Fackligt inflytande pressar utländska företag

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Regeringen river upp Lex Laval. Svenskt Näringsliv ser det som ett protektionistiskt förslag som försvårar för utländska företag att göra affärer när fackens makt ökar. Arbetsrättsjurist Niklas Beckman befarar att företag som följer kollektivavtal riskerar att utsättas för stridsåtgärder.

Niklas Beckman

Niklas Beckman, arbetsrättsjurist

Foto: Ateljé Uggla

Regeringen har länge talat om den svenska modellens roll i EU och drivit en kampanj för åtgärder som man anser skulle stärka den. Exempelvis har Marita Ulvskog (S), tf ordförande i Europaparlamentets sysselsättningsutskott, talat om att ”återta den ordning på arbetsmarknaden som rådde före Laval-domen”. 

Mot den bakgrunden lägger regeringen inom kort ett förslag om nya utstationeringsregler. Skyddet för arbetstagare, från ett annat EU-land, som jobbar här tillfälligt ska utvecklas, anser regeringen. Lex Laval ska rivas upp, bevisregeln tas bort. Svenska fackförbund får rätten att ta till stridsåtgärder när utländska arbetare saknar kollektivavtal.

Arbetsrättsjurist Niklas Beckman riktar en bredsida mot regeringen. Han ser det som ett protektionistiskt förslag som ökar affärsrisken i utländska bolag när fackens makt stärks.

– Ändringarna innebär bland annat att företag som redan följer EU:s lagstiftning och ger sina anställda villkor enligt kollektivavtalen kommer att kunna utsättas för stridsåtgärder. Dessutom föreslår regeringen flera andra regler som skulle öka företagens administrativa bördor och kostnader för att verka i Sverige, säger Niklas Beckman.

Han understryker att Lagrådet nyligen har dömt ut regeringens skäl för att ändra den nuvarande lagen. De skäl som regeringen gav i sin lagrådsremiss var så bristfälliga att Lagrådet inte kunde utföra sitt uppdrag enligt regeringsformen och bedöma om lagändringarna kan antas uppfylla de syften som angivits för dem. Dessutom ansåg Lagrådet att flera av förslagen hotar att bli tvistedrivande, konstaterar han.

– Ingen av regeringens utredningar eller regeringen själv har kunnat visa att det förekommer något missbruk eller brister i lagstiftningen som kan motivera de här långtgående ändringarna. Förslagen kan inte heller vara förenliga med EU-rätten. I bland annat Lavaldomen har EU-domstolen underkänt den här typen av regler eftersom de strider mot principerna om proportionalitet och ömsesidigt erkännande på EU:s inre tjänstemarknad.

Om ändringarna införs så kommer det att få negativa konsekvenser. Det skulle försvåra för utländska företag och deras anställda att arbeta i Sverige. Utstationering förekommer i de flesta branscher och att kunna samarbeta med utländska tjänsteutövare är av stor betydelse för både den privata och offentliga sektorn. Försvåras detta leder det till ökade kostnader och att vissa projekt blir försenade eller helt enkelt inte blir utförda, befarar Niklas Beckman.

– Det skulle också gå helt emot utvecklingen i näringslivet där gränsöverskridande projekt och samarbeten blir allt vanligare och viktigare. Dessutom bidrar utstationerad arbetskraft med stora samhällsekonomiska värden.

– Särskilt i byggbranschen är utstationering vanligt och arbetskraftsbristen är också stor där. Om vi ska kunna komma tillrätta med bostadsbristen är det direkt kontraproduktivt att genomföra de här ändringarna. Det leder bara till att de bostäder som byggs blir färre och dyrare. Läget är redan ansträngt och Sverige har inte råd med sådana här omotiverade och utestängande regler, säger Niklas Beckman. 

Hur stort är då det samhällsekonomiska värdet för Sverige av de utstationerade arbetarnas insatser?

Svenskt Näringsliv har gett Analysföretaget Damvad i uppdrag att titta närmare på frågan. Sammanställningen visar att de utländska företagens verksamhet värderas till 4,1 miljarder kronor och skatteintäkterna uppgår till knappt 900 miljoner kronor per år.

Flest utstationerade återfinns inom bygg- och tillverkningssektorn, enligt rapporten. Två av tre representerar dessa branscher. Polen dominerar bland enskilda länder. 2015 kom 8 500 polacker, ungefär 23 procent av de utstationerade, till Sverige för att jobba. Andra dominerande länder är Tyskland och Litauen med drygt 4 000 utstationeringar vardera.  Utanför EU dominerar Indien med cirka 2 000 personer på plats i Sverige.  

