Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (remissversion 2017-08-31)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har lämnat remissyttrande om Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029. En sammanfattning av synpunkter finns i inledningen av remissyttrandet under följande rubriker:

 • Fortsatt steg i rätt riktning men mer återstår för att eliminera infrastrukturskulden
 • Prioritering utifrån samhällsekonomisk lönsamhet kräver bättre samhällsekonomiska kalkylmodeller som kontinuerligt utvecklas
 • Bringa klarhet om ett försöksprogram med OPS inom transportinfrastrukturområdet
 • Utveckla skrivningarna om produktivitets- och effektivitetsarbetet
 • Järnväg: Järnvägstung plan med stråktänkande och underhåll i fokus
 • Trafikverkets förslag till nya stambanor för höghastighetståg
 • Väg: Fokus på vidmakthållande men frågetecken om den framtida utvecklingen  
 • Väg och järnväg: Vilken framtid har det lågtrafikerade väg- och järnvägsnätet?   
 • Sjöfart/hamnar: Viktiga åtgärder förslås men Göteborgs hamn bör ges prioritet   
 • Trafikverket bör ta en aktivare roll i svensk flygpolitik – utveckla Arlanda med omkringliggande/anslutande infrastruktur
 • Ett nordiskt och europeiskt samarbete behövs för att möta gemensamma utmaningar
 • Ett ”transportsnålt samhälle” är inte eftersträvansvärt
 • Styrmedel, trafikslagsväxling och kunskapsbrist om hur skatter och avgifter påverkar näringslivets konkurrenskraft
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2017/05430/TIF


Svenskt Näringslivs diarienummer

216/2017