regeringens förslag om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård, den så kallade vårdskatten, efter remissrundan av förslaget. Sju av tio instanser som tar ställning avstyrker eller är negativa till förslaget.

Thomas Andrén Saco

Thomas Andrén är välfärdsekonom på Saco.

Eva Erlandsson.

Eva Erlandsson är senior ekonom på Svensk Försäkring.

Catharina Bäck

Catharina Bäck är socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

– Det här förslaget jobbar i fel riktning. Personalvårdande arbete ska främjas, säger Thomas Andrén, välfärdsekonom på Sveriges Akdemikerförbund, Saco.

Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att förslagen i promemorian baseras på en helt felaktig bild av arbetsgivarens syfte med att tillhandahålla hälso- och sjukvård till sina anställda. Förslaget innebär att regeringen straff­beskattar medarbetare i företag som aktivt arbetar för att minska sjukfrånvaron.

– Vi är mycket kritiska mot förslaget eftersom det riskerar att motverka arbetsgivarnas arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Företagen prioriterar insatser för god arbetsmiljö och hälsa eftersom de hänger nära samman med företagens lönsamhet och överlevnad. Förslaget är helt feltänkt och kontraproduktivt, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.

Thomas Andrén, Saco, är också starkt kritisk mot förslaget och anser att det inte borde genomföras. Han menar att regeringen snarare angriper symptomen än det verkliga problemet, som är den dåliga tillgängligheten i den offentliga vården. Han menar att privatpersoner och företag söker andra alternativ, tills att den offentliga vården blir mer tillgänglig. 

– Problemet är att privatpersoner har tappat tilltron till landstinget och småföretagare som behöver vård snabbt känner sig oroliga. Sverige har under nära ett decennium legat i den absoluta botten när det gäller väntetider. Det har medfört att intresset för privata sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt bland arbetsgivare och privatpersoner. Regeringen borde lägga fokus på att minska vårdköer istället för att straffa de som tecknar en sjukvårdsförsäkring, säger Thomas Andrén.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillstyrkt förslaget men är inte eniga. I en reservation från moderaterna, centern och kristdemokraterna menar man att förslaget saknar en konsekvensanalys av hur SKL:s medlemmar drabbas. Av reservationen framkommer också att systemet tillför det svenska vårdsystemet stora belopp, samtidigt som det minskar belastningen i en vård som förvisso håller höga medicinska resultat, men som har stora problem med tillgänglighet och kötider. Slutsatsen är att förslaget riskerar att leda till ökat antal sjukskrivningsdagar - i strid med regeringens mål om låg och stabil sjukfrånvaro.

Branschorganisationen Svensk Försäkring är också mycket kritiska mot förslaget. Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, menar att det finns en risk för att många anställda kommer att avstå från försäkringen om förslaget genomförs. Hälften av de anställda som har en arbetsgivare som tecknat sjukvårdsförsäkring är låg- och medelinkomsttagare.

– Det finns en risk för att många anställda, framför allt låg- och medelinkomsttagare, kommer att avstå från försäkringen då de tycker att priset blir för högt. Det drabbar i förlängningen arbetsgivarna som får färre möjligheter att verka för minskad ohälsa på arbetsplatsen och snabb återgång i arbete, säger Eva Erlandsson. 

Eva Erlandsson pekar också på det faktum att sjukvårdsförsäkringarna tecknas av företag inom många olika branscher och är särskilt vanliga bland de mindre företagen. Försäkringen är vanlig inom branscher som byggnation och anläggning, tillverkningsindustrin och detaljhandeln.

– Förslaget kommer slå hårt mot alla branscher som idag tecknar försäkringen. Det gäller inte minst småföretagare som många gånger är helt beroende av att de anställda kan arbeta för att verksamheten inte ska gå omkull, säger Eva Erlandsson. 

Remissinstanserna har också lyft att förslaget riskerar ge upphov till svåra gränsdragningsproblem om vilka insatser som ska förmånsbeskattas och vilka som fortsatt ska vara skattefria. Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv, pekar på att förslaget har allvarliga juridiska brister.

– Förslaget ger upphov till svåra gränsdragningsproblem när skattefria insatser ska skiljas från den hälso- och sjukvård som ska förmånsbeskattas. Det måste finnas en förutsebarhet om vilka privata medicinska behandlingar som ska beskattas och vilka som är undantagna. Arbetsgivare köper medicinsk behandling och utredning till de anställda direkt från privata vårdgivare, genom sin företagshälsovård eller genom försäkring. Det varken rimligt eller rättssäkert att arbetsgivaren, arbetstagaren och den privata vårdgivaren vid varje konsultation ska bedöma om behandlingen är skattefri eller inte, säger Catharina Bäck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.