Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

REMISS Publicerad

•Svenskt Näringsliv anser att det är en positiv ansats att nu påbörja en diskussion om EU:s långsiktiga klimatarbete med syfte att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt EU.

•Materialet är så omfattande att det är svårt att kommentera det i detalj. Löpande diskussion under processens gång behövs.

•Svenskt Näringsliv stödjer ambitionen om ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt EU till 2050.

•Hur EU ska kunna bli en konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050 behöver diskuteras vidare. Men det kan redan nu konstateras att många insatser behövs, inte minst för att främja innovation, forskning och investeringar.

•Det är viktigt att kommissionens förslag används som ett underlag för att diskutera vad som är möjligt, inte att peka ut ”rätt och fel” lösningar.

•Det är positivt att kommissionen pekar på att omställningen till en klimatneutral ekonomi måste gå hand i hand med konkurrenskraft, innovationskraft och tillväxt.

•Svenskt Näringsliv uppmanar regeringen att snarast etablera en kontinuerlig och strukturerad dialog med näringslivet kring EU:s långsiktiga klimatambition.

 

Avsändare

Miljö och energidepartementet


Externt diarienummer

M2019/00116/K1


Svenskt Näringslivs diarienummer

9/2019