PRESSMEDDELANDE10 april 2024

Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK presenterar förslag till uppdaterad ägarstyrning av Alecta

Svenskt Näringsliv, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har genomfört en översyn av ägarstyrningen av Alecta. Detta i syfte att långsiktigt stärka Alecta genom mer strukturerade processer, ökad transparens och större förutsägbarhet i ägarstyrningen. Mot bakgrund av denna översyn lämnas nu ett antal förslag på förändringar för Alectas överstyrelse att besluta om på nästkommande ordinarie överstyrelsemöte, den 25 april.

I samband med Alectas ordinarie överstyrelsemöte 2023 meddelade Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK, som representerar bolagets delägare, att de avsåg att göra en översyn av Alectas ägarstyrning. Något som överstyrelsen ställde sig positiva till.

I översynsarbetet har Alectas ägarstyrning genomlysts i sin helhet för att utveckla ansvar, arbetsprocesser och kontrollsystem. Detta har resulterat i ett antal konkreta åtgärder för att säkra kompetens och ansvarsfull styrning kopplade till Alectas styrande organ. Bland annat:

  • En majoritet oberoende ledamöter i Alectas styrelse.
  • Inrättande av ett nytt organ, ett beredningsråd, med uppgift att genomföra kompetens- och intressekonfliktskontroll av fullmäktigeledamöter.
  • En mer reglerad process kring valberedningens arbete, genom införande av en valberedningsinstruktion som fästs i Alectas bolagsordning.
  • Dagens överstyrelse ersätts av ett mindre fullmäktige, utan suppleanter, bestående av huvudmän och förtroendevalda.

Förändringarna syftar till att långsiktigt stärka Alecta genom strukturerade processer, ökad transparens och större förutsägbarhet i ägarstyrningen. För att på så vis minska risken för intressekonflikter och för att styrningen ännu mer ska utgå från ägarna, försäkringstagarna och de försäkrade. Detta för att Alecta ska fortsätta att leverera bra pensioner och låga avgifter. Förslagen har lagts fram för Alectas överstyrelse, att besluta om på nästkommande ordinarie överstyrelsemöte, den 25 april.

– Vi vill med dessa förändringar säkra en professionell och ansvarsfull styrning av Alecta. Det är vårt ansvar att se över ägarstyrningen för att skapa ökad trygghet för bolaget och dess delägare, så att åtgärder för långsiktigt stärkt struktur och transparens kan genomföras i alla led, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv

– En förstärkt ägarstyrning är nödvändig för att rusta Alecta inför framtiden. De föreslagna förändringarna möjliggör en tydligare styrning och säkerställd kompetens utan att äventyra försäkringstagarnas eller de försäkrades intressen, säger Peter Hellberg, ordförande i PTK

Alecta är ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag som ägs av de 35 000 arbetsgivare som ingått försäkringsavtal med bolaget och de 2,8 miljoner arbetstagare som är försäkrade. Sedan år 1960 har bolagets huvudsakliga uppdrag bestått i att erbjuda försäkringar som uppfyller den kollektivavtalade ITP-planen.

Föreslagna förändringar i korthet

Minskad överstyrelse, som föreslås byta namn till fullmäktige: Alectas överstyrelse föreslås att minskas från 38 till 28 ordinarie ledamöter till vilka inga suppleanter utses. Detta med ambitionen att fullmäktige, i kombination med ett tydligare ramverk kring kriterier för ledamöter i styrelsen, i större utsträckning ska bestå av huvudmän. Förändringen föreslås för att effektivisera fullmäktiges arbete utan att äventyra nödvändiga perspektiv och representation för delägarna. Därtill föreslås att överstyrelsen byter namn till fullmäktige, för harmonisering med lagtext i syfte att undvika missuppfattningar kring organets roll.

Ökad flexibilitet kring antal oberoende styrelseledamöter: Alectas styrelse föreslås att till större andel bestå av ledamöter som är oberoende i förhållande till Alecta samt till Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK. Ordföranden ska fortsatt vara oberoende. Förändringen föreslås för att tillföra ytterligare expertis genom en breddad rekryteringsbas för att säkerställa att styrelsen fortsatt besitter hög kompetens, och samtidigt säkerställa att ägarnas intressen tillvaratas och representeras.

Beredningsnämnd föreslås ersättas av en valberedning: Alectas beredningsnämnd föreslås att ersättas av en valberedning med uppdrag att föreslå styrelse, revisorer, arvoden och ersättningar till dessa, samt valberedningsinstruktion. Valberedningen fästs i bolagsordningen, och arbetar utefter valberedningsinstruktionen som årligen ska utvärderas vid fullmäktigemötet. Förändringen föreslås för att skapa en mer reglerad och transparent process för valberedningen, liksom en ökad flexibilitet för att tillsätta oberoende ledamöter. Detta för att tillföra ytterligare expertis genom en breddad rekryteringsbas för att säkra nödvändig kompetens och ansvarsfull styrning.

Beredningsråd föreslås att upprättas: Upprättande av ett beredningsråd föreslås, med uppgift att bereda och samordna förslag till fullmäktigeledamöter, att föreslå ledamöter och suppleanter till valberedning samt att bereda ägarinstruktion. Förändringen föreslås för att med ytterligare kontroll kunna säkerställa att Alecta utför det uppdrag bolaget tilldelats inom ITP-planen och att delägarnas, försäkringstagarnas och de försäkrades, intressen tillvaratas. Detta genom en förstärkt struktur för kompetens- och jävskontroll av fullmäktige, samt att bereda den ägarinstruktion som ska bidra med stöd och guidning till styrelsen.

Ägarinstruktion föreslås att upprättas: Upprättande av en ägarinstruktion som komplement till Alectas bolagsordning föreslås. En sådan instruktion ska inte i någon del påverka styrelsens ansvar eller bestämmanderätt, men bidra med vägledning och principer utifrån delägarnas intressen. Förändringen föreslås för att guida och stötta Alectas styrelse i att utföra det uppdrag bolaget tilldelats inom ITP-planen och samtidigt säkerställa att delägarnas, försäkringstagarnas och de försäkrades, intressen tillvaratas.

Kontakt

Unionen

08-504 151 00

press@unionen.se

Svenskt Näringsliv

08-553 430 01

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist