Promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv vill framhålla att det är angeläget att premiepensionssystemet inklusive förvalet har långsiktighet och att valfriheten och fonderingen av förvaltningen av det sparade kapitalet kvarstår. Mot bakgrund av tidigare utredning: Ett bättre premiepensionssystem — SOU 2019:44, som uttryckligen vill styra fler pensionssparare och pensionärer till förvalet har förslaget en icke obetydande vikt. Svenskt Näringsliv menar att det är viktigt att se till helheten när förändringar görs. Därför hänvisas till det som föreningen anfört i remissyttrandet över den utredningen, utöver vad som nedan anförs.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00584/FPM


Svenskt Näringslivs diarienummer

38/2020