Promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förbättrat

grundskydd för pensionärer. Den remitterade promemorian överensstämmer till stora delar

med den tidigare remitterade promemorian “Översyn av grundskyddet för pensionärer —

inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 201 8:18)”, vilken Svenskt Näringsliv yttrat sig över i

remissvar den 16 juni 2018. Svenskt Näringsliv vill därför i detta yttrande hänvisa till det

tidigare remissvaret och i begränsade delar utveckla tidigare svar enligt följande.

• Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att fullt avräkna inkomster som inte härrör

från eget arbete

• Svenskt Näringsliv avstyrker höjningen av reduceringsinkomst från 80 till 92 procent

som bygger på eget arbete t ex tjänstepension och privat pensionssparande

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2019/00462/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

14/2019