EU äventyrar den svenska modellen

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det blir tyvärr allt mer tydligt att EU-kommissionen strävar efter en breddad maktbas och att det innebär en allt mindre respekt för de olika nationella arbetsmarknadssystemen som finns inom EU, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.

Niklas Beckman

Niklas Beckman, jurist och expert på nationell och internationell arbetsrätt.

EU-kommissionen har presenterat flera ingripande förslag på arbetsrättens område. Förslagen läggs inom ramen för det så kallade Upplysningsdirektivet och efter att Europafacken har vägrat att förhandla med arbetsgivarsidan om en partslösning. Kommissionen har haft ett mycket forcerat schema och tydlig agenda i den process som föregått förslagen. Denna iver att lägga nya lagstiftningsförslag har alltså effektivt blockerat den europeiska sociala dialogen.

Det blir tyvärr också allt mer tydligt att Kommissionen strävar efter en breddad maktbas och att det innebär en allt mindre respekt för de olika nationella arbetsmarknadssystemen som finns inom EU. De federativa strävandena inom EU står här emot de krafter som vill att EU främst ska vara ett mellanstatligt samarbete.

Om Kommissionens ändringar skulle genomföras innebär det att en central europeisk lagstiftning införs på flera områden som tidigare varit förbehållna medlemsstaternas nationella kompetens. Det gäller centrala delar inom arbetsrätten som exempelvis arbetstagarbegreppet, möjligheter till provanställning, underrättelser vid ändring av arbetstider och utbildning/träning.

För svenskt vidkommande är det frågor som till största delen är reglerade i kollektivavtal och frågan är hur länge den modellen kan stå emot den utveckling som nu pågår inom EU. Ett europeiskt regelverk som innebär ökad överstatlighet och detaljstyrning drabbar naturligtvis ett avtalsbaserat och branschanpassat system som vårt särskilt hårt.

Förslagen läggs också med tydliga hänvisningar till flera principer inom den sociala pelaren. Pelaren håller alltså på att fyllas med rättsligt bindande innehåll på EU-nivå – något som den svenska regeringen så sent som vid toppmötet i Göteborg bedyrade inte skulle ske. Risken är uppenbar att den sociala pelaren kommer att rättfärdiga och accentuera den utveckling som vi nu ser.

Både den svenska modellen och EU-projektet har varit framgångsrika och bör naturligtvis värnas. EU har oerhört mycket att bidra med för utvecklingen, tillväxten och sysselsättningen i medlemsstaterna. Det görs dock inte genom ökad centralisering utan genom regler som respekterar ländernas skilda förutsättningar, behov och rättssystem. Det gör inte de här förslagen och länder som Sverige har särskilt mycket att förlora på det.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Största förvaltningsreformen i modern tid

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv vill kapa anslagen till myndigheten med 15-20 miljarder kronor. Det framkom på ett seminarium där Arbetsförmedlingens framtida roll diskuterades."Det är den största förvaltningsreformen i modern tid", sa Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya EU-regler skapar stor osäkerhet hos företagen

UTSTATIONERING EU-länderna har kommit överrens om nya, hårdare regler för utstationering av arbetskraft inom EU. Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, menar att regeländringarna innebär att Europa går mot mindre öppenhet och ökad protektionism.
NYHET Publicerad:

EU går mot ökad protektionism

KOMMENTAR EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd har kommit fram till en preliminär uppgörelse kring det så kallade utstationeringsdirektivet. De närmare detaljerna i uppgörelsen är inte kända ännu, men ska bland annat inkludera en maximal längd för utstationering om 12 månader med möjlig förlängning på sex månader. Vidare återupprepas slagordet lika lön för lika arbete på samma arbetsplats av både svenska och europeiska politiker.
NYHET Publicerad:

EU äventyrar den svenska modellen

KOMMENTAR Det blir tyvärr allt mer tydligt att EU-kommissionen strävar efter en breddad maktbas och att det innebär en allt mindre respekt för de olika nationella arbetsmarknadssystemen som finns inom EU, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Nya pensionsförslaget försvårar för äldre

