Australisk förebild gör Af effektivare

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv tittar närmare på Arbetsförmedlingens rating-system i en ny rapport. Slutsatsen är att systemet fungerar bra men att det krävs förbättringar som tydligare information och snabbare registrering.

Edward Hamilton,Svenskt Näringsliv.png

"Vi har gjort ett stresstest av det svenska systemet, genom att intervjua tjänstemän och jämfört med Australien och Storbritannien", säger Edward Hamilton.

I slutet av året ska utredaren Cecilia Fahlberg lämna över en viktig delrapport om framtidens arbetsförmedling till regeringen. Fokus ligger på hur externa leverantörer som bemanningsföretag kan bidra till effektivare arbetsförmedling. Från flera håll har det under en längre tid efterfrågats genomgripande förändringar av hela systemet kring Arbetsförmedlingen.

Under flera års tid har exempelvis Svenskt Näringsliv förordat ett rating-system knutet till Arbetsförmedlingen. Australien arbetar utifrån ett femstjärnigt rating-system för att förbättra resultaten.

För ett år sedan besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Australien för att lära sig mer om hur landet arbetar med privata aktörer.

– Systemet är moget på ett annat sätt än här och har byggt upp robusta strukturer. Aktörerna får betalt efter prestation. I Australien är 50 procent prestationsbaserat, i Storbritannien är all ersättning prestationsbaserad. Det är en viktig del, sade Ylva Johansson till Arbetsmarknadsnytt när hon återvänt från resan.

– Kostnader är viktigt, men resultatet är också viktigt. Jag vill framför allt uppnå resultat som ger bättre kvalitet i verksamheten. Att arbetsgivarna blir nöjda och att arbetslösa kommer i arbete och stannar i arbete.

Sedan tre år tillbaka har Sverige ett liknande trestjärnigt system, där aktörerna mäts efter resultat. Systemet är ett resultat av upphandlingen Stöd & Matchning som funnits i närmare tre år.

En välkommen utveckling, enligt Edward Hamilton, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv. Han är tillsammans med konsulten Katrin Östman aktuell med rapporten ”Är Arbetsförmedlingens nya rating-system embryot till en kostnadseffektiv arbetsförmedling med fokus på resultat?”.

– Det nya och viktiga är att man gått ut med resultatuppgifterna beroende på prestation hos de upphandlande aktörerna, likt Australiens femstjärniga system som har lett till en konkurrenssituation och stärkt kvalité. Vi har gjort ett stresstest av det svenska systemet, genom att intervjua tjänstemän och jämfört med Australien och Storbritannien. Utifrån de förutsättningar som finns bedömer vi det som tillförlitligt, säger Edward Hamilton.

Rating-systemet saknar emellertid inte förbättringspotential, betonar han. I rapporten presenteras fyra punkter som skulle utveckla och effektivisera systemet.

– Informationen måste tillgängliggöras. Nu ligger det på en pdf-fil tio klick bort på Arbetsförmedlingens hemsida. Det måste bli betydligt tydligare för deltagarna och för företagen som ingår i systemet, inte minst för att förenkla för lärande mellan aktörer och för uppföljning. Vi vill också ha en just-in-time-princip. Idag är det eftersläpning på ett år från att någon fått ett jobb till att det registreras i resultaträkningen. Vi vill att det ska registreras inom tre månader.

Dessutom efterfrågar Hamilton att kartläggningen av individens behov blir mer objektiv.

– Den sista punkten är mer principiell. Uppenbarligen går det att mäta, jämföra och redovisa resultat i den här insatsen. Då borde man kunna göra det för alla Arbetsförmedlingens delar, som kontoren, utbildningarna, insatserna och på det sättet mäta hela myndighetens resultat. Då blir det transparent och en mätning på lika villkor.

– Det skulle leda till mer kostnadseffektivitet, bättre resultat i linje med de framgångar som Australien haft, och grovt räknat ge 15 000 färre arbetslösa på svensk arbetsmarknad, säger Edward Hamilton.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Pensionsmyndighetens utspel förvillar

DEBATT Pensionsmyndighetens utspel om inträdesåldrar förvillar mer än det folkbildar, skriver Mattias Munter, Skandia, Mikaela Almerud och Tamara Sobolevskaia, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bjuder in internationella AF-experter

ARBETSMARKNAD Tre av världens ledande experter på privata arbetsförmedlingstjänster ger sin syn på Arbetsförmedlingens reformering vid ett seminarium i Näringslivet Hus på måndag.
NYHET Publicerad:

Generaldirektörens uttalande väcker frågor

DEBATT I ett inlägg i sociala medier hävdade generaldirektören för pensionsmyndigheten att det är en myt att Sverige har en hög inträdesålder på arbetsmarknaden och menar att situationen istället är den omvända. Det stämmer inte. Uttalandet är baserat på märkligt definierade mått i en rapport som väcker fler frågor än den ger svar, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert och Tamara Sobolevskaia, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