 

Läs hela rapporten

Värdet av utstationering »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Pensionsmyndighetens utspel förvillar

DEBATT Pensionsmyndighetens utspel om inträdesåldrar förvillar mer än det folkbildar, skriver Mattias Munter, Skandia, Mikaela Almerud och Tamara Sobolevskaia, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bjuder in internationella AF-experter

ARBETSMARKNAD Tre av världens ledande experter på privata arbetsförmedlingstjänster ger sin syn på Arbetsförmedlingens reformering vid ett seminarium i Näringslivet Hus på måndag.
NYHET Publicerad:

Generaldirektörens uttalande väcker frågor

DEBATT I ett inlägg i sociala medier hävdade generaldirektören för pensionsmyndigheten att det är en myt att Sverige har en hög inträdesålder på arbetsmarknaden och menar att situationen istället är den omvända. Det stämmer inte. Uttalandet är baserat på märkligt definierade mått i en rapport som väcker fler frågor än den ger svar, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert och Tamara Sobolevskaia, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

EU-direktiv gör svensk arbetsrätt mer komplicerad

DEN SVENSKA MODELLEN EU har antagit ett direktiv som reglerar arbetet inom EU. ”Det är ett olyckligt direktiv som rimmar illa med den svenska kollektivavtalsmodellen, där parterna har huvudansvaret för att sätta villkoren på arbetsmarknaden”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Parterna kämpar för svenska modellen

DEBATT Fack och arbetsgivare styr arbetsmarknaden i Sverige, inte politiker. Samtidigt kommer lagstiftningsinitiativen från EU allt tätare. För att värna vår svenska kollektivavtalsmodell har vi bildat Arbetsmarknadens EU-råd, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Största förvaltningsreformen i modern tid

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv vill kapa anslagen till myndigheten med 15-20 miljarder kronor. Det framkom på ett seminarium där Arbetsförmedlingens framtida roll diskuterades."Det är den största förvaltningsreformen i modern tid", sa Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya EU-regler skapar stor osäkerhet hos företagen

UTSTATIONERING EU-länderna har kommit överrens om nya, hårdare regler för utstationering av arbetskraft inom EU. Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, menar att regeländringarna innebär att Europa går mot mindre öppenhet och ökad protektionism.
NYHET Publicerad:

EU går mot ökad protektionism

KOMMENTAR EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd har kommit fram till en preliminär uppgörelse kring det så kallade utstationeringsdirektivet. De närmare detaljerna i uppgörelsen är inte kända ännu, men ska bland annat inkludera en maximal längd för utstationering om 12 månader med möjlig förlängning på sex månader. Vidare återupprepas slagordet lika lön för lika arbete på samma arbetsplats av både svenska och europeiska politiker.
NYHET Publicerad:

EU äventyrar den svenska modellen

KOMMENTAR Det blir tyvärr allt mer tydligt att EU-kommissionen strävar efter en breddad maktbas och att det innebär en allt mindre respekt för de olika nationella arbetsmarknadssystemen som finns inom EU, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Nya pensionsförslaget försvårar för äldre

PENSION Pensionsgruppens förslag om att ge anställda rätt att jobba till 69 års ålder får kritik. ”Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta”, säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Skärpt utstationeringsdirektiv steg i fel riktning

KOMMENTAR EU:s arbetsmarknadsministrar har enats om striktare regler i utstationeringsdirektivet. För de företag som vill verka på EU:s inre tjänstemarknad är det olyckliga ändringar, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Ny utstationeringslag ett stort steg bakåt

ARBETSMARKNAD En riksdagsmajoritet river upp Lex Laval och kör samtidigt över en rad tunga remissinstanser. ”Ett stort steg bakåt”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Fackligt inflytande pressar utländska företag

ARBETSMARKNAD Regeringen river upp Lex Laval. Svenskt Näringsliv ser det som ett protektionistiskt förslag som försvårar för utländska företag att göra affärer när fackens makt ökar. Arbetsrättsjurist Niklas Beckman befarar att företag som följer kollektivavtal riskerar att utsättas för stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Australisk förebild gör Af effektivare

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv tittar närmare på Arbetsförmedlingens rating-system i en ny rapport. Slutsatsen är att systemet fungerar bra men att det krävs förbättringar som mer lättillgänglig information och snabbare registrering.
NYHET Publicerad:

LO stänger dörren för nyanlända

JOBBEN Det blir inga fortsatta samtal mellan Svenskt Näringsliv och LO om att öka möjligheten att ge lågutbildade arbete. "LO-ledningen stänger dörren för effektiva åtgärder som kan bidra till att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden. Det är djupt beklagligt och ett misslyckande för den svenska modellen", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Praktikplatser fryser inne

INTEGRATION Vårdkoncernen Ambea tvingas avbryta ett praktikprojekt för asylsökande när regeringen fördelar om ansvaret.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen får bottenbetyg av företagen

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen hamnar återigen i skottgluggen. Denna gång är det medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv som vädrar sina åsikter. Mer än vartannat företag ger myndigheten underkänt i en nedslående enkät.
NYHET Publicerad:

Fel väg till längre arbetsliv

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger nej till den lista på åtgärder som föreslås för att göra det möjligt för fler människor att arbeta längre, som presenterades på måndagen. Ett av skälen är att höjd pensionsålder ska diskuteras mellan arbetsgivare och medarbetare, inte bestämmas via lagstiftning, skriver vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Bra med matchningsanställningar men behovet av fler enkla jobb kvarstår

KOMMENTAR Näringsminister Mikael Damberg signalerar ett intresse för förslaget om matchningsanställningar. Det är positivt att regeringen undersöker nya vägar till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Om förslaget lyfter hänger till stor del på genomförandet. Samtidigt behövs mer genomgripande reformer sjösättas för fler enkla jobb, anser arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.