PENSION Pensionsgruppens förslag om att ge anställda rätt att jobba till 69 års ålder får kritik. ”Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta”, säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Skärpt utstationeringsdirektiv steg i fel riktning

KOMMENTAR EU:s arbetsmarknadsministrar har enats om striktare regler i utstationeringsdirektivet. För de företag som vill verka på EU:s inre tjänstemarknad är det olyckliga ändringar, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Ny utstationeringslag ett stort steg bakåt

ARBETSMARKNAD En riksdagsmajoritet river upp Lex Laval och kör samtidigt över en rad tunga remissinstanser. ”Ett stort steg bakåt”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Fackligt inflytande pressar utländska företag

ARBETSMARKNAD Regeringen river upp Lex Laval. Svenskt Näringsliv ser det som ett protektionistiskt förslag som försvårar för utländska företag att göra affärer när fackens makt ökar. Arbetsrättsjurist Niklas Beckman befarar att företag som följer kollektivavtal riskerar att utsättas för stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Australisk förebild gör Af effektivare

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv tittar närmare på Arbetsförmedlingens rating-system i en ny rapport. Slutsatsen är att systemet fungerar bra men att det krävs förbättringar som mer lättillgänglig information och snabbare registrering.
NYHET Publicerad:

LO stänger dörren för nyanlända

JOBBEN Det blir inga fortsatta samtal mellan Svenskt Näringsliv och LO om att öka möjligheten att ge lågutbildade arbete. "LO-ledningen stänger dörren för effektiva åtgärder som kan bidra till att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden. Det är djupt beklagligt och ett misslyckande för den svenska modellen", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Praktikplatser fryser inne

INTEGRATION Vårdkoncernen Ambea tvingas avbryta ett praktikprojekt för asylsökande när regeringen fördelar om ansvaret.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen får bottenbetyg av företagen

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen hamnar återigen i skottgluggen. Denna gång är det medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv som vädrar sina åsikter. Mer än vartannat företag ger myndigheten underkänt i en nedslående enkät.
NYHET Publicerad:

Fel väg till längre arbetsliv

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger nej till den lista på åtgärder som föreslås för att göra det möjligt för fler människor att arbeta längre, som presenterades på måndagen. Ett av skälen är att höjd pensionsålder ska diskuteras mellan arbetsgivare och medarbetare, inte bestämmas via lagstiftning, skriver vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Bra med matchningsanställningar men behovet av fler enkla jobb kvarstår

KOMMENTAR Näringsminister Mikael Damberg signalerar ett intresse för förslaget om matchningsanställningar. Det är positivt att regeringen undersöker nya vägar till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Om förslaget lyfter hänger till stor del på genomförandet. Samtidigt behövs mer genomgripande reformer sjösättas för fler enkla jobb, anser arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
NYHET Publicerad:

Regeringen måste agera för en mer öppen arbetsmarknad

DEBATT Sverige står inför en mycket stor utmaning. Utan kraftfulla reformer för en mer öppen arbetsmarknad riskerar vi ett växande utanförskap, särskilt bland utrikes födda. Ska flera hundra tusen nya jobb kunna skapas krävs en större ansats än vad regeringen hittills uppvisat, skriver Carola Lemne, vd, och Leif Östling, ordförande, som också listar sju reformförslag.
NYHET Publicerad:

Blandad bild av svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Det är en blandad bild av svensk arbetsmarknad som träder fram i SCB:s färska statistik över arbetsmarknadens utveckling under 2015. Jobbtillväxten har inte varit tillräcklig för att råda bot på de höga arbetslöshetstalen bland utrikes födda. Situationen riskerar att förvärras under kommande år, skriver ekonomerna Susanne Spector och Gabriella Chirico Willstedt.
NYHET Publicerad:

Viktiga slutsatser om lönestrukturen i KI:s lönebildningsrapport

AVTAL 2016 Igår presenterade Konjunkturinstitutet sin årliga lönebildningsrapport. Budskapet är tydligt: för att varaktigt sänka arbetslösheten behöver lägstalönerna hållas tillbaka. Nationalekonom Susanne Spector listar Konjunkturinstitutets viktigaste slutsatser.