EU-direktiv gör svensk arbetsrätt mer komplicerad

DEN SVENSKA MODELLEN EU har antagit ett direktiv som reglerar arbetet inom EU. ”Det är ett olyckligt direktiv som rimmar illa med den svenska kollektivavtalsmodellen, där parterna har huvudansvaret för att sätta villkoren på arbetsmarknaden”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Parterna kämpar för svenska modellen

DEBATT Fack och arbetsgivare styr arbetsmarknaden i Sverige, inte politiker. Samtidigt kommer lagstiftningsinitiativen från EU allt tätare. För att värna vår svenska kollektivavtalsmodell har vi bildat Arbetsmarknadens EU-råd, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Största förvaltningsreformen i modern tid

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv vill kapa anslagen till myndigheten med 15-20 miljarder kronor. Det framkom på ett seminarium där Arbetsförmedlingens framtida roll diskuterades."Det är den största förvaltningsreformen i modern tid", sa Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya EU-regler skapar stor osäkerhet hos företagen

UTSTATIONERING EU-länderna har kommit överrens om nya, hårdare regler för utstationering av arbetskraft inom EU. Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, menar att regeländringarna innebär att Europa går mot mindre öppenhet och ökad protektionism.
NYHET Publicerad:

EU går mot ökad protektionism

KOMMENTAR EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd har kommit fram till en preliminär uppgörelse kring det så kallade utstationeringsdirektivet. De närmare detaljerna i uppgörelsen är inte kända ännu, men ska bland annat inkludera en maximal längd för utstationering om 12 månader med möjlig förlängning på sex månader. Vidare återupprepas slagordet lika lön för lika arbete på samma arbetsplats av både svenska och europeiska politiker.
NYHET Publicerad:

EU äventyrar den svenska modellen

KOMMENTAR Det blir tyvärr allt mer tydligt att EU-kommissionen strävar efter en breddad maktbas och att det innebär en allt mindre respekt för de olika nationella arbetsmarknadssystemen som finns inom EU, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Nya pensionsförslaget försvårar för äldre

PENSION Pensionsgruppens förslag om att ge anställda rätt att jobba till 69 års ålder får kritik. ”Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta”, säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Skärpt utstationeringsdirektiv steg i fel riktning

KOMMENTAR EU:s arbetsmarknadsministrar har enats om striktare regler i utstationeringsdirektivet. För de företag som vill verka på EU:s inre tjänstemarknad är det olyckliga ändringar, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Ny utstationeringslag ett stort steg bakåt

ARBETSMARKNAD En riksdagsmajoritet river upp Lex Laval och kör samtidigt över en rad tunga remissinstanser. ”Ett stort steg bakåt”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Fackligt inflytande pressar utländska företag

ARBETSMARKNAD Regeringen river upp Lex Laval. Svenskt Näringsliv ser det som ett protektionistiskt förslag som försvårar för utländska företag att göra affärer när fackens makt ökar. Arbetsrättsjurist Niklas Beckman befarar att företag som följer kollektivavtal riskerar att utsättas för stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Australisk förebild gör Af effektivare

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv tittar närmare på Arbetsförmedlingens rating-system i en ny rapport. Slutsatsen är att systemet fungerar bra men att det krävs förbättringar som mer lättillgänglig information och snabbare registrering.
NYHET Publicerad:

LO stänger dörren för nyanlända

JOBBEN Det blir inga fortsatta samtal mellan Svenskt Näringsliv och LO om att öka möjligheten att ge lågutbildade arbete. "LO-ledningen stänger dörren för effektiva åtgärder som kan bidra till att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden. Det är djupt beklagligt och ett misslyckande för den svenska modellen", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Praktikplatser fryser inne

INTEGRATION Vårdkoncernen Ambea tvingas avbryta ett praktikprojekt för asylsökande när regeringen fördelar om ansvaret.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen får bottenbetyg av företagen

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen hamnar återigen i skottgluggen. Denna gång är det medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv som vädrar sina åsikter. Mer än vartannat företag ger myndigheten underkänt i en nedslående enkät.
NYHET Publicerad:

Fel väg till längre arbetsliv

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger nej till den lista på åtgärder som föreslås för att göra det möjligt för fler människor att arbeta längre, som presenterades på måndagen. Ett av skälen är att höjd pensionsålder ska diskuteras mellan arbetsgivare och medarbetare, inte bestämmas via lagstiftning, skriver vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Bra med matchningsanställningar men behovet av fler enkla jobb kvarstår

KOMMENTAR Näringsminister Mikael Damberg signalerar ett intresse för förslaget om matchningsanställningar. Det är positivt att regeringen undersöker nya vägar till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Om förslaget lyfter hänger till stor del på genomförandet. Samtidigt behövs mer genomgripande reformer sjösättas för fler enkla jobb, anser arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.