Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv

- Tillstyrker att en riktålder för ålderspension införs i pensionssystemet

- Tillstyrker att en riktålder införs avseende författningsförslag avseende punkterna

2.12, 2.13 2.14, 2.15, 2.16 samt 2.17 i utredningen

- Avstyrker att en riktålder införs i övriga socialförsäkringssystem och

arbetslöshetsförsäkringen

Svenskt Näringsliv anser att det är angeläget att fler arbetade timmar skapas i Sverige

och att incitamenten för ett totalt sett längre arbetsliv stärks. Denna remiss avser

förändringar som är tänkta att uppmuntra äldre att förlänga sitt yrkesliv.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2019/00497/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

15/2019