Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker betänkandets riktning och delar utredningens bild av att det finns ett stort behov av samordning och kraftsamling för internationalisering av högre utbildning och forskning.

I begreppet kunskapsnation bör näringslivet ingå. Det är väsentligt att samarbete med näringslivet införs i strategin och att näringslivets villkor, behov och deltagande tydligare tas in.

En strategi för internationalisering måste ta sin utgångspunkt i kompetensbehoven som finns på arbetsmarknaden och ses som en del i att stärka Sveriges och näringslivets konkurrenskraft. Andra länder ser över sin politik för att attrahera eftersökt kompetens – studenter, doktorander och forskare. På samma sätt behöver Sverige utveckla arbetet med frågorna. Vi anser det viktigt att säkerställa kopplingen till andra utredningar och förslag som finns, exempelvis slutbetänkandet från Styr- och resursutredningen (Strut) och av regeringen antagna strategier med anknytning till området.


 

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2018/04199/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

201/2018