FI föreslår ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att yttra sig över Finansinspektionens remisspromemoria där ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter föreslås. Även om Svenskt Näringsliv anser att det finns anledning att se över de interna modeller som idag används i storbankerna, eftersom de sannolikt leder till en alltför stor koncentration av företagsutlåningen till fastighetsföretag, avstyrker vi förslaget. Det finns en betydande risk att ökade kapitalkrav påverkar den generella företagsutlåningen negativt, vilket skulle innebära att de företag som redan upplever svårigheter drabbas ytterligare. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen


Externt diarienummer

19-14171


Svenskt Näringslivs diarienummer

155/2019